Tijdelijke vrijstellingsregeling ecto-parasitica ter preventie van Blauwtong 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 16-07-2008 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 juli 2008, nr. TRCJZ/2008/1881, houdende vrijstelling van diergeneesmiddelen ter bescherming van herkauwers tegen de ziekte Blauwtong (Tijdelijke vrijstellingsregeling ecto-parasitica ter preventie van Blauwtong 2008)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van richtlijn nr. 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEG L 311), alsmede gelet op de artikelen 29, eerste lid, 30, vierde lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

Besluit:

§ 1. Vrijstelling

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Van het verbod, gesteld in artikel 2, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet wordt vrijstelling verleend voor het toepassen van de diergeneesmiddelen ‘Sputop’ van Schering-Plough Animal Health, ‘Butox 7,5 Pour-On’ van Intervet of ‘Tectonik Pour-On’ van Virbac bij herkauwers ter bescherming tegen de ziekte Blauwtong en met het oog daarop het voorhanden of in voorraad hebben en het afleveren van deze middel onder de voorwaarden, gesteld in de artikelen 2 tot en met 4.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Toepassing van de middelen geschiedt in overeenstemming met de op het etiket of de verpakking vermelde voorwaarden.

  • 2 De vermeldingen op de verpakking en het etiket zijn gesteld in de Nederlandse taal in goed leesbaar en onuitwisbaar schrift en in begrijpelijke bewoordingen.

§ 3 . Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling ecto-parasitica ter preventie van Blauwtong 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina