Besluit mandaat medische verklaringen voor de luchtvaart

[Regeling vervallen per 05-09-2015 met terugwerkende kracht tot en met 08-04-2013.]
Geldend van 22-01-2010 t/m 07-04-2013

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende mandaat medische verklaringen voor de luchtvaart (Besluit mandaat medische verklaringen voor de luchtvaart)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Na instemming van de gemandateerden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-09-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 05-09-2015]

 • 1 De bevoegdheid tot afgifte en verlenging van een medische verklaring op grond van artikel 2.4, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart wordt gemandateerd aan de volgende functionarissen van de geautoriseerde geneeskundige instanties:

  • a. de medisch leidinggevende en de plaatsvervangend medisch leidinggevende van het Aeromedical Expert Centre;

  • b. het hoofd geneeskunde en het plaatsvervangend hoofd geneeskunde van het Aviation Medical Centre BV;

  • c. het hoofd vliegmedische zaken en het plaatsvervangend hoofd vliegmedische zaken van het Aeromedisch Instituut;

  • d. het hoofd afdeling luchtvaartgezondheidszorg en het waarnemend hoofd afdeling luchtvaartgezondheidszorg van het Centrum voor Mens en Luchtvaart;

  • e. het hoofd geneeskundige van de Aeromedical Clinic;

  • f. het hoofd geneeskunde en het plaatsvervangend hoofd geneeskunde van Eurocontrol MUAC;

  • g. het hoofd geneeskunde en het plaatsvervangend hoofd geneeskunde van Multimedisch.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. initiële afgifte van een medische verklaring klasse 1;

  • b. initiële afgifte of verlenging van een medische verklaring met een nieuwe beperking met uitzondering van de volgende beperkingen:

   • 1°. slechts geldig gedurende een in de medische verklaring aangegeven aantal maanden (TML), behoudens in geval van zwangerschap;

   • 2°. slechts geldig als een corrigerende bril of corrigerende contactlenzen worden gedragen, alsmede een corrigerende bril in reserve wordt gehouden (VDL);

   • 3°. slechts geldig als een corrigerende bril met multifocale glazen wordt gedragen, alsmede een corrigerende bril in reserve wordt gehouden (VML); en

   • 4°. slechts geldig als een corrigerende bril voor het zien op korte afstand bij de hand wordt gehouden, alsmede een corrigerende bril in reserve wordt gehouden (VNL);

  • c. een weigering tot afgifte of verlenging van een medische verklaring; en

  • d. het beslissen op een bezwaar tegen een besluit dat door de in het eerste lid genoemde functionarissen is genomen namens de Minister.

Artikel 3

[Vervallen per 05-09-2015]

 • 1 De bevoegdheid tot afgifte en verlenging van een medische verklaring op grond van artikel 2.4, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart wordt gemandateerd aan de geautoriseerde geneeskundigen met wie de inspecteur-generaal een overeenkomst over de afgifte van medische verklaringen heeft afgesloten.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. eerste afgifte van een medische verklaring klasse 1;

  • b. afgifte of verlenging van een medische verklaring met een nieuwe beperking met uitzondering van de volgende beperkingen:

   • 1°. slechts geldig gedurende een in de medische verklaring aangegeven aantal maanden (TML), behoudens in geval van zwangerschap;

   • 2°. slechts geldig als een corrigerende bril of corrigerende contactlenzen worden gedragen, alsmede een corrigerende bril in reserve wordt gehouden (VDL);

   • 3°. slechts geldig als een corrigerende bril met multifocale glazen wordt gedragen, alsmede een corrigerende bril in reserve wordt gehouden (VML); en

   • 4°. slechts geldig als een corrigerende bril voor het zien op korte afstand bij de hand wordt gehouden, alsmede een corrigerende bril in reserve wordt gehouden (VNL);

  • c. een weigering tot afgifte of verlenging van een medische verklaring; en

  • d. het beslissen op een bezwaar tegen een besluit dat door de in het eerste lid genoemde functionarissen is genomen namens de Minister.

Artikel 4

[Vervallen per 05-09-2015]

De bevoegdheid tot afgifte, verlenging en weigering van een medische verklaring op grond van artikel 2.4, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart wordt gemandateerd aan functionarissen van de Militaire Luchtvaart Autoriteit van het Ministerie van Defensie, voor zover zij werkzaam zijn als senior inspecteur Toelating en continuering, tevens luchtvaartgeneeskundige, van de Toezichteenheid Luchtvaart operationele bedrijven van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 5

[Vervallen per 05-09-2015]

De functionarissen, genoemd in de artikelen 2 tot en met 4, nemen bij de uitoefening van het aan hen verleende mandaat de instructies van de Minister in acht.

Artikel 6

[Vervallen per 05-09-2015]

De functionarissen, genoemd in de artikelen 2 tot en met 4, voeren bij de uitoefening van de hen op grond van de artikelen 2 tot en met 4 verleende bevoegdheid een ordentelijke en voor de Minister transparante administratie.

Artikel 7

[Vervallen per 05-09-2015]

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit geschiedt op briefpapier van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met het hoofd: ‘INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT’.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door een functionaris, genoemd in artikel 2, vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’,

  gevolgd door functie van de betrokken functionaris en de naam van de geautoriseerde geneeskundige instantie, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door een functionaris, genoemd in artikel 3, vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,

  DE GEAUTORISEERDE GENEESKUNDIGE,’,

  gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

 • 4 Een document als bedoeld in het eerste lid, vastgesteld door een functionaris, genoemd in artikel 4, vermeldt aan het slot:

  ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

  namens deze,’,

  gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 8

[Vervallen per 05-09-2015]

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 05-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat medische verklaringen voor de luchtvaart.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina