Subsidieregeling Polymeren-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 25-12-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 juni 2008, nr. WJZ 8067405, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies voor haalbaarheids- en innovatieprojecten in het kader van het Polymeren innovatieprogramma (Subsidieregeling Polymeren-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. kaderregeling: de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

  • b. industrieel onderzoek: industrieel onderzoek in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01;

  • c. experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01;

  • d. onderzoeksorganisatie: een onderzoeksorganisatie in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01;

  • e. publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie: een geheel of gedeeltelijk van overheidswege gefinancierde onderzoeksorganisatie;

  • f. polymeren haalbaarheidsproject: een samenstel van activiteiten dat leidt tot een schriftelijk rapport met een inschatting van de technische en economische mogelijkheden van een innovatieproject en dat past binnen bijlage 1;

  • g. polymeren MKB-innovatieproject: een innovatieproject bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan, dat past binnen bijlage 1 en dat wordt uitgevoerd door polymeren MKB-samenwerkingsverband;

  • h. polymeren MKB-samenwerkingsverband: een innovatie-samenwerkingsverband, opgericht ten behoeve van de uitvoering van een polymeren MKB-innovatieproject, waarbij ten minste één van de partijen een in Nederland gevestigde MKB-ondernemer is en een andere partij ofwel een ondernemer ofwel een onderzoeksorganisatie is.

§ 2. Polymeren haalbaarheidsprojecten

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een MKB-ondernemer die voor eigen rekening en risico een polymeren haalbaarheidsproject uitvoert.

 • 2 De subsidie bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, maar niet meer dan € 50.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies voor polymeren haalbaarheidsprojecten waarvoor de aanvragen zijn ontvangen in de periode, genoemd in het tweede lid, bedraagt € 700.000.

 • 2 De periode, bedoeld in artikel 12 van de kaderregeling, is de dag na de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 15 oktober 2008, 18.00 uur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In aanvulling op artikel 15 van de kaderregeling beslist de Minister afwijzend op een aanvraag voor een polymeren haalbaarheidsproject indien:

  • a. het innovatieproject waarop het polymeren haalbaarheidsproject betrekking heeft technisch onvoldoende risicovol is;

  • b. het polymeren haalbaarheidsproject onvoldoende inzicht geeft in het economisch perspectief en de toepassingsmogelijkheden van de projectresultaten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

In afwijking van artikel 16, derde lid, van de kaderregeling bedraagt het ambtshalve te verstrekken voorschot 50 procent van het bij de subsidieverlening vermelde maximale subsidiebedrag.

§ 3. Subsidieverstrekking polymeren MKB-innovatieprojecten

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een polymeren MKB-samenwerkingsverband dat voor gezamenlijke rekening en risico een polymeren MKB-innovatieproject uitvoert.

 • 5 De Minister verstrekt geen subsidie voor een polymeren MKB-innovatieproject:

  • a. indien voor het polymeren MKB-innovatieproject reeds door de Minister subsidie is verstrekt;

  • b. aan een overheid of overheidsinstelling, tenzij het een onderzoeksorganisatie betreft.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien de subsidiabele kosten betrekking hebben op industrieel onderzoek, bedraagt in afwijking van artikel 3, eerste lid, onder b, van de kaderregeling, de subsidie voor een ondernemer 35 procent van de subsidiabele kosten. Dit percentage wordt verhoogd met 10 procentpunten indien subsidie wordt verleend aan een MKB-ondernemer.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien de subsidieontvanger daarom verzoekt, worden in afwijking van artikel 5 van de kaderregeling de volgende subsidiabele kosten in aanmerking genomen:

  • a. de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het industrieel onderzoek of de experimentele ontwikkeling toe te rekenen, na de indiening van de aanvraag door de subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten:

   • 1°. loonkosten voor betrokken personeel, voor zover deze rechtstreeks voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk zijn. Het uurloon wordt berekend op basis van 1650 productieve uren per jaar;

   • 2°. de kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen;

   • 3°. kosten van het gebruik van bestaande machines en apparatuur van de deelnemers;

   • 4°. kosten van speciaal voor het project aan te schaffen machines en apparatuur; eventuele restwaarde van speciaal voor het project aangeschafte apparatuur wordt in mindering gebracht op de subsidiabele kosten;

   • 5°. aan derden verschuldigde kosten;

   • 6°. kosten van buitenlandstages;

   • 7°. kosten van octrooiaanvraag van onderzoeksorganisaties en MKB-ondernemers;

   • 8°. kosten inzake kennisoverdracht en verankering;

  • b. een opslag voor overige algemene kosten van 50 procent van de onder a, onder 1°, bedoelde kosten.

 • 2 Voor de loonkosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt uitgegaan van gemiddelde uurtarieven per categorie bij het onderzoek betrokken personeel.

 • 3 De kosten worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien de subsidieontvanger die de kosten heeft gemaakt, omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.

 • 4 Indien geen loonkosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, worden gemaakt, maar niettemin arbeid ten behoeve van het project wordt verricht, wordt voor de berekening van de subsidiabele kosten uitgegaan van een uurtarief van € 35.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies voor polymeren MKB-innovatieprojecten waarvoor de aanvragen zijn ontvangen in de periode, genoemd in het tweede lid, bedraagt € 1.351.000.

 • 2 De periode, bedoeld in artikel 12 van de kaderregeling, is de dag na de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 15 oktober 2008, 18.00 uur.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In aanvulling op artikel 15 van de kaderregeling beslist de Minister afwijzend op een aanvraag om subsidie voor een polymeren MKB-innovatieproject:

  • a. indien de subsidiabele kosten van het polymeren MKB-innovatieproject minder dan € 50.000 bedragen;

  • b. indien er geen daadwerkelijke inbreng van het MKB is.

 • 2 In aanvulling op artikel 15 van de kaderregeling beslist de Minister voorts afwijzend op een aanvraag om een subsidie voor een polymeren MKB-innovatieproject indien het polymeren MKB-innovatieproject geen wezenlijke bijdrage levert aan:

  • a. de doelstellingen van het Polymeren Innovatie Programma, zoals opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1;

  • b. technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen van een bestaande technologie;

  • c. het creëren van economische waarde voor de deelnemers van het samenwerkingsverband en de daarmee samenhangende positieve gevolgen voor de Nederlandse economie.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op artikel 21 van de kaderregeling treedt voor het indienen van de aanvraag voor het polymeren MKB-samenwerkingsverband een MKB-ondernemer op als penvoerder.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

Indien de in artikel 8 genoemde subsidiabele kosten in aanmerking worden genomen, voert de subsidieontvanger in afwijking van artikel 29, eerste lid, onderdeel c, van de kaderregeling een administratie die is gerelateerd aan de kostensoorten, genoemd in artikel 8, waaruit te allen tijde op eenvoudige een duidelijke wijze de gemaakte en betaalde kosten kunnen worden afgeleid.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In aanvulling op artikel 33 van de kaderregeling draagt de subsidieontvanger zorg voor de openbaarmaking van de algemene kennis die voorvloeit uit de resultaten van het project.

 • 2 De Minister kan voor een periode van vijf jaren na de vaststelling van de subsidie nadere verplichtingen ter uitvoering van het eerste en tweede lid opleggen.

 • 3 Wanneer een publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie deel uitmaakt van een polymeren MKB-samenwerkingsverband, draagt het slechts kennis of andere resultaten uit het polymeren MKB-innovatieproject over aan een ondernemer die deelneemt aan het polymeren MKB-samenwerkingsverband, indien aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. de deelnemende ondernemers dragen de volledige kosten van het project;

  • b. de resultaten waaraan geen intellectuele eigendomsrechten op de resultaten kunnen worden ontleend, mogen ruim worden verspreid en eventuele intellectuele eigendomsrechten op de resultaten die uit de activiteiten van de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie voortvloeien, worden volledig aan de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie toegekend;

  • c. de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie ontvangt van de deelnemende ondernemers een vergoeding die overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie in het kader van het polymeren MKB-innovatieproject uitgevoerde activiteit en die worden overgedragen aan de deelnemende ondernemers. Eventuele bijdragen van de deelnemende ondernemers in de kosten van de publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie worden op deze compensatie in mindering gebracht.

 • 4 Indien niet is voldaan aan het derde lid, onderdelen a, b of c, kan de Minister op verzoek van de penvoerder ontheffing verlenen van het verbod tot het overdragen van kennis of andere resultaten uit een polymeren MKB-innovatieproject van een publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie die deel uitmaakt van een polymeren MKB-samenwerkingsverband aan een ondernemer die deelneemt aan hetzelfde samenwerkingsverband, indien geen sprake is van staatssteun aan die ondernemer. Aan die ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

§ 4. Formulieren

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

Het formulier voor het indienen van een aanvraag om:

 • a. een subsidie is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2;

 • b. een voorschot is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3;

 • c. een subsidievaststelling is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Polymeren-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 2 tot en met 4, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 15 juni 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2009]

§ 1. Doelstellingen

[Vervallen per 01-01-2009]

De Subsidieregeling Polymeren-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten maakt onderdeel uit van het Polymeren Innovatie Programma.

Het Polymeren Innovatie Programma is een van de onderdelen van het Businessplan Chemie, dat in 2006 verschenen is. De ambitie van het Polymeren Innovatie Programma is ‘een quantum leap te bereiken in de bijdrage van de Nederlandse Polymeren gemeenschap aan de kwaliteit van leven, duurzaamheid en economische groei’. Het Polymeren Innovatie Programma draagt hiermee bij aan de overall doelstellingen van het Businessplan Chemie:

 • verdubbeling van de bijdrage van chemie aan het BBP in 10 jaar (van € 12 miljard in 2007 naar € 24 miljard in 2017).

 • halvering van het gebruik van fossiele grondstoffen voor de chemie binnen 25 jaar (van 657 PJ in 2005 naar 578 PJ in 2032).

Het Polymeren Innovatie Programma zal voor 20% bijdragen aan de verdubbeling van het BBP, dat wil zeggen een bijdrage aan het BBP van € 2,4 miljard en voor bijna 30% aan een reductie van het energieverbruik: 90 PJ.

Het Polymeren Innovatie Programma bestaat voor een groot deel uit precompetitieve research, uitgevoerd binnen het DPI. Daarnaast is een DPI-Value Center (DPI-VC) opgericht dat zich richt op het ondersteunen van voornamelijk MKB en starters door de samenwerking te bevorderen, bedrijven met elkaar en met kennisinstellingen in contact te brengen, versterken business development op diverse onderdelen. Hierdoor ontstaat nieuwe business met een hoge toegevoegde waarde of wordt de bedrijvigheid uitgebreid. De time to market en time to profit van veelbelovende innovatieprojecten wordt bekort. De slaagkans van innovatieprojecten wordt verhoogd. Tevens kan het DPI-VC best practices voor succesvolle aanpak van innovatieprojecten met een hoog risico opstellen.

§ 2. Waardeketens

[Vervallen per 01-01-2009]

Om de doelstellingen van het Polymeren Innovatie Programma te ondersteunen is de

Subsidieregeling Polymeren-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten ingesteld. Deze subsidieregeling is gericht op innovatieve projecten in de polymerensector, het polymer value system. Het polymer value system bestaat uit een verscheidenheid aan spelers die op verschillende gebieden actief zijn. Binnen het systeem kunnen drie waardeketens onderscheiden worden:

 • de polymeer waardeketen: basischemicaliën worden verwerkt tot polymeren. Nederland heeft een sterke positie in deze keten met multinationale ondernemingen als DSM, Shell, Akzo, Dow, Sabic en GE Plastics.

 • de producten en toepassingen waardeketen: het verwerken en omzetten van polymeren tot producten geschikt voor eindgebruik of toepassing als onderdeel van een eindproduct zoals lijm, rubber, coatings en plastics. In deze keten zijn zowel grote (Polynorm, Helvoet en Wavin) als kleine bedrijven (Microdrop, Hysitron en Nano Specials) vertegenwoordigd.

 • de apparaat/systeem waardeketen: op polymeren gebaseerde producten zijn de input voor deze waardeketen. Bedrijven als Philips, Océ, Sigma en Medtronic gebruiken de functionaliteit van polymeermaterialen en vertalen dit naar eindproducten met een toegevoegde waarde voor gebruik door consumenten.

Het werkgebied van het polymeren innovatie programma omvat alle bedrijven en kennisinstituten in zowel de polymeer als de producten en toepassingen waardeketen. Voor de apparaat/systeem waardeketen ligt de focus van het polymeren innovatie programma op de bedrijven met een strategische interesse in polymeer applicaties.

§ 3. Duurzaamheidsdoelstellingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Als resultaat van een interactief proces geleid door de Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie in samenwerking met het midden en kleinbedrijf en grote bedrijven is een lijst ontwikkeld met thema’s voor gezamenlijke ontwikkelingsdoelstellingen. Het Polymeren Innovatie Programma heeft deze thema’s overgenomen.

Deze thema’s zijn:

 • a. inzet van nieuwe materiaaleigenschappen en technologie

  Recent onderzoek heeft geleid tot hybride materialen (bijvoorbeeld metalen en polymeren) met nieuwe eigenschappen. De focus binnen dit thema ligt op de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde toepassingen voor producten alsook op de ontwikkeling van geschikte manieren om deze nieuwe producten te verwerken.

 • b. inzet van duurzame grondstoffen en opschaling van productieprocessen en specifieke of betere verwerkingstechnieken voor duurzame grondstoffen

  Het gebruik van biomassa als grondstof voor de productie van polymeren is al in volle gang. Dit thema omvat benodigdheden en mogelijke aanpakken om productieprocessen verder op te schalen, het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere waardeketens (bijvoorbeeld agribusiness).

 • c. hergebruik van polymeren en producten die gebaseerd zijn op polymeren

  Belangrijke onderwerpen zijn zuiverheid van het eindproduct, verbeterde aanpak van het recyclen van hybride en bio-based polymeer materialen, verbetering van eigenschappen van gerecyclede polymeren en afname van de kosten voor recycling

 • d. doorbraken op gebied van milieuvriendelijkheid van materialen en additieven

  De focus zal in dit thema komen te liggen op de vervanging van additieven met voor het milieu minder gunstige eigenschappen zoals: kobalt, antimonium, broomverbindingen en formaldehyde. Daarnaast zal gezocht worden naar manieren om het volume toegevoegde additieven te verlagen.

 • e. verdere reductie van energiegebruik voor de productie en verwerking van polymeren

  Sinds 1998 is het energiegebruik door bedrijven in de product- en toepassingenwaardeketen met meer dan 40% gereduceerd; toch blijft dit een onderwerp met hoge prioriteit waarbij een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is.

Terug naar begin van de pagina