Tijdelijke vrijstelling bestrijding bonenspint

[Regeling vervallen per 01-09-2008.]
Geldend van 04-07-2008 t/m 31-08-2008

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 juni 2008, nr. TRCJZ/2008/1394, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewas-beschermingsmiddelen en biociden (Tijdelijke vrijstelling bestrijding bonenspint)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2008]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Oberon (toelatingsnummer 12588N) ter bestrijding van de bonenspint (tetranychus urticae) in de bedekte teelt van bonen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2008]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1, is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 september 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling bestrijding bonenspint.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 juni 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 01-09-2008]

Het gewasbeschermingsmiddel Oberon met toelatingsnummer 12588 N mag worden toegepast in de bedekte teelt van bonen, mits de voorschriften, behorend bij het toelatingsbesluit van voormeld middel, laatstelijk gewijzigd bij besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden van 21 december 2007, in acht worden genomen.

Terug naar begin van de pagina