Regeling vaststelling voor 2008 van maatstaven, bandbreedtes en tarieven, bedoeld [...] toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

[Regeling vervallen per 19-11-2008.]
Geldend van 27-06-2008 t/m 18-11-2008

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2008 van de maatstaven, bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 3 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

De Minister van Financiën,

Gelet op de artikelen 3 en 7 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 19-11-2008]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de regeling, wordt vastgesteld op:

Artikel 3

[Vervallen per 19-11-2008]

De maatstaven, bandbreedtes en tarieven, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de regeling, worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 19-11-2008]

Het overeenkomstig deze regeling berekende bedrag wordt verminderd met een bedrag van € 200 voor accountantsorganisaties als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling die op 1 oktober 2008 lid zijn van de vereniging Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten en voor zover deze vermindering niet leidt tot een lager bedrag dan € 250.

Artikel 5

[Vervallen per 19-11-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Bijlage

[Vervallen per 19-11-2008]

Categorie

Maatstaf

Bandbreedte

Verdeelsleutel

accountants-organisaties als bedoeld in artikel 5, onder a, van de regeling

omzet van de wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang

€ 0 tot en met € 1 mln.

€ 1.100 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

   

> € 1 mln. tot en met € 10 mln.

€ 600 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

       
   

> € 10 mln.

€ 10 per € 10.000 of een gedeelte daarvan

       
 

omzet van de wettelijke controles bij controlecliënten die geen organisatie van openbaar belang zijn

€ 0 tot en met

€ 10 mln.

€ 12 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

     
 

> € 10 mln. tot en met € 50 mln.

€ 7 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

       
   

> € 50 mln.

€ 1 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

       

accountants-organisaties als bedoeld in artikel 5, onder b, van de regeling

omzet van de wettelijke controles

€ 0 tot en met

€ 500.000

€ 34 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

   

> € 500.000 tot en met € 1 mln.

€ 10 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

       
   

> € 1 mln.

€ 5 per € 2.500 of een gedeelte daarvan

Terug naar begin van de pagina