Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

[Regeling vervalt per 01-07-2027.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-07-2019 t/m 29-06-2022

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2008, nr. MEVA/ABA/2860370, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor de tegemoetkoming in de kosten voor vaccinatie tegen Hepatitis B voor leerlingen in het zorgonderwijs (Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 De Minister kan aan een onderwijsinstelling jaarlijks een subsidie verstrekken voor het aanbieden en toedienen van vaccinatie tegen hepatitis B aan een deelnemer van een zorgopleiding.

 • 2 De subsidie wordt per studiejaar verstrekt.

Artikel 3

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verstrekt.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3 De aanvraag wordt ingediend uiterlijk 1 mei van het studiejaar voorafgaand aan het studiejaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 4 De aanvraag wordt ondertekend door een persoon die daartoe bevoegd is.

 • 5 De Minister kan vrijstelling en ontheffing verlenen van de in het derde lid genoemde aanvraagtermijn.

Artikel 4

 • 1 De Minister geeft een beschikking op een aanvraag van de subsidie binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2 De subsidie wordt slechts verstrekt indien naar het oordeel van de Minister mag worden verwacht dat de met de subsidiëring beoogde doeleinden zullen worden bereikt.

 • 3 De subsidie wordt vastgesteld op een door de Minister te bepalen bedrag dat in het besluit tot vaststelling wordt genoemd.

 • 4 De Minister betaalt het bedrag van de subsidie in één keer.

 • 5 De Minister kan bij de vaststelling van de subsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Artikel 5

De subsidie bestaat uit het bedrag dat wordt berekend met de formule A × B, waarbij wordt verstaan onder:

 • A het aantal door de onderwijsinstelling voor bekostiging aangemelde natuurlijke personen dat op 1 oktober van het tweede studiejaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt ingeschreven stond voor een zorgopleiding en op 1 oktober van het derde studiejaar voorafgaande aan het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt niet ingeschreven stond voor een opleiding;

 • B een normbedrag van € 125.

Artikel 6

 • 2 Indien een persoon voor meerdere opleidingen is ingeschreven, telt uitsluitend de hoofdinschrijving.

 • 3 Een persoon die is ingeschreven voor de zorgopleiding Applied Science met code 30008, telt mee voor 0,6 in plaats van 1.

 • 4 Een persoon die is ingeschreven voor de zorgopleiding Bachelor Social Work met code 34116 of Bachelor Sociaal Werk met code 34608, telt mee voor 0,75 in plaats van 1.

Artikel 7

 • 1 In het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt, biedt de onderwijsinstelling aan elke deelnemer vanaf de aanvang van zijn deelname aan de zorgopleiding, ongeacht de datum van beëindiging van zijn deelname aan de zorgopleiding, volledige vaccinatie tegen hepatitis B aan, met inbegrip van het bepalen van het titer antistoffen ter afronding van de vaccinatie.

 • 2 De onderwijsinstelling zorgt ervoor dat:

  • a. het aanbod, bedoeld in het eerste lid, op doelmatige en doeltreffende wijze wordt gedaan;

  • b. elke deelnemer in de gelegenheid wordt gesteld daadwerkelijk gebruik te maken van het aanbod, bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De onderwijsinstelling streeft naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van haar deelnemers.

Artikel 8

 • 1 De onderwijsinstelling zorgt er voor dat de administratie van de vaccinatie tegen hepatitis B op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd, zodat te allen tijde in ieder geval de volgende gegevens per studiejaar en per zorgopleiding kunnen worden nagegaan:

  • 1°. het aantal deelnemers dat op kosten van de onderwijsinstelling gevaccineerd is tegen hepatitis B;

  • 2°. het tarief voor de eigen bijdrage van de deelnemers.

 • 2 De onderwijsinstelling meldt meteen aan de Minister als:

  • a. het aannemelijk is geworden dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan of

  • b. zich andere omstandigheden voordoen of zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 3 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

 • 4 De onderwijsinstelling verstrekt aan de door de Minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak.

 • 5 De onderwijsinstelling werkt mee aan de door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 13

De Minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2022 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 15

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage 1. Codes Centraal register beroepsopleidingen

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2015/2016

25474

Agogisch medewerker GGZ

vanaf 2008/2009

93710

Analist

vanaf 2008/2009

93711

Analist (Analist klinische chemie)

vanaf 2008/2009

93712

Analist (Analist pathologie)

vanaf 2008/2009

93713

Analist (Biotechnologisch analist)

vanaf 2008/2009

93715

Analist (Microbiologisch analist)

vanaf 2008/2009

91700

Biomedisch analist

vanaf 2008/2009

91701

Biomedisch analist (Biologie)

vanaf 2008/2009

91702

Biomedisch analist (Klinische chemie)

vanaf 2008/2009

91703

Biomedisch analist (Microbiologie)

vanaf 2008/2009

91704

Biomedisch analist (Pathologie)

vanaf 2015/2016

25045

Biologisch medisch analist

vanaf 2008/2009

10776

Doktersassistent

vanaf 2008/2009

91310

Doktersassistent

vanaf 2015/2016

25473

Doktersassistent

vanaf 2016/2017

22193

Doktersassistent

vanaf 2016/2017

23180

Doktersassistent

vanaf 2010/2011

80030

Experimentele leergang vmbo-mbo niveau 2 in de sector zorg en welzijn

vanaf 2009/2010

10428

Helpende

vanaf 2009/2010

91350

Helpende

vanaf 2009/2010

91351

Helpende (Zorg)

vanaf 2009/2010

91340

Helpende breed

vanaf 2009/2010

92640

Helpende Zorg & Welzijn

vanaf 2015/2016

25498

Helpende Zorg en Welzijn

vanaf 2016/2017

22189

Helpende zorg & welzijn

vanaf 2008/2009

10702

Vakfunctionaris Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10703

Vakfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10704

Middenkaderfunctionaris Biologische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10705

Middenkaderfunctionaris Medische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

10706

Middenkaderfunctionaris Chemische Laboratoriumtechniek

vanaf 2008/2009

91730

Laboratoriummedewerker (Allround laborant)

vanaf 2010/2011

91720

Laboratoriummedewerker (Laborant)

vanaf 2015/2016

25044

Allround laborant

vanaf 2016/2017

22081

Laboratoriummedewerker

vanaf 2015/2016

25475

Begeleider gehandicaptenzorg

vanaf 2015/2016

25476

Begeleider specifieke doelgroepen

vanaf 2008/2009

92661

Persoonlijk begeleider gehandicapten zorg

vanaf 2015/2016

25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

vanaf 2008/2009

92662

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

vanaf 2015/2016

25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

vanaf 2015/2016

25479

Thuisbegeleider

vanaf 2008/2009

91430

Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4

vanaf 2008/2009

92650

Maatschappelijke Zorg (Medewerker Maatschappelijke Zorg) 3

vanaf 2008/2009

92660

Maatschappelijke Zorg 4

vanaf 2016/2017

22195

Maatschappelijke Zorg

vanaf 2016/2017

23181

Maatschappelijke Zorg

vanaf 2008/2009

10426

Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

92600

MBO-Verpleegkundige

vanaf 2008/2009

93510

MBO-verpleegkundige

vanaf 2011/2012

95520

MBO-verpleegkundige

vanaf 2015/2016

25480

Mbo-Verpleegkundige

vanaf 2016/2017

22191

Mbo-verpleegkundige

vanaf 2016/2017

23182

Mbo-verpleegkundige

vanaf 2008/2009

92601

MBO-verpleegkundige (Geestelijke Gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

92602

MBO-verpleegkundige (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92603

MBO-verpleegkundige (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg)

vanaf 2008/2009

92604

MBO-verpleegkundige (Ziekenhuiszorg)

vanaf 2015/2016

25053

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (vakopleiding)

vanaf 2015/2016

95010

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (vakopleiding)

vanaf 2016/2017

23034

Medewerker steriele medische hulpmiddelen

vanaf 2011/2012

92860

Orthopedisch technisch medewerker

vanaf 2008/2009

94430

Pedicure

vanaf 2015/2016

25406

Pedicure

vanaf 2016/2017

22174

Pedicure

vanaf 2016/2017

95744

Pedicure

vanaf 2008/2009

94440

Pedicure (Medisch Pedicure)

vanaf 2015/2016

25405

Medisch Pedicure

vanaf 2016/2017

95743

Pedicure (Medisch Pedicure)

vanaf 2008/2009

10505

Voetverzorger

vanaf 2016/2017

23160

Voetzorg

vanaf 2008/2009

10775

Tandartsassistent

vanaf 2008/2009

91410

Tandartsassistent

vanaf 2015/2016

25490

Tandartsassistent

vanaf 2016/2017

22194

Tandartsassistent

vanaf 2016/2017

23186

Tandartsassistent

vanaf 2017/2018

25065

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

vanaf 2017/2018

95231

Tandtechnicus Kroon- en Brugwerk

vanaf 2017/2018

25066

Tandtechnicus Prothese

vanaf 2017/2018

95232

Tandtechnicus Prothese

vanaf 2017/2018

95233

Tandtechnicus/Manager Kroon- en Brugwerk

vanaf 2017/2018

95234

Tandtechnicus/Manager Prothese

vanaf 2017/2018

23039

Tandtechniek

vanaf 2017/2018

22078

Tandtechniek

vanaf 2017/2018

25067

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

vanaf 2017/2018

95221

Tandtechnisch Medewerker Basistechnieken

vanaf 2017/2018

95222

Tandtechnisch Medewerker Orthodontie

vanaf 2017/2018

25068

Technisch Oogheelkundig Assistent

vanaf 2017/2018

22077

Technisch Oogheelkundig Assistent

vanaf 2017/2018

91620

Technisch Oogheelkundig Assistent

vanaf 2017/2018

23040

Technisch Oogheelkundig Assistenten

vanaf 2008/2009

10427

Verzorgende

vanaf 2008/2009

92610

Verzorgende

vanaf 2008/2009

93260

Verzorgende

vanaf 2008/2009

92611

Verzorgende (Geestelijke Gezondheidszorg)

vanaf 2008/2009

92612

Verzorgende (Gehandicaptenzorg)

vanaf 2008/2009

92613

Verzorgende (Kraamzorg)

vanaf 2008/2009

92614

Verzorgende (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg)

vanaf 2008/2009

94830

Verzorgende IG

vanaf 2011/2012

95530

Verzorgende-IG

vanaf 2015/2016

25491

Verzorgende IG

vanaf 2016/2017

23187

Verzorgende IG

vanaf 2016/2017

22190

Verzorgende-IG

vanaf 2018/2019

23185

Sociaal werk

vanaf 2018/2019

25488

Sociaal-cultureel werker

vanaf 2018/2019

25489

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

vanaf 2018/2019

25484

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

vanaf 2018/2019

25412

Coördinator sport- en bewegingsagogie

vanaf 2018/2019

25413

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

vanaf 2018/2019

95291

Coördinator sport- en bewegingsagogie

vanaf 2018/2019

91401

Coördinator sport- en bewegingsagogie

vanaf 2018/2019

91403

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

vanaf 2018/2019

95293

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

vanaf 2018/2019

92631

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

vanaf 2018/2019

92632

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

vanaf 2018/2019

22196

Sociaal werk

vanaf 2018/2019

22200

Sociaal werk

vanaf 2018/2019

91370

Sociaal-cultureel werker

vanaf 2018/2019

92670

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Bijlage 2. Codes Centraal register opleidingen hoger onderwijs

Studiejaar

Code

Naam

vanaf 2011/2012

80084

Ad Medische Laboratoriumdiagnostiek

vanaf 2008/2009

30008

Applied Science

vanaf 2017/2018

34547

B Hartfunctie Laborant

vanaf 2011/2012

30023

B Medische Hulpverlening

Vanaf 2018/2019

30039

B Mens en Techniek

vanaf 2011/2012

34571

B Oefentherapie Cesar

vanaf 2011/2012

34572

B Opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieck

Vanaf 2018/2019

34574

B Opleiding voor Ergotherapie

vanaf 2009/2010

34549

B Optometrie

vanaf 2009/2010

34577

B Orthoptie

vanaf 2015/2016

34134

B Verloskunde

vanaf 2008/2009

34397

Biologie en medisch laboratorium onderzoek

vanaf 2009/2010

39217

Biometrie

vanaf 2008/2009

34331

Biotechnologie

vanaf 2008/2009

34091

Huidtherapie

vanaf 2008/2009

34561

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Techniek

vanaf 2008/2009

34576

Mondzorgkunde

vanaf 2008/2009

34581

Opleiding Podotherapie

vanaf 2008/2009

34570

Opleiding tot fysiotherapeut

vanaf 2008/2009

34560

Opleiding tot verpleegkundige

Vanaf 2019/2020

34617

B Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Vanaf 2019/2020

34116

B Social Work

Vanaf 2019/2020

34608

B Sociaal Werk

Naar boven