Instellingsbesluit Commissie regeldruk VWS

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 04-07-2008 t/m 30-06-2010

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2008, nr. DWJZ-2853568, houdende instelling van de Commissie regeldruk VWS (Instellingsbesluit Commissie regeldruk VWS)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • b. de Commissie: de Commissie, genoemd in artikel 2;

  • c. VWS: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de zelfstandige bestuursorganen en toezichthouders van het Ministerie;

  • d. regeldruk: administratieve lasten, lasten van naleving, lasten van toezicht en lasten van invoering en uitvoering van wet- en regelgeving voor burgers, professionals, instellingen of bedrijven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

  • 1 Er is een Commissie regeldruk VWS.

  • 2 De Commissie heeft tot taak de Minister voorstellen te doen over het merkbaar verminderen van regeldruk op het terrein van VWS en voornemens van de Minister tot vermindering van regeldruk te toetsen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

  • 1 De leden van de Commissie worden benoemd en ontslagen door de Minister.

  • 2 De Commissie heeft een ambtelijk secretariaat dat bestaat uit een of meer door de Minister aan te wijzen personen. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

  • 3 De voorzitter en de leden van de Commissie handelen zonder last en ruggespraak.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2010]

De Commissie stelt haar eigen werkwijze vast. Zij kan in overeenstemming met de Minister externe deskundigen inschakelen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2010]

De Commissie doet één maal per jaar aan de Minister verslag van haar werkzaamheden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2010]

De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2010]

Het vacatiegeld voor de voorzitter en de andere leden voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering van de Commissie is gelijk aan de maximumbedragen die op grond van de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004 gelden voor een commissie in de categorie ‘zwaar’.

De voorzitter en de andere leden ontvangen voor de reizen die zij maken om vergaderingen van de Commissie bij te wonen, een vergoeding als dienstreis op grond van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Het werkt terug tot en met 1 april 2008 en vervalt met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie regeldruk VWS.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina