Regeling ruimtelijke documenten op papier

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 01-10-2010 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 juni 2008, nr. BJZ2008053515, Directie Nationale Ruimtelijke Ordening, houdende regeling ruimtelijke documenten op papier (Regeling ruimtelijke documenten op papier)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 8.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2012]

Een structuurvisie gaat vergezeld van een of meer kaarten waarop het gebied waarop de structuurvisie betrekking heeft, is aangegeven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2012]

Een bestemmingsplan en een ontwerp daarvoor wordt vervat in:

 • a. een of meer kaarten met bijbehorende verklaringen waarop de bestemming van de in het plan begrepen gronden wordt aangewezen;

 • b. voor zover nodig regels omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en van de zich daarop bevindende opstallen;

 • c. voor zover nodig regelen dan wel grenzen als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de wet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Een voorbereidingsbesluit gaat vergezeld van een kaart waarop het betrokken gebied is aangegeven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Een beheersverordening gaat vergezeld van een of meer kaarten waarop in elk geval het in de verordening begrepen gebied is aangegeven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Een provinciale verordening gaat vergezeld van een of meer kaarten van het gebied waarop de verordening betrekking heeft.

 • 2 Indien een bij de verordening gegeven regel slechts geldt voor een gedeelte van het in de verordening begrepen gebied wordt het betrokken gedeelte op een kaart aangegeven.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2012]

Een aanwijzing als bedoeld in artikel 4.2 of 4.4 van de wet gaat vergezeld van een kaart van het gebied waarop de aanwijzing betrekking heeft.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Een algemene maatregel van bestuur gaat vergezeld van een of meer kaarten van het gebied waarop de maatregel betrekking heeft.

 • 2 Indien een bij een algemene maatregel van bestuur gegeven regel slechts geldt voor een gedeelte van het in de algemene maatregel van bestuur begrepen gebied wordt het betrokken gedeelte op een kaart aangegeven.

 • 3 Voor zover een algemene maatregel van bestuur regels stelt als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, van de wet wordt het daarbij betrokken gebied op een kaart aangegeven.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De kaarten, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 8, worden ingericht met inachtneming van de volgende regels:

  • a. de kaarten worden getekend op een heldere en duidelijke ondergrond, waarop de belangrijkste wegen en waterwegen zijn aangegeven;

  • b. de begrenzing van het gebied waarop de structuurvisie, het bestemmingsplan, het voorbereidingsbesluit, de beheersverordening, de provinciale verordening, de aanwijzing of de algemene maatregel van bestuur betrekking heeft, wordt met een duidelijke lijn op de kaarten aangegeven;

  • c. uit de kaarten van een bestemmingsplan, bij een beheersverordening of een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de wet, waarbij toepassing is gegeven aan het derde lid van dat artikel, of een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van de wet, waarbij toepassing is gegeven aan het derde lid van dat artikel, moet blijken de aansluiting van het in het plan, de verordening of de algemene maatregel van bestuur begrepen gebied aan het daaromheen gelegen gebied;

  • d. indien een bestemmingsplan of een beheersverordening uit meer kaarten bestaat, moet uit een overzichtskaart de aansluiting van de kaarten onderling en de aansluiting aan het daaromheen gelegen gebied blijken;

  • e. op de kaarten worden de schaal en de noordpijl aangegeven;

  • f. de kaarten voor een voorbereidingsbesluit, bestemmingsplan, een beheersverordening, een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de wet, waarbij toepassing is gegeven aan het derde lid van dat artikel, of een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van de wet, waarbij toepassing is gegeven aan het derde lid van dat artikel, worden vervaardigd op een schaal van ten minste 1 op 10.000, tenzij de omvang van het gebied of de aard van het plan of de verordening een andere schaal noodzakelijk maakt;

  • g. voor zover in een bestemmingsplan gronden zijn begrepen waarvan de bestemming in de naaste toekomst voor verwezenlijking in aanmerking komt, worden deze gedeelten vervat in een of meer kaarten op een schaal van ten minste 1 op 2500, waarop voorts de kadastrale grenzen, sectie en nummers van de in deze gedeelten van het plan begrepen percelen zijn aangegeven.

 • 2 De kaarten moeten op duidelijke en overzichtelijke wijze worden uitgevoerd. Zij moeten voorts van duurzaam materiaal vervaardigd worden en goed vermenigvuldigbaar zijn.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ruimtelijke documenten op papier.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 juni 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina