Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water

[Regeling vervallen per 04-07-2009.]
Geldend van 04-07-2008 t/m 03-07-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor de uitvoering van de Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 2008 (kenmerk ZJZ 0899292 van 13 juni 2008);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-07-2009]

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorverlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

[Vervallen per 04-07-2009]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om in het kader van de in artikel 1 genoemde regeling namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat verweer te voeren in beroepszaken.

 • 5 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in dit artikel verleende machtigingen doorverlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 04-07-2009]

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de in de bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 4

[Vervallen per 04-07-2009]

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.

Artikel 5

[Vervallen per 04-07-2009]

 • 1 In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres SenterNovem, afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.

 • 2 In elke beslissing op bezwaar die op grond van dit besluit is genomen wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 6

[Vervallen per 04-07-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt een jaar na tijdstip van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 7

[Vervallen per 04-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage als bedoeld in artikel 3

[Vervallen per 04-07-2009]

Algemene instructie

[Vervallen per 04-07-2009]

 • 1. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van een op het bezwaarschrift genomen besluit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat gezonden.

 • 2. De in artikel 2 bedoelde functionarissen voeren in het kader van een beroepsprocedure overleg met de betrokken ambtelijke diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de in te nemen standpunten.

 • 3. De in artikel 1 bedoelde functionarissen onderzoeken regelmatig ten aanzien van ieder besluit tot subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

 • 4. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen treden tenminste eenmaal per kwartaal in overleg met het Directoraat-Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over hun uitvoering van de Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water.

 • 5. De in de artikelen 1 en 2 van het besluit bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de Minister van Verkeer en Waterstaat desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

 • 6. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van dt Regeling Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water en melden deze tijdig aan het Directoraat-Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Mededeling

[Vervallen per 04-07-2009]

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een bezwaarschrift in te dienen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Terug naar begin van de pagina