Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties registerloodsen en certificaatloodsen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 09-07-2008 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van het verkrijgen van erkenning van EG-beroepskwalificaties voor het beroep van registerloods en certificaatloods (Regeling erkenning EG-beroepskwalificatie registerloodsen en certificaatloodsen)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU L 255) en de artikelen 33, eerste en tweede lid, en 36 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties;

Besluit:

§ 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-01-2014]

aanvraag: aanvraag tot het verkrijgen van erkenning van EG-beroepskwalificaties voor het beroep van registerloods of certificaatloods;

algemene raad: algemene raad van de Nederlandse loodsencorporatie, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Loodsenwet;

certificaatloods: de loods, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2º, van de Loodsenwet; examencommissie: examencommissie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit adspirant-registerloodsen, of een van de examencommissies, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van dat besluit dan wel de examencommissie als bedoeld in artikel 5 van het Besluit certificaatloodsen;

Koninklijke Dirkzwager: Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager BV, statutair gevestigd te Maassluis;

registerloods: de loods, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1º, van de Loodsenwet;

wet: Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.

§ 2. Delegatie en mandaat van bevoegdheid van de Minister

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2. Delegatie- en mandaatbepaling

[Vervallen per 01-01-2014]

Alle taken en bevoegdheden tot het nemen van besluiten met betrekking tot het afgeven van een erkenning van EG-beroepskwalificaties als bedoeld in de wet, worden, voor de uitoefening van het beroep van:

  • a. registerloods in Nederland, gedelegeerd aan de algemene raad;

  • b. certificaatloods in Nederland, gemandateerd aan Koninklijke Dirkzwager.

§ 3. Erkenning van EG-beroepskwalificaties

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Een aanvraag voor het beroep van registerloods wordt ingediend bij de algemene raad.

  • 2 Een aanvraag voor het beroep van certificaatloods wordt ingediend bij Koninklijke Dirkzwager.

Artikel 4. Aanpassingsstage of proeve van bekwaamheid

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien het door de toepassing van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, b of c, van de wet, noodzakelijk is dat een aanpassingsstage wordt doorlopen of proeve van bekwaamheid wordt afgelegd, maakt de aanvrager zijn keuze tussen de aanpassingsstage en de proeve van bekwaamheid kenbaar, tenzij artikel 11, vijfde lid, van de wet van toepassing is.

Artikel 5. De aanpassingsstage

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De algemene raad onderscheidenlijk Koninklijke Dirkzwager stelt vast op welk terrein en binnen welke termijn de aanvrager de aanpassingsstage doorloopt.

  • 3 Koninklijke Dirkzwager kan ten behoeve van het afgeven van een erkenning voor het beroep van certificaatloods bepalen dat de aanpassingsstage wordt beoordeeld door een door hem aan te wijzen examencommissie. De artikelen 14, 15 en 16 van het Besluit certificaatloodsen zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. De proeve van bekwaamheid

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 7. Herkansing

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien geen beoordeling door een examencommissie als bedoeld in de artikelen 5, tweede of derde lid, of 6, heeft plaatsgevonden, beslist de algemene raad onderscheidenlijk Koninklijke Dirkzwager of de aanvrager die ervan blijk heeft gegeven, dat hij de voor het beroep van registerloods onderscheidenlijk certificaatloods benodigde kennis of vaardigheden niet in voldoende mate beheerst, in aanmerking komt voor een herkansing. De algemene raad onderscheidenlijk Koninklijke Dirkzwager stelt de termijn waarbinnen en de wijze waarop de herkansing plaatsvindt vast.

Artikel 8. Afwijzen aanvraag

[Vervallen per 01-01-2014]

De aanvraag wordt afgewezen, indien de aanvrager de aanpassingsstage, de proeve van bekwaamheid of de herkansing, bedoeld in artikel 7, niet met goed gevolg heeft volbracht.

Artikel 9. Intrekken afgegeven erkenning EG-beroepskwalificatie

[Vervallen per 01-01-2014]

Indien na afgifte van de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het beroep van registerloods onderscheidenlijk certificaatloods is gebleken, dat de bij de aanvraag overgelegde documenten niet geldig, vals of vervalst waren, wordt de erkenning ingetrokken en vervangen door een afwijzing van de aanvraag.

§ 4. Tijdelijke en incidentele dienstverrichting

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 10. Overleggen van documenten door dienstverrichter

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Voorafgaand aan de eerste dienstverrichting in Nederland als registerloods of certificaatloods door een dienstverrichter als bedoeld in artikel 21 van de wet, overlegt deze dienstverrichter aan de algemene raad onderscheidenlijk aan Koninklijke Dirkzwager:

  • 2 Onverminderd het eerste lid, overlegt de dienstverrichter voorafgaande aan de eerste dienstverrichting in Nederland aan de afnemer van zijn dienst de gegevens, genoemd in artikel 29 van de wet.

§ 5. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 december 2007.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties registerloodsen en certificaatloodsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina