Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens 2008

[Regeling vervallen per 06-04-2013 met terugwerkende kracht tot 01-01-2013.]
Geldend van 12-11-2010 t/m 01-01-2013

Mandaatbesluit Nederlands bureau brandweerexamens 2008

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Besluit:

Paragraaf 1. EG-verklaringen

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 06-04-2013]

De directeur van het Nederlands bureau brandweerexamens is bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor brandweerpersoneel besluiten te nemen als bedoeld in de artikelen 5, eerste lid, 6 en 11, eerste lid van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties en de bevoegdheden uit te oefenen als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties brandweerpersoneel.

Artikel 2

[Vervallen per 06-04-2013]

De voorzitter van het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens is bevoegd om namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het brandweerpersoneel besluiten te nemen betreffende bezwaarschriften op besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 06-04-2013]

Afschriften van besluiten, als bedoeld in de artikelen 1 en 2, worden verstuurd naar de directie Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Paragraaf 2. Afgifte diploma’s

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 06-04-2013]

De voorzitter van het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens is bevoegd om namens de Minister van Veiligheid en Justitie, diploma’s af te geven, als bedoeld in artikel 18 Wet veiligheidsregio's.

Paragraaf 3. Aanwijzingsbevoegdheid directeur Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 5

[Vervallen per 06-04-2013]

De directeur Brandweer en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de nodige aanwijzingen geven bij het uitoefenen van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, 2 en 4.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina