Financiële regeling handelsregister

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2008, nr. WJZ 8073595, houdende de vaststelling van de retributies en het eenheidsbedrag voor de heffing van het Handelsregister (Financiële regeling handelsregister)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Voor het inzien van het handelsregister en de bescheiden die daarbij krachtens wettelijk voorschrift zijn gedeponeerd, worden de navolgende tarieven berekend:

  • a. voor het ten kantore van een kamer inzien van het elektronische bestand van het handelsregister: € 2,80 per dossier;

  • b. voor het telefonisch vragen van inlichtingen over hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd: € 0,70 per tijdseenheid van 1 minuut, waarbij een gedeelte van een minuut naar rato wordt berekend;

  • c. voor het door middel van internet raadplegen van uittreksels: € 2,50 per uittreksel;

  • d. voor het door middel van internet ontvangen van een elektronisch gewaarmerkt uittreksel: € 7,50 per uittreksel;

  • e. voor het door middel van internet raadplegen van concernrelaties uit het elektronisch bestand: € 2,50 per concernrelatie directe relaties en € 2,50 per concernrelatie totale concern;

  • f. voor het door middel van internet raadplegen van jaarrekeningen uit het elektronisch bestand: per boekjaar € 2,90 per jaarrekening;

  • g. voor het door middel van internet ontvangen van een elektronisch gewaarmerkte jaarrekening: per boekjaar € 7,50 per jaarrekening;

  • h. voor het door middel van internet raadplegen van de twee of drie meest recente jaarrekeningen van een rechtspersoon: € 4,– per inzage;

  • i. voor het door middel van internet raadplegen van het bedrijfsprofiel: minimaal € 2,50 en ten hoogste € 9,– per inzage afhankelijk van de beschikbaarheid van de in onderdelen e, f en h genoemde gegevens;

  • j. voor het door middel van internet raadplegen van de historie van hetgeen is opgenomen in het handelsregister: € 2,50 per inzage;

  • k. voor het door middel van internet raadplegen van basisgegevens van ondernemingen, rechtspersonen en vestigingen, die zijn ingeschreven in het handelsregister (‘In het kort’): € 0,30 per inzage van een onderneming, rechtspersoon of vestiging;

  • l. voor het door middel van internet raadplegen van een gedeponeerd document, met uitzondering van jaarrekeningen: € 2,90 per inzage van een gedeponeerd document;

  • m. voor het door middel van internet raadplegen van een elektronisch gewaarmerkt gedeponeerd document : € 7,50 per inzage van een gedeponeerd document.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, onder d, wordt aan ondernemingen en rechtspersonen, die zijn ingeschreven in het handelsregister eenmalig in een kalenderjaar een tarief van € 0,– in rekening gebracht voor het door middel van internet ontvangen van een elektronisch gewaarmerkt uittreksel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift daarbij is gedeponeerd, worden de volgende tarieven berekend:

 • a. voor fotokopieën en elektronische kopieën: € 11,– per gekopieerd dossier of gedeelte daarvan, ongeacht het aantal bladzijden;

 • b. voor uittreksels op papier: € 11,– per uittreksel;

 • c. voor afdrukken welke worden verstrekt tijdens het ten kantore van een kamer van koophandel inzien van het elektronisch bestand: € 0,23 per bladzijde;

 • d. voor een schriftelijke mededeling met betrekking tot hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of daarbij is gedeponeerd: € 4,70 per dossier.

Artikel 3a

[Vervallen per 01-01-2013]

De kosten van het accountantsonderzoek, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Handelsregisterwet 2007, worden voor de helft vergoed door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tot een maximum van € 15.000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Voor het verstrekken van overzichten van ondernemingen of rechtspersonen van hetgeen in het handelsregister is ingeschreven of krachtens wettelijk voorschrift is gedeponeerd, worden onverminderd de artikelen 2 en 3 de volgende tarieven berekend:

  • a. voor een adressenbestand via internet:

   • adressen (het KvK-nummer, naam, adres en woonplaats): € 0,03 per verstrekt adres;

   • namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • extra rubrieken: € 0,02 per verstrekt gegeven;

  • b. voor elektronische, niet-gewaarmerkte uittreksels in bulk (pdf): € 850,– per aanvraag en € 2,50 per uittreksel;

  • c. voor elektronische, gewaarmerkte uittreksels in bulk: € 850,– per aanvraag en € 7,50 per uittreksel;

  • d. voor een concernrelatietabel: € 555,– per aanvraag en per vermelde relatie en de rechtspersonen van deze relatie (KvK-nummer beide entiteiten en relatieomschrijving): € 0,09 per record;

  • e. voor een enig aandeelhoudertabel:

   • € 555,– per aanvraag;

   • relatieverwijzing (enig aandeelhouder): € 0,03 per relatie;

   • contactgegevens enig aandeelhouder (KvK-nummer, naam, adres en woonplaats): € 0,03 per record;

  • f. voor elektronische, niet-gewaarmerkte kopie van originele jaarrekeningen in bulk: € 1.100,– per aanvraag en € 2,90 per jaarrekening;

  • g. voor een bestandsvergelijking op basis van KvK-nummer:

   • € 525,– per aanvraag;

   • per 1.000 aangeboden records: € 7,–;

   • bestandsverrijking: € 150,– startkosten per opdracht;

   • adressen (KvK-nummer, naam, adres en woonplaats): € 0,03 per verstrekt adres;

   • namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • extra rubrieken: € 0,02 per verstrekt gegeven;

  • h. voor bestandsvergelijking op basis van naam/postcode/huisnummer/telefoonnummer en voor zover bekend op basis van KvK-nummer:

   • proefvalidatie (maximaal 500 records, vast formaat): € 200,– per opdracht;

   • € 750,– per aanvraag;

   • per 1.000 aangeboden records: € 25,–;

   • bestandsverrijking: € 150,– startkosten per opdracht;

   • adressen (KvK-nummer, naam, adres en woonplaats): € 0,03 per verstrekt adres;

   • namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • extra rubrieken: € 0,02 per verstrekt gegeven;

  • i. voor mutatieabonnement:

   • initiële levering bij minder dan 45.000 records (KvK-nummer, naam, adres en woonplaats) € 900,– per aanvraag en bij meer dan 45.000 records € 0,02 per record;

   • initiële levering namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • initiële levering extra rubrieken: € 0,001 per verstrekt gegeven;

   • abonnementskosten bij minder dan 45.000 records (KvK-nummer, naam, adres en woonplaats): € 900,– per abonnement per jaar en bij meer dan 45.000 records: € 0,02 per record per jaar;

   • abonnementskosten namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam per jaar;

   • abonnementskosten extra rubrieken: € 0,001 per verstrekt gegeven per jaar;

   • abonnementskostentoeslag in verband met levering op weekbasis: € 1.500,– per abonnement per jaar en € 0,03 per record per jaar;

   • wijziging abonnement: € 150,– per verzoek;

  • j. voor adressenselectie anders dan via internet:

   • € 150,– per aanvraag;

   • adressen (KvK-nummer, naam, adres en woonplaats): € 0,03 per verstrekt adres;

   • namen contactpersonen: € 0,03 per verstrekte naam;

   • extra rubrieken: € 0,02 per verstrekt gegeven;

  • k. voor financiële selecties (losse posten van een jaarrekening):

   • € 150,– per geselecteerde post;

   • financiële post: € 0,10 per verstrekt gegeven;

   • KvK-nummer (met of zonder naam, adres en woonplaats): € 0,03 per verstrekt KvK-nummer.

  • l. voor gedeponeerde documenten in bulk: € 1.100,– per aanvraag en € 2,90 per gedeponeerde document;

  • m. voor een abonnement voor verstrekkingen van gegevens gerangschikt naar natuurlijk persoon op grond van artikel 28, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007 via internet: € 1000,– per abonnement per jaar.

 • 3 Voor de overzichten bedoeld in het tweede lid, onder a, die worden verstrekt op cd of dvd wordt naast de in het tweede lid, onderdeel a, genoemde tarieven een tarief van € 45,– per cd of dvd berekend.

 • 4 Voor de overzichten bedoeld in het tweede lid, onder b tot en met k, geldt dat afhankelijk van de wijze van verstrekking, naast de tarieven genoemd in het tweede lid, de volgende tarieven worden berekend:

  • a. verstrekt op cd of dvd: € 23,– per cd of dvd;

  • b. verstrekt via e-mail: bij maximaal 5.000 records: € 11,– per e-mail en bij meer dan 5.000 records: € 22,– per e-mail.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling bijdragen en vergoedingen kamers van koophandel.]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Financiële regeling handelsregister.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

Den Haag, 23 juni 2008

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina