Vaststellingsregeling tarieven 2008 ex art. 8 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

[Regeling materieel uitgewerkt per 27-06-2010.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 27-06-2008 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2008 van de tarieven, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 In afwijking van het eerste lid geldt voor een trustkantoor dat op 1 januari 2008 nog niet stond ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 7 van de wet, het in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde tarief.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina