Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)

Geraadpleegd op 02-07-2022.
Geldend van 01-09-2008 t/m heden

Besluit van 3 juli 2008 tot aanpassing van enige besluiten aan de Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 2 oktober 2007, Directie Wetgeving nr. 5507535/07/6;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 62, eerste lid, van de Advocatenwet, de artikelen 19j, tweede lid, en artikel 116 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 4, eerste lid, onderdeel e, derde, vierde, zesde en zevende lid, van de Scheepvaartverkeerswet, de artikelen 817, 818, eerste lid, en 820, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, artikel 11 en 19 van de Wet op de rechterlijke organisatie, de artikelen 37, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand, artikel 52, tweede lid, van de Visserijwet 1963 en de artikelen 52, 53, eerste lid, 54, tweede lid, 65, tweede lid, 70, vierde lid, 73, tweede lid, 79, derde lid, 83, dertiende lid, 84, derde en zesde lid, en 94 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

De Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 2007, nr. W03.0362/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 27 juni 2008, directie Wetgeving, nr. 5551225/08/6;

Hebben goed gevonden en verstaan;

Artikel XII

Ten aanzien van de vergoedingen voor handelingen verricht door procureurs voor inwerkingtreding van dit besluit blijft het recht zoals dit gold voor inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Uitgegeven de vijftiende juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven