Regeling aanwijzing beroepsbeoefenaren verstrekking diefstalgegevens kentekenregister 2008

Geldend van 21-07-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Justitie, houdende een gezamenlijke aanwijzing van belanghebbenden inzake de verstrekking van gegevens uit het kentekenregister omtrent aangifte van diefstel en verduistering van voertuigen (Regeling aanwijzing beroepsbeoefenaren verstrekking diefstalgegevens kentekenregister 2008)

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De verstrekking van de in het eerste lid bedoelde gegevens geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:

    • a. wat betreft verzekeringsmaatschappijen en de door hen aangewezen gevolmachtigden: ten behoeve van schade-afwikkeling en de totstandkoming van verzekeringen op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen,

    • b. wat betreft de advocatuur: ten behoeve van eigendomsgeschillen omtrent motorrijtuigen of aanhangwagens alsmede gerechtelijke procedures en de voorbereiding daarvan alsmede voor zover het de advocatuur betreft ten behoeve van faillissementen waarbij voertuigen zijn betrokken, en

    • c. wat betreft producenten en importeurs van motorrijtuigen: ten behoeve van de uitvoering van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing beroepsbeoefenaren verstrekking diefstalgegevens kentekenregister 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina