Instellingsbesluit Taskforce Financiering Landschap Nederland

[Regeling vervallen per 01-11-2008.]
Geldend van 27-06-2008 t/m 31-10-2008

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 juni 2008, nr. TRCJZ/2008/638, houdende de instelling van de Taskforce Financiering Landschap Nederland

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. taskforce: Taskforce Financiering Landschap Nederland.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 Er is een Taskforce Financiering Landschap Nederland.

 • 2 De taskforce heeft tot taak aan de Minister rapport uit te brengen van haar verkenning van en advies te geven over de mogelijke financieringsconstructies voor investeringen in het landschap, het draagvlak voor en de kritieke succesfactoren van de meest kansrijke financieringsconstructies en het proces van implementatie van de financieringsvormen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 De Minister benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en de overige leden van de taskforce.

 • 2 De Minister voorziet in de ondersteuning van de taskforce.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2008]

Als leden van de taskforce worden benoemd:

 • de heer prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan, tevens voorzitter;

 • de heer mr. drs. L.C. Brinkman;

 • mevrouw prof. H.E. Bakker;

 • de heer dr. S.R.A. van Eijck;

 • mevrouw prof. dr. ir. L.O. Fresco;

 • de heer J.H.J. Zegering Hadders.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 2 De archiefbescheiden van de taskforce worden na zijn opheffing, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2008.

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als Instellingsbesluit Taskforce Financiering Landschap Nederland.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juni 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina