Regeling modellen diploma’s VO

Geraadpleegd op 05-03-2024.
Geldend van 16-03-2023 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juni 2008, nr. VO/OK/2008/51284, houdende modellen diploma’s, cijferlijsten, certificaten, getuigschrift, bewijs van ontheffing met verklaring v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. en getuigschrift praktijkonderwijs (Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.)

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Richtlijnen voor het invullen van de modellen en beveiligen waardepapier

Richtlijnen voor het invullen van de in de navolgende artikelen genoemde modellen en beveiligen van het waardepapier zijn vastgelegd in bijlage 1.

Artikel 3. Modellen diploma’s vwo, havo en vmbo

 • 1 Als modellen voor de diploma’s eindexamen vwo, havo en vmbo worden gehanteerd de bijlagen 2a, 2b respectievelijk 2c.

 • 3 Indien een examenkandidaat voor een of meer vakken examen heeft afgelegd op een hoger niveau dan de schoolsoort of leerweg waarvoor het diploma wordt afgegeven, worden in afwijking van het eerste lid voor de diploma’s eindexamen havo en vmbo de bijlagen 2b2 respectievelijk 2c2 gehanteerd. Indien op grond van de artikelen 3.47 en 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 tevens recht bestaat op de vermelding van het judicium cum laude op het diploma worden voor de diploma’s eindexamen havo en vmbo de bijlagen 2b3 respectievelijk 2c3 gehanteerd.

Artikel 4. Modellen cijferlijsten vwo, havo en vmbo

De modellen voor de cijferlijsten (en de bijlagen behorend bij de cijferlijsten) eindexamen vwo, havo en vmbo worden vastgesteld volgens de bijlagen 3a en 3c2 voor vwo, 3b en 3c2 voor havo, respectievelijk 3c en 3c2 voor vmbo.

Artikel 5. Modellen voorlopige cijferlijsten vwo, havo en vmbo

De modellen voor de voorlopige cijferlijsten en de bijlagen behorend bij de voorlopige cijferlijsten eindexamen vwo, havo en vmbo worden vastgesteld volgens de bijlagen 4a en 4c2 voor vwo, 4b en 4c2 voor havo, respectievelijk 4c en 4c2 voor vmbo.

Artikel 6. Model certificaat vmbo

Het model voor het certificaat vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 7. Model getuigschrift basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Het model voor het getuigschrift basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo wordt vastgesteld volgens bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 8. Model schooldiploma praktijkonderwijs

Het model voor het schooldiploma praktijkonderwijs wordt vastgesteld volgens bijlage 7 van deze regeling.

Artikel 9. Modellen vavo cijferlijsten deeleindexamen en certificaten vwo, havo en theoretische leerweg vmbo

De modellen voor:

 • a. de cijferlijsten en de bijlagen behorend bij de vavo cijferlijsten deeleindexamen vwo, havo en theoretische leerweg vmbo worden vastgesteld volgens respectievelijk de bijlagen 8a voor vwo, 8b voor havo en 8c voor vmbo;

 • b. de vavo certificaten vwo, havo en theoretische leerweg vmbo worden vastgesteld volgens respectievelijk de bijlagen 9a, 9b en 9c bij deze regeling.

Artikel 10. Modellen staatsexamen diploma’s, certificaten en cijferlijsten vwo, havo en vmbo

 • 1 Als modellen voor:

  • a. de diploma’s staatsexamen vwo, havo en vmbo worden gehanteerd de bijlagen 10a, 10b respectievelijk 10c of, indien op grond van de artikelen 4.30 en 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 recht bestaat op vermelding van het judicium cum laude op het diploma, de bijlagen 10a1 voor vwo, 10b1 voor havo respectievelijk 10c1 voor vmbo;

  • b. de cijferlijsten en de bijlagen behorend bij de cijferlijsten staatsexamen vwo, havo en vmbo worden gehanteerd de bijlagen 11a en 11c2 voor vwo, 11b en 11c2 voor havo, respectievelijk 11c en 11c2 voor vmbo;

  • c. de cijferlijsten en de bijlagen behorend bij de cijferlijsten deelstaatsexamen vwo, havo en vmbo worden gehanteerd de bijlagen 12a en 12c2 voor vwo, 12b en 12c2 voor havo, respectievelijk 12c en 12c2 voor vmbo;

  • d. de certificaten staatsexamen vwo, havo en vmbo worden gehanteerd de bijlagen 13a voor vwo, 13b voor havo, respectievelijk 13c voor vmbo.

 • 2 Indien een examenkandidaat voor een of meer vakken examen heeft afgelegd op een hoger niveau dan de schoolsoort of leerweg waarvoor het diploma wordt afgegeven, worden in afwijking van het eerste lid, onderdeel a, voor de diploma’s staatsexamen havo en vmbo de bijlagen 10b2 respectievelijk 10c2 gehanteerd. Indien op grond van de artikelen 4.30 en 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 tevens recht bestaat op de vermelding van het judicium cum laude op het diploma worden voor de diploma’s staatsexamen havo en vmbo de bijlagen 10b3 respectievelijk 10c3 gehanteerd.

Artikel 11. Bewijs van ontheffing

Het model voor het bewijs van ontheffing ten behoeve van het vwo, havo en vmbo en de bijbehorende verklaring worden vastgesteld volgens respectievelijk de bijlagen 14a en 14b bij deze regeling.

Artikel 11a. Verklaring als bedoeld in artikel 2.59, eerste lid, WVO 2020

Als model voor de verklaring die wordt uitgereikt aan de leerling die de school verlaat en aan wie geen diploma kan worden uitgereikt als bedoeld in artikel 2.59, eerste lid, WVO 2020, wordt bijlage 15 gehanteerd.

Artikel 12. Intrekking voorafgaande bepalingen en toepassing oude modellen diploma’s en cijferlijsten

 • 2 De in het eerste lid genoemde regeling blijft van toepassing op de volgens de bij of krachtens de WVO gegeven voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007 afgelegde (deel)eindexamens en (deel)staatsexamens vwo en havo.

 • 3 Ten aanzien van leerlingen die (deel)eindexamens of (deel)staatsexamens hebben afgelegd volgens de bij of krachtens de WVO gegeven voorschriften zoals luidend op 31 juli 2016, blijven de bijlagen 2c, 2c1, 3c, 3c1, 4c, 4c1, 5, 8c, 9c, 10c, 10c1, 11c, 11c1, 12c, 12c1 en 13c, zoals die luidden op die datum van toepassing.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen diploma’s VO.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1. Richtlijnen voor het invullen van de modellen en beveiligen waardepapier

Richtlijnen voor het invullen van de modellen en beveiligen waardepapier

Algemeen

Veiligheidseisen papier waardedocumenten

Het is noodzakelijk dat de waardedocumenten gedrukt worden op papier dat namaak en vervalsing tegengaat. Het papier dient daarom te voldoen aan: een uniek watermerk, UV-vezels, een vloeiend kleurverloop, microtekst en een beschermlaag die verkleurt bij mechanische of chemische aantasting. Met dit papier moet zorgvuldig worden om gegaan om te borgen dat het niet in handen van onbevoegden komt.

Gebruik van de modellen

Per vak wordt één regel gebruikt.

Afhankelijk van het aantal vakken worden de regels voor de vermelding van de vakken op de cijferlijst:

 • of ongeldig gemaakt voor zover ze niet worden gebruikt;

 • of hun aantal wordt aangepast aan het aantal vakken van de examenkandidaat.

Naamvermelding van de school

Op de examendocumenten wordt steeds – voor zover van toepassing – achter het woord ‘aan’ vermeld: de naam van de school voor voortgezet onderwijs of instelling voor educatie en beroepsonderwijs (ROC). Indien het een ROC betreft komt er na ‘aan’ te staan: de opleiding vavo van....

De naam van de school of de instelling is de naam zoals gebruikt door het bestuur in het dagelijks maatschappelijk verkeer en zoals geregistreerd bij DUO. In het geval van een nevenvestiging is het toegestaan dat na de officiële naam van de school een komma volgt en het woord ‘locatie’ gevolgd door de naam van de locatie. Indien de onderwijsaanbieder in het dagelijkse verkeer echter een andere naam hanteert dan bij DUO is geregistreerd, is het toegestaan deze naam te vermelden, echter alleen onder toevoeging van: ‘onderdeel van’ met daaropvolgend de naam zoals bij DUO geregistreerd, met inachtneming van artikel 2.93 WVO 2020. Omdat alle diploma’s/cijferlijsten worden opgenomen in het diplomaregister is het belangrijk dat de naamgeving van de school op het daadwerkelijk uitgereikte diploma direct te relateren is aan de naam van de school zoals opgenomen in het diplomaregister. Scholen moeten er voor zorgen dat de correcte naam van de school bij DUO staat geregistreerd, waarbij in het geval van een (neven)vestiging duidelijk wordt uit de naam van welke school c.q. scholengemeenschap deze deel uit maakt.

Naamvermelding examenkandidaat

Er is niet voorgeschreven dat de naam van de examenkandidaat op exact dezelfde wijze vermeld wordt als in het BRP c.q. zoals op ID/paspoort is vermeld. Echter, als de examenkandidaat in de praktijk wil aantonen dat het diploma van hem/haar is, is dit wel aan te bevelen. Slechts het hanteren van voorletter(s) of de roepnaam is ook toegestaan.

Vermelding geboorteplaats/ -gemeente

Achter ‘te’ wordt geacht de officiële gemeentenaam geplaatst te worden, waar de aangifte van geboorte destijds is gedaan, echter dit is geen voorschrift, maar wederom handig i.v.m. de gegevens op het ID (waar immers deze gemeentenaam ook op staat).

Datering

Op de examendocumenten wordt steeds achter het woord ‘datum’ vermeld: de datum (dd-mm-jjjj) waarop het document is ondertekend. Wanneer het examendocument een diploma, getuigschrift of certificaat betreft wordt in de regel de datum van uitreiking aan en ondertekening door de kandidaat gebruikt. Bij het staatsexamen, of in andere gevallen waar het niet mogelijk is om als directeur bij de ondertekening van de kandidaat aanwezig te zijn, wordt wanneer het examendocument een diploma, getuigschrift of certificaat betreft de datum van de vaststelling van de uitslag en/of de ondertekening van het examendocument door de staatsexamencommissie dan wel directeur gebruikt.

Wanneer het examendocument een (voorlopige) cijferlijst, bewijs van ontheffing, of verklaring behorend bij het bewijs van ontheffing betreft wordt de datum van de ondertekening door de directeur dan wel de staatsexamencommissie VO gebruikt. Dit kan betekenen dat een cijferlijst een andere datering heeft dan het bijbehorende diploma.

Ondertekening

Ingevolge de artikelen 3.40 en 3.46 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 ondertekenen de directeur en de secretaris van het eindexamen de diploma’s en de cijferlijsten.

Ingevolge de artikelen 4.25, 4.26, 4.29 en 4.32van het Uitvoeringsbesluit WVO ondertekent het College voor toetsen en examens de diploma’s, de certificaten en bijbehorende cijferlijsten.

De functionarissen die de examendocumenten moeten tekenen zijn en blijven onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de ondertekening. Tenzij anders bepaald door het bevoegd gezag, mogen zij, mits het bevoegd gezag hen die bevoegdheid heeft gegeven, een andere functionaris, die door hen daartoe schriftelijk gemandateerd is, laten tekenen, doch slechts met vermelding van ‘namens deze’ gevolgd door de handtekening, de naam en de functie van de ondertekenaar. De handtekening moet feitelijk (met pen) geschreven worden. Een gescande of gekopieerde handtekening is niet toegestaan.

Bovenstaande geldt ook in het geval een school geen directeur kent maar een centrale directie. Op het diploma dient dan voor directeur te worden gelezen de centrale directie. De centrale directie is in dat geval verantwoordelijk voor het ondertekenen van de diploma’s. Het is echter ook mogelijk dat de centrale directie de tekenbevoegdheid overdraagt. Het is vanzelfsprekend dat de mandatering in het examenreglement van de school wordt vermeld om examenkandidaten en ouders hiervan op de hoogte te stellen.

Vaknamen

De te hanteren wettelijke benamingen van de vakken staan opgenomen in een bijlage bij de jaarlijks te publiceren Regeling codetabellen school- en studiejaar [20xx-20xx].

Cijferlijsten algemeen

De afgifte van cijferlijsten is voor scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft de door die instellingen verzorgde opleidingen vavo, geregeld in de artikelen 3.40 tot en met 3.43, en 3.73 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en voor staatsexamens in de artikelen 4.25 tot en met 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Teksten in de cijferlijsten die niet van toepassing zijn worden weggelaten en het aantal regels wordt aangepast aan het aantal vakken.

Op de cijferlijst wordt/worden in de cijfer- en beoordelingstabel voor zover van toepassing vermeld:

 • wanneer een vak zowel een schoolexamen/ college-examen en een centraal examen bevat moeten beide cijfers op één decimaal nauwkeurig worden opgenomen. De eindcijfers moeten zonder decimalen worden opgenomen. Zie de artikelen 3.13, 3.25, 3.32, 4.11, 4.16 en 4.18 van het Uitvoeringsbesluit WVO.

 • wanneer het vak alleen een schoolexamen/ college-examen bevat en geen centraal examen kent moet het afgeronde schoolexamen-/ college-examencijfer zonder decimalen worden opgenomen. Dit cijfer wordt ook opgenomen als eindcijfer. Zie de artikelen 3.13, eerste lid, 3.32, derde lid, 4.11, eerste lid en 4.18, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

 • het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk havo of vwo,

 • het thema of de titel van het profielwerkstuk en de beoordeling van het profielwerkstuk in het vmbo,

 • de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding in het havo of vwo,

 • de beoordeling van het vak ‘kunstvakken inclusief ckv’ en het vak lichamelijke opvoeding in het vmbo,

 • de cijfers voor de examenvakken met inbegrip van de vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer en het eindcijfer voor het combinatiecijfer (voor havo en vwo inclusief het profielwerkstuk),

 • de beoordeling van de maatschappelijke stage, en

 • de uitslag van het eindexamen/staatsexamen (zie voor de uitslagbepaling de artikelen 3.34 en 3.35 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 of de artikelen 4.20 en 4.21 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Extra vakken

Indien in meer examenvakken examen is afgelegd dan in de vakken die ten minste samen een eindexamen/staatsexamen vormen, en deze vakken betrokken worden bij de uitslag, worden deze vakken vermeld in het vrije deel. Extra vakken die niet bij de vaststelling van de uitslag zijn betrokken worden (op grond van de artikelen 3.35, tweede lid,3.40, tweede lid en 4.25, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020) in het vrije deel op de cijferlijst vermeld, tenzij de examenkandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit.

