Instellingsbesluit ZorgInnovatiePlatform

[Regeling vervallen per 16-03-2011.]
Geldend van 27-06-2008 t/m 15-03-2011

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2008, nr. MEVA/ICT-2855702, houdende de instelling van een ZorgInnovatiePlatform

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 16-03-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. De Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. De Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. Het Platform: het Platform, genoemd in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2. Doel Platform

[Vervallen per 16-03-2011]

 • 1 Er is een ZorgInnovatiePlatform (kortweg genoemd ZIP).

 • 2 Het Platform heeft tot taak het bevorderen van de totstandkoming van een goed innovatieklimaat en goede randvoorwaarden voor innovatie in de preventie en zorg met als focuspunten de veranderende zorgvraag van met name van chronisch zieken en ouderen, arbeidsmarkt en betere benutting van technologie en ICT.

Artikel 3. Organisatie Platform

[Vervallen per 16-03-2011]

 • 1 De leden van het ZorgInnovatiePlatform worden benoemd en ontslagen door de Minister.

 • 2 De Minister voegt aan het Platform een secretariaat toe. Het secretariaat heeft tot taak de inhoudelijke uitoefening van zijn taak en is uitsluitend verantwoording schuldig aan het Platform.

Artikel 3. Samenstelling Platform

[Vervallen per 16-03-2011]

Het Platform bestaat uit:

 • a. De voorzitter, zijnde de Minister;

 • b. De vice-voorzitter, zijnde de staatssecretaris;

 • c. Ten hoogste dertien andere leden.

Artikel 4. Leden ZorgInnovatiePlatform

[Vervallen per 16-03-2011]

Tot lid van het ZorgInnovatiePlatform worden benoemd:

dr. A. Klink

mevrouw dr. M. Bussemaker

drs. M.J. Boereboom

prof. dr. W. van den Bosch

mevrouw dr. M.L.M. Brouns

ir. B.F. Dessing

mevrouw drs. M.A. van Hees

drs. A.P.J. Höppener

drs. J.J.A.H. Klein Breteler

mevrouw drs. T. van den Klinkenberg

drs. E.A.R.J. Lohman

mr. B. Noteboom

dr. P.H. Smit

prof. dr. J. Theeuwes

mevrouw drs. C. Zuiderwijk

Artikel 5. Ondersteuning

[Vervallen per 16-03-2011]

Het secretariaat van het Platform wordt gevoerd door het Programmabureau Innovatie en ICT van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 16-03-2011]

 • 2 De niet-ambtelijke leden van het ZorgInnovatiePlatform ontvangen een bedrag van € 200,– (tweehonderd euro) per bijgewoonde vergadering.

Artikel 7. Archivering

[Vervallen per 16-03-2011]

 • 1 Het beheer van de archiefbestanden van het Platform geschiedt op overeenkomstige wijze als het beheer van de archiefbescheiden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 De archiefbescheiden van het Platform worden naar zijn opheffing, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 16-03-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 7 februari jl.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 16-03-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit ZorgInnovatiePlatform.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift van dit besluit wordt aan betrokkenen verzonden.

Den Haag, 16 juni 2008

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina