Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ICT-diensten 2008

[Regeling vervallen per 29-07-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.]
Geldend van 27-06-2008 t/m 31-05-2009

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 februari 2008, nr. ICT-d/2008/8637, houdende de inrichting van de directie ICT-diensten alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur ICT-d iensten (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ICT-diensten 2008)

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 29-07-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 29-07-2009]

ICT-d bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Advies, Service- en Accountmanagement en Beleid;

 • b. de afdeling Ontwikkeling;

 • c. de afdeling Beheer;

 • d. het Stafbureau.

Artikel 3

[Vervallen per 29-07-2009]

Het hoofd van de afdeling Advies, Service- en Accountmanagement en Beleid is verantwoordelijk voor:

 • a. het adviseren over en beoordelen van technologische ICT-aspecten van informatieplannen op directie- en departementaal niveau bij projecten en aanvragen rond ICT;

 • b. het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen het ministerie op het gebied van ICT – in het bijzonder de architectuur, informatiebeveiliging en de standaarden inzake informatietechnologie – voor het realiseren van departementale doelstellingen;

 • c. de regievoering inzake support en delivery processen (waaronder het changemanagementproces) bij de ontwikkeling, wijziging en implementatie van infrastructurele voorzieningen;

 • d. het in samenspraak met afnemers binnen het ministerie afspraken maken over de gewenste dienstverlening en de rapportage hieromtrent;

 • e. het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen het ministerie op het gebied van ICT-dienstverlening voor het realiseren van departementale doelstellingen;

 • f. de zorg voor de naleving en vormgeving van het vigerende informatiebeveiligingsbeleid van het ministerie binnen ICT-d;

 • g. de verantwoordelijkheid om zaken die de beveiliging van de SZW-infrastructuur negatief beïnvloeden te melden aan de pSG en of Beveiligings Ambtenaar;

 • h. het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen het ministerie op het gebied van webtechnologie voor het realiseren van departementale doelstellingen.

Artikel 4

[Vervallen per 29-07-2009]

Het hoofd van de afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor:

 • a. het uitvoeren van informatie- en systeemanalyse, het concretiseren van functionele ontwerpen en het vertalen hiervan in web-gerelateerde applicaties ten behoeve van het ministerie, dan wel het leiden van projecten of regievoering op dit gebied;

 • b. het verzorgen van het projectmanagement bij wijzigingen en innovatie van ict voorzieningen (hard- en software) van het ministerie;

 • c. het op verzoek van systeemeigenaren (doen) onderhouden van door ICT-d ontwikkelde applicaties inclusief alle noodzakelijke activiteiten aangaande het changemanagementproces;

 • d. het het zorgdragen voor de implementatie van wijzigingen in de ICT-infrastructuur van het ministerie, met uitzondering van werkplekapparatuur en -programmatuur, een en ander voor zover dit geen betrekking heeft op digitaal bewijsmateriaal dat door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is opgeslagen en zich bevindt op door de directie ICT-d specifiek daartoe aangewezen computerapparatuur binnen het netwerkdomein van het ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 29-07-2009]

Het hoofd van de afdeling Beheer is verantwoordelijk voor:

 • a. het op verzoek van systeemeigenaren functioneel beheren van web-gerelateerde applicaties inclusief alle noodzakelijke activiteiten aangaande het changemanagementproces;

 • b. het operationele en tactische beheer van de ICT-infrastructuur van het ministerie, met uitzondering van werkplekapparatuur en -programmatuur, een en ander voor zover dit geen betrekking heeft op digitaal bewijsmateriaal dat door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is opgeslagen en zich bevindt op door de directie ICT-d specifiek daartoe aangewezen computerapparatuur binnen het netwerkdomein van het ministerie;

 • c. het operationeel en tactisch beheer en de implementatie van wijzigingen van werkplekapparatuur en -programmatuur van het ministerie;

 • d. het zorgdragen voor het opsporen van structurele problemen op de technische infrastructuur en het aandragen van oplossingsmogelijkheden;

 • e. het (doen) verhelpen van ICT-verstoringen in het bedrijfsproces van de gebruikers van de ICT-infrastructuur van het ministerie;

 • f. het functionele beheer van de kantoorautomatiseringsomgeving en de basis ICT-infrastructuur van de directie zelf;

 • g. het materieel beheer van ICT-middelen van het ministerie, waaronder het configuratie management;

 • h. het uitvoeren van informatiebeveiliging op operationeel niveau zoals calamiteitenbeheersing.

Artikel 6

[Vervallen per 29-07-2009]

Het hoofd van het Stafbureau is verantwoordelijk voor:

 • a. het vormgeven, inrichten en actueel houden van het kwaliteitssysteem van ICT-d;

 • b. het (laten) uitvoeren en controleren van alle interne bedrijfsvoeringsaangelegenheden van ICT-d met betrekking tot personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting, de zogenoemde PIOFAH-taken;

 • c. het adviseren, ondersteunen en begeleiden van opdrachtgevers indien werkzaamheden worden uitbesteed aan derden;

 • d. het ontwikkelen van het beleid ten aanzien van de bedrijfsvoeringsaangelegenheden;

 • e. het adviseren van het management van ICT-d ten aanzien van bedrijfsvoeringsaangelegenheden;

 • f. de secretariële ondersteuning van ICT-d;

 • g. Het inrichten en uitvoeren van de ICT-d resourceplanning met betrekking tot de inzet van medewerkers aan ontwikkelingsactiviteiten van enige omvang en het periodiek rapporteren.

Artikel 7

[Vervallen per 29-07-2009]

Elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, is belast met het leiding geven aan de medewerkers van de eigen afdeling.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 29-07-2009]

Artikel 8

[Vervallen per 29-07-2009]

Elk van de hoofden van de afdelingen genoemd in artikel 2 wordt gemachtigd tot het paraferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling.

Artikel 9

[Vervallen per 29-07-2009]

Aan de hoofden van de afdelingen en aan de teamleiders van de afdeling Ontwikkeling en Beheer, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 10

[Vervallen per 29-07-2009]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur ICT-d worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

Artikel 11

[Vervallen per 29-07-2009]

Het hoofd Stafbureau is gevolmachtigd tot:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een afgesloten mantelovereenkomst alsmede het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 20.000,–;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie met een waarde van ten hoogste € 20.000,–.

Artikel 12

[Vervallen per 29-07-2009]

De afdelingshoofden van de afdelingen Beheer en Ontwikkeling zijn gemandateerd tot het geven van een dienstbevel aan de medewerkers van de ICT-d bij calamiteiten teneinde de calamiteit te beperken en te verhelpen.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 29-07-2009]

Artikel 13

[Vervallen per 29-07-2009]

De hoofden van de afdelingen kunnen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur ICT-d bevoegdheden doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 15

[Vervallen per 29-07-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ICT-diensten 2008.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 februari 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur ICT-diensten

,

P. Wielaard

Terug naar begin van de pagina