Subsidieregeling innovatiekredieten-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 05-07-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 juni 2008, nr. WJZ 8072056, houdende regels voor de verlening van subsidies in de vorm van kredieten voor technische ontwikkelingsprojecten en klinische ontwikkelingsprojecten (Subsidieregeling innovatiekredieten-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. kaderregeling: de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

  • b. industrieel onderzoek: industrieel onderzoek in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01;

  • c. experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01;

  • d. technisch ontwikkelingsproject: een planmatig geheel van activiteiten in de fase van experimentele ontwikkeling, gericht op het omzetten van resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten, die nieuw zijn voor Nederland, en

   • 1°. waaraan substantiële technische, maar geen klinische, risico’s en daarmee samenhangende financiële risico’s zijn verbonden en

   • 2°. welke producten, processen of diensten door het goede commerciële perspectief kunnen leiden tot substantiële economische activiteiten van de onderneming;

  • e. klinisch ontwikkelingsproject: een planmatig geheel van activiteiten in de fase van experimentele ontwikkeling, gericht op het omzetten van resultaten van industrieel onderzoek in plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten of processen, die nieuw zijn voor Nederland, en

   • 1°. aan de ontwikkeling van welke producten en processen klinische risico’s en daarmee samenhangende financiële risico’s zijn verbonden en

   • 2°. welke producten of processen door het goede commerciële perspectief kunnen leiden tot substantiële economische activiteiten van de onderneming;

  • f. ontwikkelingsproject: een technisch ontwikkelingsproject of een klinisch ontwikkelingsproject.

 • 3 Onder klinisch risico wordt in deze regeling verstaan: risico voor het welslagen van het product of proces dat voortvloeit uit de noodzaak dat het nieuwe product of proces een testfase in de mens doorloopt.

§ 2. Subsidieverstrekking in de vorm van krediet

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Voor het verstrekken van subsidies in de vorm van krediet op grond van deze regeling is artikel 4 van de kaderregeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag ten behoeve van de financiering van een ontwikkelingsproject subsidie in de vorm van krediet aan een MKB-ondernemer die voor eigen rekening en risico een ontwikkelingsproject uitvoert.

 • 2 De subsidie in de vorm van krediet bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

 • 3 De subsidie in de vorm van krediet bedraagt ten hoogste € 5 miljoen per project.

 • 4 Indien door een MKB-ondernemer, dan wel door MKB-ondernemers die behoren tot een groep, meer dan een ontwikkelingsproject wordt uitgevoerd en daarvoor subsidieaanvragen in het kader van deze regeling zijn ingediend, wordt aan die MKB-ondernemer of aan de MKB-ondernemers die tot eenzelfde groep behoren, gezamenlijk ten hoogste € 5 miljoen per jaar subsidie in de vorm van krediet verleend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het subsidieplafond voor het in 2008 verlenen van subsidies in de vorm van krediet voor technische ontwikkelingsprojecten bedraagt € 13,5 miljoen.

 • 2 Het subsidieplafond voor het in 2008 verlenen van subsidies in de vorm van krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten bedraagt € 6,8 miljoen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Indien de subsidieaanvrager daarom verzoekt, kan in plaats van het in artikel 5, lid 1 sub a van de kaderregeling genoemde integrale uurtarief, een uurtarief worden gehanteerd dat bestaat uit:

 • a. directe loonkosten per uur;

 • b. een opslag voor algemene kosten van 50 procent van de in onderdeel a bedoelde loonkosten per uur.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Nadat een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, worden door de Minister ambtshalve voorschotten op de subsidie verstrekt.

 • 2 De voorschotbedragen en het voorschotritme worden in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen.

§ 3. Afwijzingsgronden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 In aanvulling op artikel 15, onderdeel a en c tot en met g, van de kaderregeling beslist de Minister afwijzend op een aanvraag indien:

  • a. hij de subsidiabele kosten raamt op minder dan € 300.000;

  • b. onvoldoende vertrouwen bestaat dat de subsidie-ontvanger het ontwikkelingsproject en de daarop volgende fase van commercialisatie kan financieren;

  • c. onvoldoende vertrouwen bestaat dat de subsidie-ontvanger een ontwikkelingsproject zowel in technische als in economische zin tot een succes zal kunnen maken;

  • d. onvoldoende vertrouwen bestaat dat de subsidie-ontvanger de subsidie terug kan betalen binnen de in artikel 9, vierde lid genoemde periode.

§ 4. Verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

De subsidie-ontvanger is verplicht bij de tussenrapportages aandacht te besteden aan de vooruitzichten van commercialisatie van een ontwikkelingsproject en de activiteiten die zijn ondernomen ten behoeve van die commercialisatie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In dit artikel wordt verstaan onder uitstaand saldo: het totaalbedrag dat aan de aanvrager is uitbetaald als subsidie in de vorm van krediet, verhoogd met de verschenen rente en verminderd met de betalingen, gedaan overeenkomstig het vierde lid.

 • 2 De subsidie-ontvanger is verplicht over het uitstaande saldo aan de Minister jaarlijks een bij de beschikking tot subsidieverlening, overeenkomstig artikel 11, bepaald rentepercentage te betalen, dat op een ontwikkelingsproject van toepassing blijft tot aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan.

 • 3 De rente wordt aan het eind van elk kalenderjaar rentedragend bij het uitstaande saldo bijgeschreven.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De Minister kan besluiten dat de subsidie in de vorm van krediet versneld of in een keer terugbetaald wordt, indien:

 • a. de aandelen van de subsidieontvanger worden vervreemd;

 • b. de resultaten van het project geheel of gedeeltelijk worden vervreemd.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het rentepercentage bedoeld in artikel 9, tweede lid, is opgebouwd uit:

  • a. het basispercentage, en de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten onderscheidenlijk voor klinische ontwikkelingsprojecten, of

  • b. het op grond van onderdeel a vastgestelde percentage vermeerderd met de opslag voor het risico dat de ontvanger niet in staat is om de subsidie terug te betalen bij uitblijven van commercieel succes van het ontwikkelingsproject.

 • 2 De percentages, bedoeld in het eerste lid bedragen voor de in 2008 aangevraagde subsidies:

  • a. het basispercentage: 4,4% per jaar;

  • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2% per jaar;

  • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5% per jaar;

  • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3% per jaar.

§ 5. Formulieren

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Het formulier voor het indienen van een aanvraag voor:

 • a. een subsidie is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1;

 • b. een subsidievaststelling is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

De Uitdagersregeling wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van de voorliggende regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van de voorliggende regeling zijn verstrekt.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling innovatiekredieten-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 20 juni 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina