Regeling vaststelling opslag gemiddelde premie 2009 ex artikel 2.8, tweede lid, Besluit Wfsv

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2008, nr. SV/WV/08/18245, tot vaststelling van de opslag op de gemiddelde premie als bedoeld in artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv, voor het jaar 2009

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.8, tweede lid, van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009 en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina