Wijzigingsregeling Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds, enz. (uitbreiding met staatssteun-gerelateerde hoofdstukken)

[Regeling vervallen per 04-07-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 01-09-2008 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 juli 2008, nr. BJZ2008067316, Directie Bestuurlijke Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende wijziging van de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds (uitbreiding met staatssteun-gerelateerde hoofdstukken)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 9 van de Wet op het Waddenfonds en de artikelen 1.2, vierde lid en 1.5 van de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 04-07-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling tenderperiode en subsidieplafond 2007 krachtens Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds.]

Artikel III

[Vervallen per 04-07-2013]

  • 1 Als periode in 2008 na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: 8 september 2008 tot en met 17 oktober 2008.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 33.000.000.

  • 3 Van het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt € 1.000.000 gereserveerd voor aanvragen, waarvan de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 200.000.

Artikel IV

[Vervallen per 04-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juli 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina