Wijzigingswet Wet op het kindgebonden budget (vaststelling hoogte kindgebonden budget met ingang van 2009 en wijziging afbouwpercentage)

Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-09-2008 t/m heden

Wet van 12 juni 2008 tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van 2009 en de wijziging van het afbouwpercentage

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bedrag van het kindgebonden budget vanaf 2009 in de wet op te nemen en het afbouwpercentage te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IV. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kunnen terugwerken tot en met een in het desbetreffende besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 juni 2008

Beatrix

DeMinistervoorJeugd en Gezin,

A. Rouvoet

De Staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de tiende juli 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven