Reparatiewet VWS 2008

[Regeling vervallen per 16-07-2010.]
Geldend van 16-07-2008 t/m 15-07-2010

Wet van 12 juni 2008 tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en op het terrein van Jeugd en Gezin wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Vervallen per 16-07-2010]

[Red: Wijzigt de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden.]

Artikel VI

[Vervallen per 16-07-2010]

[Red: Wijzigt de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]

Artikel X

[Vervallen per 16-07-2010]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

’s-Gravenhage, 12 juni 2008

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

DeMinistervoorJeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Uitgegeven de vijftiende juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina