Instellingsbesluit baten-lastendienst De Werkmaatschappij

Geldend van 05-07-2008 t/m heden

Instellingsbesluit baten-lastendienst De Werkmaatschappij

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het oordeel van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: De Werkmaatschappij.

  • 3 De baten-lastendienst ressorteert onder de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina