Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Mobiliteit

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 22-12-2009 t/m 20-08-2010

Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Mobiliteit

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

Het Directoraat-Generaal Mobiliteit is, voor zover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies, belast met aangelegenheden gericht op het beleid ten aanzien van personen- en goederenmobiliteit over land. De beleidsinspanning richt zich op een geïntegreerde analyse en aanpak van mobiliteit, bereikbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling, versterken van de afzonderlijke vervoermodaliteiten in onderlinge samenhang en betekenis, nationale doelstellingen (bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, sociale ontwikkeling, economische groei, vestigingsklimaat) in combinatie met regionale en locale ambities en verantwoordelijkheden. Het Directoraat-Generaal Mobiliteit streeft naar een effectieve aanpak gericht op categorieën gebruikers, afzonderlijke modaliteiten in hun onderlinge relatie en mogelijkheden en een gezamenlijke, gecoördineerde organisatie vanuit het Rijk.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

Voor zover de in artikel 2 genoemde taken overeenkomen met de aangelegenheden als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat, draagt het Directoraat-Generaal Mobiliteit de beleidsverantwoordelijkheid.

Artikel 7

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst en wordt in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina