Circulaire Aanpassing huurwaarde dienstwoningen per 1 juli 2008

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Circulaire Aanpassing huurwaarde dienstwoningen per 1 juli 2008

In deze circulaire wordt de verhoging van de economische huurwaarde van dienstwoningen per 1 juli 2008 bekend gemaakt.

De bedragen van de huurwaarde van dienstwoningen, die mede van belang zijn voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel, dienen per 1 juli 2008 met 1,6% te worden verhoogd. Deze verhoging is vastgesteld in overeenstemming met de Belastingdienst.

Woningen die op of na 1 juli 2007 gereed zijn gekomen, vallen buiten deze verhoging. In afwijking van het vorenstaande dient een extra huurverhoging in aanmerking te worden genomen in gevallen waarin de economische huurwaarde van een dienstwoning, behalve door de algemene verhoging van 1,6%, mede door andere factoren is beïnvloed, bijvoorbeeld als gevolg van een door of vanwege de inhoudingsplichtige aangebrachte verbetering aan de dienstwoning.

Ik verzoek u met bovengenoemde wijzigingen rekening te houden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

wnd. directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

,

B.S. Eilander

Terug naar begin van de pagina