Vak aan andere school

Indien een vak aan een andere school is afgesloten op grond van artikel 2.53 van de WVO 2020 wordt achter het betreffende vak tussen haakjes de naam van de andere school, zoals deze in BRIN is opgenomen, vermeld.

Vrijstelling of ontheffing

De artikelen 3.42, 3.42, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 regelen de vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling heeft of ontheffing is verleend bij het eindexamen/staatsexamen. Op de plaats van het cijfer wordt bij de vakken waarbij er sprake is van vrijstelling zonder vermelding van een cijfer op de cijferlijst ‘Vr’ vermeld (zie ook profielen vwo en havo). Het is ook toegestaan op de plaats voor het cijfer wanneer daar sprake van is of het woord ‘Vrijstelling’ of het woord ‘Ontheffing’ voluit te vermelden.

Vermelding van vakken die niet met een eindcijfer beoordeeld worden

Bij vakken waarvoor de eindbeoordeling niet in de vorm van een cijfer maar als ‘voldoende’ of ‘goed’ is gegeven, wordt deze beoordeling vermeld in de plaats van het cijfer (in de kolom ‘in letters’).

Niet afgeronde onderdelen

Voor de onderdelen die niet naar behoren zijn afgerond en waarvoor geen cijfer, voldoende, onvoldoende of goed kan worden ingevuld, wordt de vermelding ‘n.a.’ (niet afgerond) ingevuld. Er kan alleen sprake zijn van niet afgeronde onderdelen indien toepassing is gegeven aan artikel 2.55, vierde lid, van de WVO 2020.

Vermelding van vakken die op een hoger niveau zijn afgelegd

Vakken waarin het examen op een hoger niveau is afgelegd, worden op de cijferlijst vermeld met de naam van het vak uit het betreffende niveau met de toevoeging van dat niveau tussen haakjes.

Uitslag

Bij ‘uitslag’ voor het eindexamen of staatsexamen wordt ingevuld (zie de artikel 2.57, tweede lid, en 2.79, derde lid, van de WVO 2020):

 • ‘geslaagd’ als de examenkandidaat geslaagd is en een diploma ontvangt,

 • ‘afgewezen’, in het geval een examenkandidaat is afgewezen.

Cijferlijst voor vso-examenkandidaten met beroepsgericht programma

Vmbo scholen moeten een voorlopige cijferlijst meegeven aan vso-examenkandidaten die alleen een beroepsgericht programma (in symbiose) afsluiten op de vmbo-school. Deze cijferlijst wordt genoemd in artikel 3.41 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Scholen moeten voor deze voorlopige cijferlijst het model 4c (voorlopige cijferlijst) gebruiken.

Cijferlijst Leer-werktrajectkandidaten

Indien het een leer-werktraject van de basisberoepsgerichte leerweg betreft, dan worden minimaal de cijfers van het vak Nederlandse taal (gemeenschappelijk deel) en het beroepsgerichte programma (profieldeel en vrije deel) vermeld (zie artikel 2.103, vierde lid, van de WVO 2020) op de cijferlijst voor het vmbo.

Bijlage bij de cijferlijst in verband met het schoolexamen rekenen

Wanneer een kandidaat geen eindexamen heeft afgelegd in ten minste één van de varianten van het vak wiskunde moet de kandidaat het schoolexamen rekenen afleggen. Indien de kandidaat wel eindexamen heeft afgelegd in het vak wiskunde, maar dit vak niet bij de uitslagbepaling betrekt en bezwaar maakt tegen vermelding van het resultaat op de cijferlijst, dan wordt het resultaat voor wiskunde eveneens op de bijlage vermeld. Op de bijlage bij de cijferlijst wordt het resultaat hiervan vermeld:

 • in het vakje ‘onderdeel waarin examen is afgelegd’: (het schoolexamen rekenen of het vak wiskunde);

 • in de vakjes met ‘eindcijfer’: het eindcijfer van het schoolexamen rekenen (zonder decimalen). Zie de artikelen 3.32 en 4.18 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Voorlopige cijferlijst

Indien de examenkandidaat een centraal examen of een afsluitend schoolexamen in een of meer vakken heeft afgelegd in het (voor)voorlaatste leerjaar en vervolgens de school verlaat zonder het eindexamen te voltooien, ontvangt hij een ‘voorlopige cijferlijst’.

Een voorlopige cijferlijst wordt uitgereikt als de examenkandidaat de schoolverlaat voordat de uitslag van het betreffende eindexamen definitief kan worden vastgesteld (artikel 3.49 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020). Dit geldt ook bij een examenkandidaat die het gespreid centraal examen, bedoeld in artikel 3.56 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, aflegt. Daarnaast geldt dit ook voor leerlingen die aan een andere school of instelling worden uitbesteed om daar hun gespreid examen voort te zetten. Ook wanneer een vso-examenkandidaten die alleen een beroepsgericht programma (in symbiose) afsluit op de vmbo-school ontvangt een voorlopige cijferlijst van hun school.

De resultaten op de voorlopige cijferlijst kunnen worden betrokken bij de vaststelling van de uitslag van het betreffende eindexamen en overgenomen op de cijferlijst die op grond van de definitieve uitslag wordt uitgereikt. Ook als de examenkandidaat via staatsexamens of het vavo een diploma voortgezet onderwijs wenst te behalen kunnen eerder behaalde resultaten waar toepasbaar bij de uitslag worden betrokken. De voorlopige cijferlijst komt dan te vervallen, zodra de definitieve uitslag is vastgesteld.

Op de voorlopige cijferlijst wordt/worden (conform de cijferlijst) voor zover van toepassing vermeld:

 • wanneer een vak zowel een schoolexamen/ college-examen en een centraal examen bevat moeten beide cijfers op één decimaal nauwkeurig worden opgenomen. De eindcijfers moeten zonder decimalen worden opgenomen,

 • wanneer het vak alleen een schoolexamen/ college-examen bevat en geen centraal examen kent moet het afgeronde schoolexamen-/ college-examencijfer zonder decimalen worden opgenomen. Dit cijfer wordt herhaald als eindcijfer,

 • het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk havo of vwo,

 • het thema of de titel van het profielwerkstuk vmbo en de beoordeling van het profielwerkstuk,

 • de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding in vwo en havo in het regulier onderwijs,

 • de beoordeling van het vak ‘kunstvakken inclusief ckv’ en het vak lichamelijke opvoeding in vmbo in het regulier onderwijs, het vak waarin opnieuw centraal examen is afgelegd (waarbij het cijfer voor het schoolexamen wordt herhaald en het nieuwe cijfer voor het centraal examen en nieuwe eindcijfer wordt opgenomen). Indien er in het voorlaatste leerjaar geen herkansing heeft plaatsgevonden, wordt op de voorlopige cijferlijst achter ‘opnieuw centraal examen is afgelegd in’ niet van toepassing vermeld, als volgt: n.v.t.

Op de voorlopige cijferlijst wordt geen profiel vermeld.

Bijlage bij de voorlopige cijferlijst in verband met het schoolexamen rekenen

Wanneer een kandidaat geen eindexamen heeft afgelegd in ten minste één van de varianten van het vak wiskunde moet de kandidaat het schoolexamen rekenen afleggen. Indien de kandidaat wel eindexamen heeft afgelegd in het vak wiskunde, maar dit vak niet bij de uitslagbepaling betrekt en bezwaar maakt tegen vermelding van het resultaat op de cijferlijst, dan wordt het resultaat voor wiskunde eveneens op de bijlage vermeld. Op de bijlage bij de cijferlijst wordt het resultaat hiervan vermeld:

 • in het vakje ‘onderdeel waarin examen is afgelegd’: (het schoolexamen rekenen of het vak wiskunde);

 • in de vakjes met ‘eindcijfer’: het eindcijfer van het schoolexamen rekenen (zonder decimalen). Zie de artikelen 3.32 en 4.18 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Cijferlijst deeleindexamen vavo en deelstaatsexamen

Op de cijferlijst van de examenkandidaat die deeleindexamen of deelstaatsexamen heeft afgelegd, worden vermeld:

Bijlage bij de cijferlijst deelstaatsexamen in verband met het college-examen rekenen

Wanneer een kandidaat geen eindexamen heeft afgelegd in ten minste één van de varianten van het vak wiskunde moet de kandidaat het college-examen rekenen afleggen. Indien de kandidaat wel eindexamen heeft afgelegd in het vak wiskunde, maar dit vak niet bij de uitslagbepaling betrekt en bezwaar maakt tegen vermelding van het resultaat op de cijferlijst, dan wordt het resultaat voor wiskunde eveneens op de bijlage vermeld. Op de bijlage bij de cijferlijst wordt het resultaat hiervan vermeld:

 • in het vakje ‘onderdeel waarin examen is afgelegd’: (het college-examen rekenen of het vak wiskunde);

 • in de vakjes met ‘eindcijfer’: het eindcijfer van het schoolexamen rekenen (zonder decimalen). Zie de artikelen 3.32 en 4.18 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Certificaat

De examenkandidaat die definitief voor het eindexamen vmbo, vavo of staatsexamen is afgewezen, ontvangt een certificaat. Zie de artikelen 3.50, 3.73 en 4.32 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Op het certificaat wordt, voor zover van toepassing, vermeld:

 • het vak of de vakken waarvoor de examenkandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,

 • het profielwerkstuk in het vwo of havo waarvoor de examenkandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,

 • het profielwerkstuk in het vmbo, voor zover beoordeeld met ‘goed’ of ‘voldoende’,

 • Daarnaast wordt op het certificaat vermeld welk examen is afgelegd: op welk niveau, en waar van toepassing het betreffende schooltype c.q. de betreffende leerweg.

Afhankelijk van het aantal vakken worden de regels voor de vermelding van de vakken op het certificaat aangepast, waarbij per vak één regel wordt gebruikt. De school of het College voor toetsen en examens kan wanneer nodig meer regels toevoegen, en moeten niet gebruikte regels ongeldig maken of weglaten.

Getuigschrift

Wanneer een kandidaat in de basisberoepsgerichte leerweg de school verlaat zonder dat er een uitslag kan worden bepaald, omdat slechts een deel van het eindexamen is afgelegd, wordt er aan deze leerlingen een getuigschrift uitgereikt. Op het getuigschrift basisberoepsgerichte leerweg wordt het met goed gevolg afgesloten gedeelte van het examen vermeld.

Bewijs van ontheffing

Op het bewijs van ontheffing dient achter de regel: ‘recht heeft op ontheffing bij het verwerven van het diploma’, de schoolsoort voluit te worden vermeld en indien van toepassing: de leerweg.

Afwijkende/bijzondere vermeldingen:

 • 1. n.a. = niet afgerond

 • 2. (naam van een andere school)

 • 3. ‘vr’ = vrijstelling of ontheffing

 • 4. (afkorting leerweg of schoolsoort);

  basisberoepsgerichte leerweg: bb

  kaderberoepsgerichte leerweg: kb

  gemengde leerweg: gl

  theoretische leerweg: tl

  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: vmbo

  hoger algemeen voortgezet onderwijs: havo

  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs: vwo

 • 5. n.v.t. indien:

  • a. geen gebruik is gemaakt van het recht op herkansen (voorlopige cijferlijst)

  • b. meer cijferlijsten worden uitgereikt en het profielwerkstuk maar op één cijferlijst past

 • 6. toegestane afkortingen vaknaam: ckv

Profielen vwo en havo

Diploma vwo en havo

Als de examenresultaten voor twee of meer profielen leiden tot de uitslag ‘geslaagd’, dan worden de namen van de betreffende profielen vermeld op het diploma ingevolge de artikelen 3.46 en 4.29 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Op het diploma eindexamen/staatsexamen vwo wordt achter eindexamen/staatsexamen vermeld: gymnasium of atheneum.

Indien een examenkandidaat ingevolge artikel 3.47 of 4.30, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, is geslaagd met toekenning van het judicium cum laude, wordt het judicium cum laude vermeld op het diploma van deze examenkandidaat.

Op het diploma worden alleen vakken op een hoger niveau meegeteld wanneer deze meetellen bij de bepaling van de uitslag van het betreffende diploma.

Naar aanleiding van het advies Wetsvoorstel NLQF van de Onderwijsraad wordt op de diploma’s naast het vwo of havo niveau ook het corresponderend NLQF/EQF- niveau vermeld.

 • Voor het havo wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF4/EQF4

 • Voor het vwo wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF4+/EQF4

Er wordt geen NLQF/EQF-niveau vermeld voor onderdelen van opleidingen.

Cijferlijsten vwo en havo

Voor:

 • de verdeling van de vakken/onderdelen en het aantal behorend tot het gemeenschappelijk-, profiel- en (het minimum aantal van het) vrije deel,

 • welke (combinatie van) vakken/onderdelen deel mogen uitmaken van een eindexamen/staatsexamen vwo/havo en worden vermeld op de cijferlijst,

 • de vermelding van de maatschappelijke stage (indien van toepassing) onder het vrije deel van de cijferlijst,

wordt verwezen naar artikel 2.53, tweede en derde lid, van de WVO 2020, en de artikelen 3.1 t/m 3.3, en 3.10 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Alle andere vermeldingen maken de cijferlijst ongeldig.

Profielvermelding

Op de cijferlijst voor het eindexamen/staatsexamen wordt in het tekstgedeelte boven de cijfer- en beoordelingstabel achter de regel ‘heeft deelgenomen aan het eindexamen/staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs conform het profiel’, de officiële benaming van het profiel vermeld (zoals genoemd in het vierde lid van artikel 2.20 van de WVO 2020).

In het geval een examenkandidaat kan slagen voor twee of meer profielen, wordt voor elk profiel afzonderlijk een cijferlijst afgegeven. Om te kunnen slagen voor twee of meer profielen is het overigens voldoende om voor één profiel een profielwerkstuk te hebben gemaakt. Als dat profielwerkstuk ‘past’ in de betreffende profielen, wordt het op elk van de cijferlijsten vermeld. Als het in één profiel niet past, wordt in de desbetreffende ruimte vermeld: n.v.t.

Combinatiecijfer

Onder het gemeenschappelijk deel wordt achter ‘combinatiecijfer’ het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de betreffende vakken/onderdelen, afgerond vermeld op de cijferlijst (in een cijfer en in letters). Deze afronding gebeurt overeenkomstig de vaststelling van het eindcijfer per vak, door het eerste cijfer achter de komma naar beneden af te ronden indien dat een 4 of lager is en naar boven, indien dat cijfer een 5 of hoger is (een 5,5 wordt dus een 6 en een 5,45 wordt een 5): zie de artikelen 3.34, vierde lid, en 4.20, derde lid van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. De onderdelen/vakken die het combinatiecijfer samenstellen mogen om te slagen geen van alle lager zijn dan een 4 (zie de artikelen 3.34, eerste lid, onder d en 4.20, eerste lid, onder d, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Achter het ‘combinatiecijfer’ (tot slot van het gemeenschappelijk deel) is een asterisk *) opgenomen die verwijst naar de vakken/onderdelen die deel uitmaken van het combinatiecijfer (zie de artikelen 3.34, tweede lid, en 4.20, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020) welke onder aan de cijferlijst worden genoemd. Onder ‘*) onderdelen van het combinatiecijfer’ worden de betreffende vakken/onderdelen opgenomen met vermelding van het afgeronde cijfer en het(zelfde) afgeronde eindcijfer (in een cijfer en in letters). Inclusief het profielwerkstuk, dat als laatste een plaats krijgt in de daarvoor bestemde regel met vermelding van de titel of het onderwerp en het vak of de vakken waarop het betrekking heeft.

Vakken die in het havo en vwo in ieder geval tot het combinatiecijfer behoren zijn maatschappijleer, ckv (op een reguliere school), en het profielwerkstuk. Daarnaast kan het bevoegd gezag de volgende vakken toevoegen aan het combinatiecijfer (zie voorwaarde: artikel 3.34, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020):

 • Literatuur. Een school kan ervoor kiezen literatuur afzonderlijk te becijferen of dat dit onderdeel in het cijfer voor de talen wordt meegenomen. Als het apart wordt becijferd, dan moet het cijfer worden opgenomen in het combinatiecijfer. In dat geval dienen de namen van de talen (dus zonder literatuur) te worden vermeld op de cijferlijst.

 • Het vak Godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs kan door bijzondere scholen worden toegevoegd aan het combinatiecijfer. Het gaat hier om één vak, maar de school kiest welke van beide benamingen wordt gehanteerd: godsdienst óf levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Niet te verwarren met het ‘grote’ vak godsdienst: een schooleigen vak dat de school alleen met toestemming van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als examenvak kan aanbieden.

 • Algemene natuurwetenschappen, kan deel uitmaken van het vrije deel. De school kan dit ter keuze laten aan de examenkandidaat, maar kan ook besluiten om het vak verplicht te stellen voor alle examenkandidaten of voor examenkandidaten met een bepaald profiel. Het cijfer voor dit vak telt dan mee in het combinatiecijfer (volgens artikel 3.34, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Vrijstelling of ontheffing vwo en havo op de cijferlijst

Ontheffing van een taal

Indien in het atheneum ontheffing is verleend voor het volgen van een taal (op grond van artikel 2.9, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020) waarbij de taal moet worden vervangen door een ander examenvak (als bedoeld in het tweede lid van dat artikel), dan wordt dat vervangende examenvak vermeld op de cijferlijst in plaats van de taal (dus in het gemeenschappelijke deel).

Vrijstelling van maatschappijleer of ckv

Indien een examenkandidaat vwo in het bezit is van een diploma havo, en vrijstelling is verleend voor maatschappijleer wordt het vak maatschappijleer niet vermeld op de cijferlijst vwo. Hetzelfde geldt voor een kandidaat vwo (atheneum) die in het bezit is van een diploma havo, en vrijstelling is verleend voor ckv. Het vak ckv wordt in dat geval ook niet vermeld op de cijferlijst vwo (atheneum).

Vermelding van vrijstelling aan vavo/staatsexamen voor eerder behaalde vakken

Wanneer de examenkandidaat is vrijgesteld van examens in een vak/ vakken op grond van artikel 3.64 of 4.5 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wordt het vak/ de vakken op de cijferlijst opgenomen met vermelding van het eerder behaalde cijfer/ de eerder behaalde cijfers (zie de artikelen 3.42, 3.43, 3.71, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Vermelding van vrijstelling aan vavo/staatsexamen voor profielwerkstuk

Wanneer de examenkandidaat is vrijgesteld van het profielwerkstuk op grond van 3.64 of 4.5 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wordt het profielwerkstuk op de cijferlijst opgenomen met vermelding van het eerder behaalde cijfer (zie de artikelen 3.42, 3.43, 3.71, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Hierop bestaat een uitzondering indien de examenkandidaat zijn profielwerkstuk volgens de ‘oude profielen’ heeft gedaan, dat is beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’, en vervolgens het diploma volgens de ‘nieuwe profielen’ aan het vavo of met het staatsexamen wil behalen. Het volgende is dan mogelijk:

 • in plaats van de vermelding van het eerder behaalde cijfer wordt achter het profielwerkstuk ‘vr’ vermeld,

 • het profielwerkstuk wordt opnieuw gewaardeerd,

 • of de examenkandidaat maakt geen gebruik van zijn vrijstellingsrecht en levert een nieuw profielwerkstuk in.

Er wordt vervolgens óók achter ‘het combinatiecijfer’ ‘vr’ vermeld wanneer er:

 • zoals hierboven beschreven achter het profielwerkstuk ‘vr’ wordt vermeld

 • het vak maatschappijleer geen deel hoeft maken van het eindexamen/staatsexamen,

 • daarnaast ook geen aanvullende onderdelen deel uitmaken van het combinatiecijfer.

Vrijstelling op basis van eerder behaalde resultaten op een hoger niveau

De artikelen 3.42, 3.43, 3.71 c.q. artikel 4.27van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, regelen dat de vakken waarvoor de examenkandidaat (met diploma) in het havo of vwo is vrijgesteld op grond van eerder afgelegd examen worden vermeld op de cijferlijst met overname van de eerder behaalde resultaten.

Vermelding bij twee kunstvakken (die naast elkaar gekozen mogen worden)

Indien de examenkandidaat met het profiel cultuur en maatschappij zowel in het profieldeel én in het vrije deel eindexamen aflegt in een van de vakken kunst (beeldende vormgeving, muziek, drama of dans), wordt bij het vak dat in het vrije deel staat het onderdeel kunst (algemeen) in het examen (en dus het centraal examen) vervangen door aanvullende verdiepende en/of verbredende onderdelen op het gebied van kunst als onderdeel van het schoolexamen. De onderdelen die het onderdeel kunst (algemeen) in het examen vervangen hebben een minimale normatieve studielast van 120 (havo) of 160 (vwo) studie klokuren. Omdat er voor dit kunstvak geen centraal examen is, wordt op de cijferlijst voor dit kunstvak alleen het cijfer voor het schoolexamen vermeld.

Leerwegen vmbo

Diploma vmbo

Op het diploma wordt niet alleen de leerweg, maar ook het profiel/de profielen vermeld. Dit houdt in dat op de regel die volgt na ‘aan het eindexamen/staatsexamen’ de officiële naam van de betreffende leerweg wordt ingevuld met daar achter ‘conform het profiel/de profielen’ met vermelding van de officiële naam/de namen van het profiel/de gevolgde profielen, zoals genoemd in:

Indien de examenkandidaat slaagt voor meer dan één profiel, dan wordt ook de naam van het andere profiel dan wel de andere profielen vermeld.

Een examenkandidaat die de gemengde leerweg met goed gevolg heeft afgesloten op een scholengemeenschap die ook een school voor mavo omvat en daarnaast met een extra algemeen vak heeft afgerond kan op zijn verzoek een diploma vmbo theoretische leerweg ontvangen en een bijbehorende cijferlijst; zie artikel 3.45 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Het eindexamen van de theoretische leerweg kan op basis van artikel 2.24, vijfde lid, onderdeel b, van de WVO 2020 en artikel 3.4, vierde lid, onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, een extra vak omvatten dat behoort tot het eindexamen van de gemengde leerweg. Extra vakken kunnen vermeld worden op de cijferlijst bij de theoretische leerweg. In de theoretische leerweg tellen extra beroepsgerichte keuzevakken alleen mee in de uitslagbepaling als die vakken samen een beroepsgericht programma in de gemengde leerweg vormen.

Indien een examenkandidaat ingevolge de artikelen 3.48 of 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, is geslaagd met toekenning van het judicium cum laude, wordt het judicium cum laude vermeld op het diploma van deze examenkandidaat.

Op het diploma worden alleen vakken op een hoger niveau meegeteld wanneer deze meetellen bij de bepaling van de uitslag van het betreffende diploma

Naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad inzake het Wetsvoorstel NLQF wordt op de diploma’s naast het vmbo niveau en leerweg ook het corresponderend NLQF/EQF- niveau vermeld.

 • Voor het vmbo-bb wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF1/EQF1

 • Voor het vmbo-kb, gl en tl wordt als NLQF/EQF-niveau vermeld: NLQF2/EQF2

Op de diploma’s moet per leerweg het passende NLQF/EQF-niveau vermeld worden, het andere niveau moet worden verwijderd/ongeldig worden gemaakt.

Er wordt geen NLQF/EQF-niveau vermeld voor onderdelen van opleidingen.

Cijferlijsten vmbo

Voor:

 • de verdeling van de vakken/onderdelen en het aantal behorend tot het gemeenschappelijk, profiel- en (het minimum aantal van het) vrije deel,

 • welke vakken deel moeten/mogen uitmaken van een eindexamen/staatsexamen vmbo en worden vermeld op de cijferlijst,

 • de vermelding van de maatschappelijke stage (indien van toepassing) onder het vrije deel van de cijferlijst,

wordt verwezen naar:

artikel 2.53, tweede en derde lid, van de WVO 2020 en de artikelen 3.4 t/m 3.7 en 3.10 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Alle andere vermeldingen maken de cijferlijst ongeldig.

Profielwerkstuk

De vermelding van ‘thema of titel van profielwerkstuk’ is alleen voor de theoretische en de gemengde leerweg van toepassing en dient bij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg weggelaten te worden. Het profielwerkstuk krijgt een plaats in de daarvoor bestemde regel, onder vermelding van het thema of de titel ervan.

Combinatiecijfer

Onder de ‘vakken van het vrije deel’ wordt ‘het combinatiecijfer’ genoemd. Net als in havo/vwo al langer het geval is, is er voor elke leerweg van het vmbo bepaald dat de eindcijfers voor de kleine vakken, in het geval van het vmbo bepaalde onderdelen van het beroepsgerichte examenprogramma, worden gecombineerd tot één combinatiecijfer, zodat deze vakken op een evenredige wijze met de eindcijfers voor grotere vakken kunnen meewegen in de uitslagbepaling:

 • In de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt het combinatiecijfer gevormd door het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor de vier (of naar keuze meer) gevolgde beroepsgerichte keuzevakken.

 • In de gemengde leerweg wordt het combinatiecijfer gevormd door het rekenkundige gemiddelde van het eindcijfer profielvak en de eindcijfers voor de twee (of naar keuze meer) gevolgde beroepsgerichte keuzevakken. Het eindcijfer profielvak telt in deze berekening net zo vaak mee als het aantal eindcijfers van de beroepsgerichte vakken dat in de berekening wordt betrokken.

Het combinatiecijfer wordt achter ‘combinatiecijfer’ aangemerkt als één vak conform het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde eindcijfers van de betreffende vakken/onderdelen. Het eindcijfer voor dit vak wordt afgerond vermeld op de cijferlijst (in een cijfer en een letter).

Deze afronding gebeurt overeenkomstig de vaststelling van het eindcijfer per vak, door het eerste cijfer achter de komma naar beneden af te ronden indien dat een 4 of lager is en naar boven, indien dat cijfer een 5 of hoger is (een 5,5 wordt dus een 6 en een 5,45 wordt een 5) (zie artikel 3.35, vijfde lid, en artikel 4.21, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020).

Achter het ‘combinatiecijfer’ (tot slot van het vrije deel) is een asterisk *) opgenomen die verwijst naar de beroepsgerichte keuzevakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer (zie artikel 3.35, tweede en derde lid en artikel 4.21, derde en vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020), welke onder aan de cijferlijst worden genoemd. Onder ‘*) onderdelen van het combinatiecijfer’ worden de betreffende vakken/onderdelen opgenomen met vermelding van het afgeronde cijfer en het(zelfde) afgeronde eindcijfer (in een cijfer en in letters).

De onderdelen/vakken die het combinatiecijfer samenstellen mogen om te slagen geen van alle lager zijn dan een 4: artikel 3.35, eerste lid onder d en artikel 4.21, eerste lid, onder d, van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Indien een vmbo-tl leerling het volledige beroepsgerichte programma heeft gevolgd zoals aangeboden in het vmbo-gl, wordt er zoals gebeurd bij vmbo-gl een combinatiecijfer vastgesteld dat meetelt in de uitslagbepaling. De vakken die tezamen het combinatiecijfer vormen, worden op de cijferlijst vermeld in het vrije deel.

Vermelding leerweg én profiel(en)

Ook op de cijferlijst wordt nu in het tekstgedeelte boven de cijfer-/beoordelingstabel achter de regel ‘heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ de leerweg conform het profiel vermeld.

In het geval een examenkandidaat kan slagen voor twee of meer profielen, wordt voor elk profiel afzonderlijk een cijferlijst afgegeven. Om te kunnen slagen voor twee of meer profielen is het overigens voldoende om voor één profiel een profielwerkstuk te hebben gemaakt. Als dat profielwerkstuk ‘past’ in de betreffende profielen, wordt het op elk van de cijferlijsten vermeld. Als het in één profiel niet past, wordt in de desbetreffende ruimte vermeld: n.v.t.

Op de voorlopige cijferlijst wordt geen profiel vermeld.

Vak of school/ college-examen rekenen op hoger niveau

Indien toepassing is gegeven aan de mogelijkheid één of meer vakken op een hoger niveau af te sluiten, dan wordt achter de desbetreffende vaknaam (uit dat niveau) tussen haakjes de leerweg (kb, gl of tl) of schoolsoort (vwo of havo), afgekort vermeld op de cijferlijst.

Indien toepassing is gegeven aan de mogelijkheid om het schoolexamen of college-examen rekenen op een hoger niveau af te leggen, wordt op de bijlage bij de cijferlijst in het vakje ‘onderdeel waarin examen is afgelegd’ achter het schoolexamen rekenen of het vak wiskunde tussen haakjes de leerweg of schoolsoort afgekort vermeld.

De artikelen 3.42, 3.43, 4.27 en 4.28 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 regelen dat vakken waarvoor de examenkandidaat met diploma basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in de theoretische leerweg is vrijgesteld op grond van een eerder afgelegd examen in vakken van de theoretische leerweg of vwo/havo, op de cijferlijst worden vermeld met overname van de eerder behaalde resultaten.

Certificaat vmbo

Omdat op dit certificaat geen niveau aanduiding staat en leerlingen vakken op hoger niveau gevolgd kunnen hebben, wordt achter ieder vak tussen haakjes het niveau vermeld.

Bijlage 2a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

...................................................................................................,

geboren ..................... te ...............................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen .....................................................................

conform het profiel/de profielen ..................................................................

aan ...................................................................................................

te ......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 2a1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

CUM LAUDE

De ondergetekenden verklaren dat

...................................................................................................,

geboren ..................... te ............................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen

......................................................................................................

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ................................................................................................

te ...................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.47 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 2b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

...................................................................................................,

geboren ..................... te ...............................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ................................................................................................

te ...................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 2b1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

De ondergetekenden verklaren dat

.........................................................................................................,

geboren ..................... te ...................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ...................................................................................................

te .....................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.47 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 2b2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

.........................................................................................................,

geboren ..................... te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ..................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ...................................................................................................

te .......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 2b3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

...........................................................................................................,

geboren ........................ te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ...........................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ......................................................................................................

te .........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.47 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 2c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

..................................................................................................................,

geboren ..................... te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

......................................................................................................,

conform het profiel/de profielen ...............................................................

aan ...................................................................................................

te ......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 2c1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

De ondergetekenden verklaren dat

..................................................................................................................,

geboren ..................... te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

............................................................................................................,

conform het profiel/de profielen .....................................................................

aan .........................................................................................................

te .........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 2c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

...............................................................................................................,

geboren ........................ te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

...............................................................................................................,

conform het profiel/de profielen ..................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ......................................................................................................

te .........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 2c3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

De ondergetekenden verklaren dat

..................................................................................................................,

geboren ........................ te ...........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

...............................................................................................................,

conform het profiel/de profielen .....................................................................

met ... vak(ken) op een hoger niveau

aan ............................................................................................................

te ............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 3.48 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 3a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs conform

het profiel .........................................................................................................

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 3b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs conform

het profiel ............................................................................................................

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 3c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ....................................................................................,

geboren ....................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

...........................................................................................................................

conform het profiel ......................................................................................................

aan ....................................................................................................................

te ...........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         

vakken van het profieldeel

       
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

thema of titel van profielwerkstuk:

beoordeling:

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen ..............................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 3c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BIJLAGE BIJ DE CIJFERLIJST

SCHOOLEXAMEN REKENEN

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het schoolexamen rekenen of het examen in het vak wiskunde

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

onderdeel waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 4a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

VOORLOPIGE CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan een examen in een of meer vakken van het eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak / vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Opnieuw centraal examen is afgelegd in:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 4b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

VOORLOPIGE CIJFERLIJST

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ..............................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan een examen in een of meer vakken van het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Opnieuw centraal examen is afgelegd in:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 4c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

VOORLOPIGE CIJFERLIJST

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ..............................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan een examen in een of meer vakken van het eindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ..............................................................................

aan ..............................................................................................................................

te ...........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Thema of titel van profielwerkstuk:

Beoordeling:

Opnieuw centraal examen is afgelegd in:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 4c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BIJLAGE BIJ DE VOORLOPIGE CIJFERLIJST

SCHOOLEXAMEN REKENEN

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het schoolexamen rekenen of het examen in het vak wiskunde

aan .....................................................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

onderdeel waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 5. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

...............................................................................................................,

geboren ........................ te ............................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

.................................

.................................

aan .........................................................................................................

te ............................................................................................................

Thema of titel van het profielwerkstuk ..................................................................

...............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

Bijlage 6. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

GETUIGSCHRIFT

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

De ondergetekenden verklaren dat

...............................................................................................................,

geboren ...................................... te .........................................................,

van ........................... tot ...........................................................................

onderwijs heeft gevolgd in de basisberoepsgerichte leerweg voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

aan .........................................................................................................

te .........................................................................................................

Hierbij is met goed gevolg een gedeelte van het examenpakket afgelegd volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020:

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit getuigschrift ongeldig.

Bijlage 7. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

SCHOOLDIPLOMA

PRAKTIJKONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

...............................................................................................................,

geboren ...................................... te .........................................................,

van ........................... tot ..............................................................................

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 2.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 gevolgd aan

..................................................................................................................

te .........................................................................................................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit schooldiploma ongeldig.

Bijlage 8a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELEINDEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

.............................................................................................,

geboren .................................. te ...................................................,

heeft deelgenomen aan het deeleindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

aan de opleiding vavo van ..................................................................

te ................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 8b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELEINDEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

..........................................................................................,

geboren .................................... te ......................................................,

heeft deelgenomen aan het deeleindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

aan de opleiding vavo van ...............................................................

te ................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 8c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELEINDEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

THEORETISCHE LEERWEG

De ondergetekenden verklaren dat .................................................................................,

geboren ................................. te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het deeleindexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs theoretische leerweg aan de opleiding vavo van ..................................................................................

te ........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/ vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

schoolexamen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Thema of titel van profielwerkstuk:

beoordeling:

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 9a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

......................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

..............................

..............................

aan de opleiding vavo van .....................................................................

te .........................................................................................................

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk ......................................................

.........................................................................................................

Vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft .......................................

.........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

Bijlage 9b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

......................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen hoger algemeen voortgezet onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

.................................

.................................

aan de opleiding vavo van .....................................................................

te ......................................................................................................

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk ......................................................

.........................................................................................................

Vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft ..........................................

.........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

Bijlage 9c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

......................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

................................

................................

van het examen .......................................

aan de opleiding vavo van ........................................................................

te ......................................................................................................

Thema of titel van het profielwerkstuk .........................................................

.........................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 5 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

De secretaris van het eindexamen:

............................................................

De directeur:

...............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

Bijlage 10a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

............................................................................................................,

geboren ........................ te ...............................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen

............................................................................................................

conform het profiel/de profielen

......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 10a1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

CUM LAUDE

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.............................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen

............................................................................................................

conform het profiel/de profielen

............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.30 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4+/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 10b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

......................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel /de profielen

............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 10b1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

............................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen

................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.30 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 10b2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat .............................................................................................,

geboren ........................ te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ..............................................................................,

met ... vak(ken) op een hoger niveau.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 10b3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ...................................................................................................,

geboren ........................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs

conform het profiel/de profielen ....................................................................................,

met ... vak(ken) op een hoger niveau

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.30 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF4/EQF4

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 10c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ..................................................................................................................,

geboren ........................ te ...........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

conform het profiel/de profielen

........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 10c1. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ......................................................................................................,

geboren ........................ te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

........................................................................................................

conform het profiel/de profielen

.................................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 10c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJSMET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ................................................................................................,

geboren ........................ te ........................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ..........................................................................................

conform het profiel/de profielen ..............................................................................,

met ... vak(ken) op een hoger niveau.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 10c3. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

DIPLOMA

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND BEROEPSONDERWIJS

CUM LAUDE

MET VAK(KEN) OP EEN HOGER NIVEAU

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat ...............................................................................................................,

geboren ........................ te ..........................................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ...................................................................................................

conform het profiel/de profielen

..............................................................................,

met ... vak(ken) op een hoger niveau.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het judicium cum laude is toegekend op grond van artikel 4.31 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Dit diploma is conform NLQF1/EQF1 / NLQF2/EQF2

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.

Bijlage 11a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

........................................................................................................................,

geboren .................................. te ..................................................................,

heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs conform

het profiel ......................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het staatsexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 11b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

............................................................................................................,

geboren .................................. te ............................................................,

heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs conform

het profiel ...................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

vakken van het profieldeel

       
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Uitslag:

De kandidaat is voor het staatsexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 11c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.........................................................................................................................,

geboren .................................. te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

.........................................................................................................................

conform het profiel ..................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college -examen

centraal examen

in cijfers

in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

       
         
         
         
         
         

vakken van het profieldeel

       
         
         
         

vakken van het vrije deel

       
         
         
         
         
         

Combinatiecijfer *)

   

*) onderdelen van het combinatiecijfer:

       
         
         
         

thema of titel van profielwerkstuk:

beoordeling:

Uitslag:

De kandidaat is voor het staatsexamen ..............................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 11c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BIJLAGE BIJ DE CIJFERLIJST

COLLEGE-EXAMEN REKENEN

STAATSEXAMEN

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

...........................................................................................................................,

geboren .................................... te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het college-examen rekenen of het examen in het vak wiskunde.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

onderdeel waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 12a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELSTAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

..................................................................................................................,

geboren .................................. te ..................................................................,

heeft deelgenomen aan het deelstaatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 12b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELSTAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.........................................................................................................,

geboren .................................... te ......................................................,

heeft deelgenomen aan het deelstaatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

       

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 12c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CIJFERLIJST

DEELSTAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.........................................................................................................................,

geboren .................................. te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het deelstaatsexamen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

.........................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

vak/vakken waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

thema of titel van profielwerkstuk:

beoordeling

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 12c2. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BIJLAGE BIJ DE CIJFERLIJST

COLLEGE-EXAMEN REKENEN

DEELSTAATSEXAMEN

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

..............................................................................................................................,

geboren .................................. te ...........................................................................,

heeft deelgenomen aan het college-examen rekenen of het examen in het vak wiskunde.

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

onderdeel waarin examen is afgelegd

cijfers voor

eindcijfers

college-examen

centraal examen

in cijfers

in letters

         

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

De vermelding ‘Vr’ in plaats van een cijfer betekent ‘vrijstelling of ontheffing voor dit vak’.

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.

Bijlage 13a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

.........................................................................................................,

geboren ................................................ te .....................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak).

................................................

................................................

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk

...............................................................................................................

Vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft

............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

Bijlage 13b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

...............................................................................................................,

geboren ................................ te ..................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak).

................................................

................................................

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk

............................................................................................................

Vak(ken) waarop het profielwerkstuk betrekking heeft

............................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

Bijlage 13c. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

CERTIFICAAT

STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart dat

........................................................................................................,

geboren .......................... te ...................................................................,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend middelbaar onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak).

................................................

................................................

Thema of titel van het profielwerkstuk

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens paragraaf 7 van hoofdstuk 2 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Handtekening van de kandidaat:

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.

Bijlage 14a. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

BEWIJS VAN ONTHEFFING

Het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens, verklaart op grond van de artikelen 3.65, 3.66, 3.67, 4.7, 4.8 en 4.9 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 dat

........................................................................................................................,

geboren ..................... te ....................................................................................,

recht heeft op ontheffing bij het verwerven van het diploma ....................................................................................... voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Dit bewijs is gebaseerd op de hieronder genoemde documenten (het hieronder genoemde document), die (dat) betrekking hebben (heeft) op een onderwijs- of examenprestatie op het daarbij aangegeven tijdstip:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Verklaring bedoeld in de artikelen 3.67 en 4.9 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020:

bijgevoegd / niet van toepassing.

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit bewijs ongeldig.

Bijlage 14b. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

Verklaring behorende bij het bewijs van ontheffing

Deze verklaring behoort bij het door het College voor toetsen en examens d. d. .............,

verstrekte bewijs van ontheffing te behoeve van

.........................................................,

geboren .................................... te ............................................................,

Het College voor toetsen en examens verklaart dat het op grond van artikel 3.66 en 4.8 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 een onderzoek heeft ingesteld.

Het College voor toetsen en examens verklaart hierover het volgende:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de secretaris staatsexamens VO:

............................................................

Het College voor toetsen en examens,

namens deze,

de voorzitter staatsexamens VO:

............................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze verklaring ongeldig.

Bijlage 15. behorend bij de Regeling modellen diploma’s VO

VERKLARING

bedoeld in artikel 2.59, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020

De ondergetekende(n) verklaart(verklaren) dat

.........................................................................................................................,

geboren ..................... te ....................................,

laatstelijk onvoorwaardelijk is bevorderd tot het ......... leerjaar1

............................................................2

aan ...................................................... 3

te ......................................................,

deze school heeft verlaten op .....................

geschikt wordt geacht om te worden toegelaten tot het4:

....................................5............leerjaar 6

................................................leerjaar

................................................leerjaar

................................................leerjaar

Eventuele bijzonderheden:

Plaats ............................................................

Datum ............................................................

(Namens) het bevoegd gezag

............................................................

............................................................

 

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze verklaring ongeldig.

 1. Leerjaar in letters invullen ^ [1]
 2. Schoolsoort/leerweg voluit invullen ^ [2]
 3. Naam van de school invullen ^ [3]
 4. De niet-gebruikte regels zijn onbruikbaar gemaakt ^ [4]
 5. Schoolsoort/ leerweg voluit invullen ^ [5]
 6. Leerjaar in letters invullen ^ [6]
Naar boven