Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 10-07-2008 t/m 30-06-2011

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van het verkrijgen van erkenning van EG-beroepskwalificaties voor een aantal beroepen in de binnenvaart (Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties binnenvaart)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en op de artikelen 5, eerste lid, en 33, eerste en tweede lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

  • 1 Als document ter beoordeling van een aanvraag tot het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties van een migrerende beroepsbeoefenaar voor de beroepen stuurman binnenvaart, machinist binnenvaart, matroos, volmatroos en matroos-motordrijver wordt vastgesteld het dienstboekje, bedoeld in artikel 23.04 van het Reglement van onderzoek schepen op de Rijn 1995.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Het dienstboekje wordt aangevraagd bij de Stichting afvalstoffen en vaardocumenten binnenvaart op de door die stichting voorgeschreven wijze.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties binnenvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina