Subsidieregeling programma leesbevordering 2008–2011

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 04-12-2010 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2008, nr. MLB/LB/23308, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ter uitvoering van ‘Kunst van Lezen. Programma Leesbevordering 2008–2011’ (Subsidieregeling programma leesbevordering 2008–2011)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 lid 1 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c. Programma: ‘Kunst van Lezen. Programma Leesbevordering 2008–2011’;

 • d. leesbevordering: het aanjagen, ondersteunen en (laten) ontwikkelen van activiteiten en producten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te verleiden tot actief leesgedrag en literaire participatie;

 • e. Stichting Lezen: Stichting Lezen, gevestigd te Amsterdam;

 • f. Stichting Sectorinstituut Openbare Bibliotheken: Stichting Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, gevestigd te Den Haag;

 • g. subsidieaanvragers: Stichting Lezen en Stichting Sectorinstituut Openbare Bibliotheken;

 • h. programmaraad: programmaraad, bedoeld in artikel 6.

Artikel 2. Doel en activiteiten

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De Minister kan in de periode 2008 tot en met 2011 per jaar subsidie verstrekken aan de subsidieaanvragers voor activiteiten die naar het oordeel van de Minister bijdragen aan het uitvoeren van het Programma.

 • 2 Subsidieaanvragers kunnen op grond van deze regeling, mits aantoonbaar onderling afgestemd, subsidie aanvragen voor onder meer de volgende activiteiten, voortvloeiend uit het Programma:

  • a. activiteiten die gericht zijn op de (proefsgewijze) invoering van de Nederlandse versie van het stimuleringsprogramma Bookstart;

  • b. activiteiten die gericht zijn op het faciliteren van openbare bibliotheken in de samenwerking met basisscholen, mede in het kader van de preventie en bestrijding van taalachterstanden;

  • c. activiteiten die gericht zijn op de kennismaking met de cultuurhistorische canon van de Commissie van Oostrom1 aan de hand van Nederlandstalige (jeugd)literatuur en klassieke literaire werken;

  • d. activiteiten die gericht zijn op de totstandkoming van een landelijk netwerk van lokale en regionale leesbevorderingsnetwerken;

  • e. coördinatie van de uitvoering van het Programma.

 • 3 Het staat subsidieaanvragers vrij (een deel van) de gesubsidieerde activiteiten gezamenlijk uit te voeren. In dat geval dient uit de subsidieaanvraag te blijken welke specifieke activiteiten het betreft, alsook welke aanvrager de voor die betreffende activiteiten bestemde subsidie zal ontvangen en verantwoorden.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het subsidieplafond wordt per jaar vastgesteld en voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie kan worden aangevraagd aan subsidieaanvragers bekend gemaakt.

 • 2 Het subsidieplafond voor 2011 bedraagt € 3.000.000,–.

 • 3 Een wijziging van het subsidieplafond, bedoeld in tweede lid, wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2014]

De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2014]

De Minister beslist, binnen dertien weken na de uiterste datum van indiening van de aanvragen.

Artikel 6. Programmaraad

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Er is een programmaraad. De programmaraad bestaat uit een vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de subsidieaanvrager(s).

 • 2 De programmaraad brengt het advies, bedoeld in artikel 5, mede uit aan de hand van de indicatieve bedragen uit het Programma.

 • 3 De programmaraad zorgt voor het begeleiden en inhoudelijk structureren van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 7. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-01-2014]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Awb, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen naar rato verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat.

Artikel 8. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De Minister beslist binnen dertien weken na ontvangst op de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 9. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2014]

De instellingen die subsidie hebben ontvangen dienen uiterlijk 1 juli na afloop van het jaar waarvoor subsidie is verleend een bestuursverslag en een jaarrekening of financieel verslag in. De jaarrekening of het financieel verslag gaat vergezeld van een toelichting.

Artikel 10. Begeleiding door programmaraad

[Vervallen per 01-01-2014]

De subsidieaanvragers laten zich voor inhoudelijke en organisatorische begeleiding bijstaan door de programmaraad.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2014]

De subsidieaanvragers werken mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 12. Voorschotten

[Vervallen per 01-01-2014]

De Minister betaalt per kwartaal een voorschot op de verleende subsidies.

Artikel 13. Evaluatie

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De in het Programma opgenomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd door middel van een monitor.

 • 2 Subsidieaanvragers zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de totstandkoming van de monitor door het desgevraagd leveren van gegevens.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling programma leesbevordering 2008–2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

 1. En toen.nu. De canon van Nederland. Rapport van de Commissie Ontwikkeling Nederlandse canon in drie delen (2006, 2007).

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina