Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel 2008

[Regeling vervallen per 24-01-2012.]
Geldend van 01-07-2008 t/m 23-01-2012

Besluit van het Commissariaat voor de Media van 17 juni 2008, houdende beleidsregels omtrent de verlening van toestemming aan natuurlijke of rechtspersonen om door middel van een omroepzender een programma voor een bijzonder doel uit te zenden dat een beperkt bereik heeft of van beperkte duur is (Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel 2008)

– strekking van de regeling –

[Vervallen per 24-01-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2012]

De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

– evenementenzender –

[Vervallen per 24-01-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2012]

Een toestemming om via een omroepzender een programma voor een bijzonder doel uit te zenden dat een beperkt bereik en een beperkte duur heeft kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • a. het bijzondere doel heeft betrekking op het ter plekke verslag doen van, of anderszins ondersteunend zijn aan, een evenement dat een relatie heeft met het beperkte uitzendgebied;

 • b. onder evenement wordt in dit geval verstaan een niet met het oog op het verkrijgen van de toestemming incidenteel georganiseerde openbare of besloten culturele manifestatie, muziekuitvoering, podiumvoorstelling, filmvoorstelling, sportwedstrijd, sportevenement, beurs, festiviteit, georganiseerde bijeenkomst, of soortgelijke gebeurtenis waarbij publiek aanwezig is dat al dan niet voor toegang heeft betaald;

 • c. het bereik van het programma dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de locatie waar het evenement plaatsvindt en

 • d. de duur van het programma dient zoveel mogelijk beperkt te zijn tot de dagen en uren dat het evenement plaatsvindt;

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2012]

Ten aanzien van de inhoud van het programma dat op grond van de in artikel 2 bedoelde toestemming wordt uitgezonden gelden dezelfde reclamebepalingen als die gelden voor de inhoud van het programma dat op grond van een toestemming voor commerciële omroep wordt uitgezonden.

– bedrijfsondersteunende dienst –

[Vervallen per 24-01-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2012]

Een toestemming om via een omroepzender een programma voor een bijzonder doel uit te zenden dat een beperkt bereik heeft kan worden verleend onder de volgende voorwaarden:

 • a. het bijzondere doel heeft betrekking op een ondersteunende dienst ten behoeve van de reguliere, bedrijfsmatige activiteit(en) van de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon;

 • b. onder een bedrijfsondersteunende dienst wordt in dit geval verstaan het verzorgen en uitzenden van een programma dat onlosmakelijk verbonden is met en een noodzakelijke ondersteuning is van een of meerdere activiteiten die de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon regulier in het kader van zijn bedrijf uitoefent;

 • c. het programma is bestemd voor degenen die aanwezig zijn op het (aaneengesloten) terrein of in het gebouw waar de toestemmingvragende natuurlijke of rechtspersoon de activiteit(en) in het kader van zijn bedrijf uitoefent;

 • d. de toestemming geldt voor een jaar en kan jaarlijks op aanvraag worden verlengd;

 • e. de toestemming wordt niet verleend aan overheidsinstellingen, publieke omroepinstellingen en commerciële omroepinstellingen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2012]

Ten aanzien van de inhoud van het programma dat op grond van de in artikel 4 bedoelde toestemming wordt uitgezonden geldt dat het niet is toegestaan reclameboodschappen van derden uit te zenden.

– slotbepaling –

[Vervallen per 24-01-2012]

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel 2008.

 • 3 Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).

Commissariaat voor de Media Voorzitter

,

I. Brakman

Commissaris

,

T. Bahlmann

Bijlage Beleidsregels toestemming programma voor bijzonder doel

[Vervallen per 24-01-2012]

Artikel 82c. Mediawet

[Vervallen per 24-01-2012]

1. Het Commissariaat voor de Media kan aan natuurlijke of rechtspersonen toestemming verlenen door middel van een zender een programma voor een bijzonder doel uit te zenden dat een beperkt bereik heeft of van beperkte duur is.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de begrippen bijzonder doel, beperkt bereik en beperkte duur, bedoeld in het eerste lid, nader omschreven worden.

3. Het Commissariaat kan aan het verlenen van toestemming als bedoeld in het eerste lid voorschriften verbinden.

Terug naar begin van de pagina