Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Holland-Midden 2008

[Regeling vervallen per 29-05-2013.]
Geldend van 10-06-2010 t/m 28-05-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 23 juni 2008, nr. 5551648/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Belastingdienst/Holland-Midden

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelezen het verzoek van de voorzitter van de Belastingdienst Holland-Midden van 19 juni 2008;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-05-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Belastingdienst: Belastingdienst/Holland-Midden

  • b. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 29-05-2013]

De personen werkzaam bij de Belastingdienst in de functie van opsporingsambtenaar Belastingdienst Unit/Ordening zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 29-05-2013]

Maximaal 40 personen zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 4

[Vervallen per 29-05-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 29-05-2013]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van het Functioneel Parket.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon is aangewezen het bestuur van ’s Rijks belastingen.

Artikel 6

[Vervallen per 29-05-2013]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar, genoemd in artikel 2, wordt ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarden gesteld in het onderdeel semi-permanente ontheffing van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 29-05-2013]

De voorzitter van de Belastingdienst/Holland-Midden, brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van dat jaar werkzaam was bij de Belastingdienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • d. het aantal klachten dat jegens de buitengewoon opsporingsambtenaren is ingediend.

Artikel 8

[Vervallen per 29-05-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst draagt bij de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar bij zich het legitimatiebewijs zoals vastgesteld in de Kaderregeling legitimatiebewijs Belastingdienst.

Artikel 9

[Vervallen per 29-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 29-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Holland-Midden 2008.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina