Regeling indexering AKW-bedragen juli 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 19 juni 2008, nr. DSV/J&G/08/2852676, houdende herziening van de AKW-bedragen (Regeling AKW-bedragen juli 2008)

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen

[Vervallen per 01-01-2009]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdelen b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), worden verhoogd tot € 345,69, € 423,72 respectievelijk € 486,25.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW-bedragen juli 2008.

Deze zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor, Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2009]

Kinderbijslagbedragen

     

voorlaatste prijsindexcijfer

   

101,96%

laatste prijsindexcijfer

   

103,86%

index per

1-7-2008

1,86%

 
Rangordebedragen AKW

rangorde kind

1-1-2008

na index

inclusief wettelijke/

bijzondere verhogingen

1

271,70

276,75

276,75

2,3

339,38

345,69

345,69

4,5,6,7

415,98

423,72

423,72

8 of meer

477,37

486,25

486,25

AKW-bedragen

I. kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

   

aantal

100%

kinderen

12–17 jr

1

276,75

2

311,22

3

322,71

4

347,96

5

363,11

6

373,22

7

380,43

8

393,66

9

403,95

10

412,18

II. kinderen geboren op of na 1 januari 1995

       

aantal

70%

85%

100%

kinderen

0 t/m 5 jr

6 t/m 11 jr

12 t/m 17 jr

1

193,73

235,24

276,75

2

193,73

235,24

276,75

etc.

     
Terug naar begin van de pagina