Instellingsbesluit Commissie ruimtelijke ontwikkeling luchthavens

Geldend van 25-06-2008 t/m heden

Instellingsbesluit Commissie ruimtelijke ontwikkeling luchthavens

De Minister van Verkeer en Waterstaat, en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluiten:

Artikel 1

Er is een Commissie ruimtelijke ontwikkeling luchthavens, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak om de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te rapporteren over de rol en het proces van samenwerking van private en publieke partijen bij de ontwikkeling van de omgeving van luchthavens, daarbij inbegrepen de grondpolitiek en grondverwerving.

Artikel 3

  • 1 De Commissie bestaat uit de volgende leden:

    • a. de heer ir. C.J. Vriesman te Hippolytushoef, tevens voorzitter;

    • b. de heer prof. dr. M.J.W. van Twist te Dordrecht;

    • c. mevrouw dr. O.A.W.T. van de Riet te Den Hoorn (ZH).

Artikel 5

  • 1 De Commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

  • 2 De Commissie kan zich desgewenst laten bijstaan door deskundigen en andere personen of instanties.

Artikel 6

De archiefbescheiden van de Commissie worden na opheffing van de Commissie, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en in afschrift aan het archief van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op het moment bedoeld in artikel 4.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie ruimtelijke ontwikkeling luchthavens.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina