Warenwetregeling kinderveilige aanstekers

[Regeling vervallen per 12-05-2016.]
Geldend van 13-05-2015 t/m 11-05-2016

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2008, nr. VGP/PSL 2854948, houdende tijdelijke regels inzake de kinderveiligheid van aanstekers ter uitvoering van beschikking 2006/502/EG (Warenwetregeling kinderveilige aanstekers)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op beschikking nr. 2006/502/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 mei 2006 waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van ‘novelty lighters’ wordt verboden (PbEU L 198), alsmede op artikel 2d van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-05-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beschikking 2006/502/EG: beschikking nr. 2006/502/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 mei 2006 waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van ‘novelty lighters’ wordt verboden (PbEU L 198);

 • b. aansteker: aansteker, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • c. novelty lighter: aansteker, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • d. kinderveilige aansteker: aansteker, bedoeld in artikel 1, derde lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • e. model wegwerpaansteker: aansteker, bedoeld in artikel 1, vierde lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • f. kinderveiligheidstest: test, bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van beschikking 2006/502/EG;

 • g. producent: producent, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

 • h. distributeur: distributeur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

 • i. bevoegde autoriteit: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 12-05-2016]

 • 1 Novelty lighters en andere aanstekers dan kinderveilige aanstekers worden niet op de markt gebracht.

 • 2 Novelty lighters en andere aanstekers dan kinderveilige aanstekers worden niet aan de consument geleverd.

 • 3 Producenten brengen slechts aanstekers op de markt indien zij de handelingen verrichten en de documenten bewaren, voorleggen of afgeven aan de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van beschikking 2006/502/EG.

 • 4 Distributeurs van aanstekers voldoen onverwijld aan een verzoek inzake het voorleggen van documentatie aan de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van beschikking 2006/502/EG.

 • 5 Aanstekers waarvoor de producent en de distributeur de documentatie, bedoeld in het derde en vierde lid, niet binnen de door de bevoegde autoriteit vastgestelde termijn hebben voorgelegd, worden niet op de markt gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 12-05-2016]

De rapporten van een kinderveiligheidstest:

 • a. voldoen aan artikel 4, eerste lid, van beschikking 2006/502/EG; en

 • b. zijn opgesteld door keuringsdiensten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van beschikking 2006/502/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 12-05-2016]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 12 mei 2016.

Artikel 5

[Vervallen per 12-05-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling kinderveilige aanstekers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina