Regeling vrijstelling Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (groot baanonderhoud in gebruiksjaar 2008)

[Regeling vervallen per 01-11-2008.]
Geldend van 22-06-2008 t/m 31-10-2008

Regeling houdende vrijstelling van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot baanonderhoud in het gebruiksjaar 2008

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 8.23, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. LVB: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

 • b. gebruiksjaar: periode van 1 november 2007 tot 1 november 2008.

 • c. informatiedocumenten:

  • 1°. de brief van de exploitant van de luchthaven Schiphol van 19 maart 2008, nummer 389;

  • 2°. het rapport ‘Onderbouwing Ontheffingsaanvraag gebruiksjaar 2008’ van de NV Luchthaven Schiphol van 18 maart 2008;

  • 3°. de notitie ‘Niet-werkbare dagen gedurende het groot onderhoud aan het banenstelsel van Schiphol als gevolg van weersomstandigheden van 11 maart 2008’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 In de periode waarin de Zwanenburgbaan, baan 18C/36C, gedurende het gebruiksjaar, vanwege groot onderhoud niet beschikbaar is, geldt in afwijking van artikel 3.1.5, vierde lid van het LVB, dat het gebruik van de Aalsmeerbaan voor starts in zuidelijk richting, starts baan 18L, van 23:00 tot 06:00 uur is toegestaan.

 • 2 Het gebruik van de Aalsmeerbaan, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats indien in de betreffende periode op alle banen die beschikbaar en bruikbaar zijn, de windlimieten zoals bedoeld in paragraaf 4.3.3 van hoofdstuk EHAM AD 2.21 van de luchtvaartgids, bedoeld in artikel 60, onderdeel a, van het Luchtverkeersreglement, worden overschreden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina