Warenwetregeling etikettering magnetisch speelgoed

[Regeling vervallen per 21-04-2009.]
Geldend van 21-07-2008 t/m 20-04-2009

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juni 2008, nr. VGP/PSL 2857928, houdende tijdelijke regels inzake de etikettering van magnetisch speelgoed ter uitvoering van beschikking 2008/329/EG (Warenwetregeling etikettering magnetisch speelgoed)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op beschikking nr. 2008/329/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 april 2008 waarbij de lidstaten worden verplicht ervoor te zorgen dat op magnetisch speelgoed dat in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden, een gezondheids- en veiligheidswaarschuwing is aangebracht (PbEU L 114), alsmede op artikel 2d van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-04-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beschikking 2008/329/EG: beschikking nr. 2008/329/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 april 2008 waarbij de lidstaten worden verplicht ervoor te zorgen dat op magnetisch speelgoed dat in de handel wordt gebracht of op de markt wordt aangeboden, een gezondheids- en veiligheidswaarschuwing is aangebracht (PbEU L 114);

 • b. speelgoed: elke waar die is ontworpen of kennelijk is bestemd om door kinderen onder de leeftijd van 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt;

 • c. magnetisch speelgoed: speelgoed dat bestaat uit één of meer magneten of één of meer magnetische onderdelen bevat, die:

  • volledig passen in de cilinder voor kleine onderdelen zoals omschreven in de norm EN 71-1:2005; en

  • los van het speelgoed zijn geraakt, of los van het speelgoed kunnen raken bij normaal of redelijkerwijs te verwachten wijze van gebruik door kinderen;

   ook al waren deze magneten of magnetische onderdelen oorspronkelijk in het speelgoed ingesloten, ingekapseld, verzonken of ingevat.

Artikel 2

[Vervallen per 21-04-2009]

 • 1 Magnetisch speelgoed is voorzien van de volgende waarschuwing:

  ‘Opgelet! Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die in het menselijk lichaam aan elkaar of aan een metalen voorwerp hechten, kunnen een ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien magneten worden ingeslikt of ingeademd’.

 • 2 In afwijking van het eerste lid mag magnetisch speelgoed zijn voorzien van een waarschuwing die in gelijkluidende, gemakkelijk te begrijpen bewoordingen duidelijk dezelfde inhoud overbrengt als de in het eerste lid bedoelde waarschuwing.

 • 3 Een in dit artikel bedoelde waarschuwing:

  • a. is duidelijk zichtbaar, leesbaar en opvallend aangebracht op de verpakking van het magnetisch speelgoed, of zodanig aan het magnetisch speelgoed bevestigd dat de waarschuwing voor de consument op het verkooppunt zichtbaar is; en

  • b. is gesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 3

[Vervallen per 21-04-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 21 juli 2008.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 21 april 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 21-04-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling etikettering magnetisch speelgoed.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina