Schaderegeling Tweede Maasvlakte

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geldend van 27-06-2008 t/m heden

Regeling houdende bepalingen omtrent de instelling van een gezamenlijke schadebeoordelingcommissie ten behoeve van de coördinatie van verzoeken om schadevergoeding in verband met de aanleg van de Tweede Maasvlakte (Schaderegeling Tweede Maasvlakte)

De Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland,

Handelende in overeenstemming met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, en de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten Rotterdam en Westvoorne;

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, en onder meer artikel 31 Natuurbeschermingswet 1998, artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 26 Ontgrondingenwet;

Besluiten:

tot vaststelling van de navolgende beleidsregeling en het navolgende instellingsbesluit en het navolgende mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit.

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. verzoek: verzoek als bedoeld in artikel 2.

 • b. aanleg van de Tweede Maasvlakte: uitvoering van het deelproject Landaanwinning en bijbehorende natuurcompensatie, zoals omschreven in de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (deel 4) (Stcrt. 2006, 246);

 • c. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat beslist op verzoeken;

 • d. commissie: schadebeoordelingscommissie, bedoeld in artikel 5;

§ 2. Beleidsregeling coördinatie schadevergoeding Tweede Maasvlakte

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • 1 Deze regeling is van toepassing op verzoeken om vergoeding van geleden of te lijden schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte:

  • a. door de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit of de bestuursorganen van de gemeenten Rotterdam of Westvoorne;

  • b. door een ander bestuursorgaan, voor zover deze regeling bij besluit van het bevoegd gezag van toepassing is verklaard.

 • 2 Deze regeling is tot en met 30 juni 2014 eveneens van toepassing op verzoeken om vergoeding van geleden of te lijden schade als gevolg van:

  • a. het besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nr. DRZO/2008-113) van 19 februari 2008 (Stcrt. 2008, 41), houdende de aanwijzing van de Voordelta als speciale beschermingszone ter uitvoering van Europeesrechtelijke verplichtingen;

  • b. de rechtmatige uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen19a, 19b en 20 van de Natuurbeschermingswet 1998, voor zover die bevoegdheden betrekking hebben op de zone, genoemd in onderdeel a, met dien verstande dat verzoeken die voor 30 juni 2014 zijn ingediend, ook na deze datum worden afgehandeld volgens de bepalingen van deze regeling.

Artikel 3. Eén loket voor verzoeken

 • 1 Het bevoegd gezag legt de verzoeken voor aan de commissie voor advies over de op het verzoek te nemen beslissing.

 • 2 Een bij de commissie ingediend verzoek wordt geacht te zijn ingediend bij het bevoegd gezag.

Artikel 4. Procedure en advies

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter van de commissie een vereenvoudigd advies uitbrengen indien naar zijn oordeel sprake is van kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid.

 • 3 Indien de commissie van oordeel is dat naast de gestelde schadeoorzaak of –oorzaken, andere uit de aanleg van de Tweede Maasvlakte voortvloeiende schadeoorzaken aan te wijzen zijn, kan zij tevens adviseren over die andere schadeoorzaken, tenzij de belangen van de verzoeker zich daartegen verzetten.

 • 4 Indien schade aan meer dan één schadeoorzaak is toe te rekenen, bevat het advies een verdeling van de schade per oorzaak.

§ 3. Instellingsbesluit schadebeoordelingscommissie Tweede Maasvlakte

Artikel 6. Samenstelling

 • 1 De commissie bestaat uit drie leden onder wie de voorzitter, alsmede drie plaatsvervangende leden.

 • 2 De commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4 De voorzitter heeft de hoedanigheid van meester in de rechten.

 • 5 Aan de commissie kan een secretaris worden toegevoegd.

Artikel 7. Vergoeding

Aan de leden en de plaatsvervangende leden wordt een vergoeding toegekend voor werkzaamheden, alsmede voor het bijwonen van vergaderingen en reis- en verblijfkosten.

Artikel 8. Archief

De commissie brengt en bewaart de archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat. Indien de commissie wordt opgeheven, wordt het archief overgedragen aan de beheerder van het archief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie.

§ 4. Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit

Artikel 9. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het college van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rotterdam en Westvoorne verlenen de Minister van Verkeer en Waterstaat mandaat, volmacht en machtiging om de voor deze regeling noodzakelijke besluiten te nemen en handelingen te verrichten.

 • 2 De Minister van Verkeer en Waterstaat kan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een rechtstreeks onder hem ressorterende functionaris en toestaan dat deze vervolgens ondermandaat verleent aan een rechtstreeks onder hem ressorterende functionaris.

 • 3 De Minister van Verkeer en Waterstaat kan de aan hem verleende volmacht en machtiging aan een rechtstreeks onder hem ressorterende functionaris doorgeven. De tweede volzin van het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding en verval van de regeling en overgangsbepaling

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2024.

 • 3 Verzoeken die voor 1 januari 2024 zijn ingediend, worden ook na deze datum afgehandeld volgens de bepalingen van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, De

secretaris

,

L.J.M. Verdult

De

voorzitter

,

K.M.A. Peijs

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam, De

secretaris

,

A.H.P. van Gils

De

burgemeester

,

I.W. Opstelten

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westvoorne, De

secretaris

,

J.M.C. Postema

De

burgemeester

,

P.E. de Jong

Terug naar begin van de pagina