Verordening PA wratziekte 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 20-09-2014 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels over maatregelen ter voorkoming van wratziekte bij aardappelen (Verordening PA wratziekte 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

:

Productschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het productschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het productschap;

f.

commissie

:

Commissie Teeltaangelegenheden;

g.

ondernemer

:

natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

h.

aardappelen

:

planten van de soort Solanum Tuberosum;

i.

zetmeelaardappelen

:

aardappelen bestemd om te worden verwerkt tot zetmeel;

j.

pootaardappelen

:

aardappelen kennelijk bestemd voor wederuitplant;

k.

perceel

:

een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één soort gewas geteeld wordt;

l.

wratziekte

:

de aantasting van aardappelen door de schimmel Synchytrium endobioticum.

§ 2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2

  • a. Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in bijlage 2 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, als genoemd in bijlage 2 onder C1. Voor de teelt van pootaardappelen geldt dat tevens het telen van de in bijlage 2 onder C2 vermelde rassen toegestaan is;

  • b. Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in bijlage 2 onder B aangewezen gebied, zetmeelaardappelen, als opgenomen in de bijlage onder A van de Verordening PA aardappelteelt 2008, te telen, tenzij zij behoren tot een ras als genoemd in bijlage 2 onder C 1.

 • 3 Het is de ondernemer verboden op een perceel, in daartoe in bijlage 3 onder A aangewezen gebieden, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in bijlage 3 onder B.

 • 4 De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op basis van het Besluit bestrijding wratziekte aangewezen terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van de wratziekte of de schimmel is aangetoond of de wratziekte dreigt op te treden.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter is, namens het bestuur, bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, andere dan de in de bijlagen 1, 2 en 3 onder A en B genoemde gebieden onderscheidenlijk de in de bijlagen 1, 2 en 3 onder B en C genoemde rassen, vanwege te nemen preventieve maatregelen teneinde uitbreiding van wratziekte te voorkomen, aan te wijzen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Als dan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.

 • 2 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 4 De secretaris kan, namens het bestuur, op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste, tweede of derde lid, en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA wratziekte 2008.

Den Haag, 27 maart 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2015]

A. Als gebieden, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden aangewezen:

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Het gebied ten oosten van Veendam, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Veendam’)

  Provinciale weg N963 (A), Borgercompagnieweg (B), (zand)weg (C), watergang (D), Westerbrink (E), Beneden Westerdiep (F), Prins Hendrikplein (G), Sorgvlietlaan (H), Woortmanslaan (l), Borgercompagnieweg (J), perceelsscheiding (K), Kielsterachterweg (L), Wildervanksterweg (M) en Zwarteweg (N).

 • 2. Het gebied ten zuidoosten van Ter Apel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Ter Apel’)

  Markeweg (A), Hoofdkade (B), Moersloot (C), Zanddijk (D), Roswinkelerstraat (E) en Ertsstraat (F).

 • 3. Het gebied rondom Foxel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar d kaart ‘Kerngebied Foxel’)

  Westelijke Doorsnee (A), Oosterdiep W.Z. (B), watergang (C), Berkenrode (D) en Verlengde Scholtenskanaal O.Z. (E).

 • 4. Het gebied ten noordoosten van Barger Compascuum, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Barger Compascuum’)

  Watergang (A), Limietweg (B), Limietweg-Oost (C), watergang (D), BRD-grens (E), (zand)weg (F), Limietweg (G), Postweg (H) en Oosterdiep O.Z. (l)

 • 5. Het gebied ten zuidoosten van Mantinge, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Mantinge’)

  Schiphorsten (A), Hei rweg (B), (zand)weg (C), K. Brokweg (D), mr. J.B. Kanweg (E), Mantingerdijk (F), heide/bos (G), perceelsscheiding (H), Steendervalsweg (l) en Wijsterseweg (J).

Bijlage 1, onder A1:

[Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied ten oosten van Veendam, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Veendam’)

Provinciale weg N963 (A), Borgercompagnieweg (B), (zand)weg (C), watergang (D), Westerbrink (E), Beneden Westerdiep (F), Prins Hendrikplein (G), Sorgvlietlaan (H), Woortmanslaan (l), Borgercompagnieweg (J), perceelsscheiding (K), Kielsterachterweg (L), Wildervanksterweg (M) en Zwarteweg (N).

Bijlage 243240.png

Bijlage 1, onder A2:

[Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied ten zuidoosten van Ter Apel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Ter Apel’)

Markeweg (A), Hoofdkade (B), Moersloot (C), Zanddijk (D), Roswinkelerstraat (E) en Ertsstraat (F).

Bijlage 243241.png

Bijlage 1, onder A3:

[Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied rondom Foxel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Foxel`)

Westelijke Doorsnee (A), Oosterdiep W.Z. (B), watergang (C), Berkenrode (D) en Verlengde Scholtenskanaal O.Z. (E).

Bijlage 243242.png

Bijlage 1, onder A4:

[Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied ten noordoosten van Barger Compascuum, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Barger Compascuum’)

Watergang (A), Limietweg (B), Limietweg-Oost (C), watergang (D), BRD-grens (E), (zand)weg (F), Limietweg (G), Postweg (H) en Oosterdiep O.Z. (l).

Bijlage 243243.png

Bijlage 1, onder A5:

[Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied ten zuidoosten van Mantinge, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Mantinge’)

Schiphorsten (A), Heirweg (B), (zand)weg (C), K. Brokweg (D), mr. J.B. Kanweg (E), Mantingerdijk (F), heide/bos (G), perceelsscheiding (H), Steendervalsweg (l) en Wijsterseweg (J).

Bijlage 243244.png

B. Als rassen , als bedoeld in artikel 2, eerste lid , worden aangewezen:

[Vervallen per 01-01-2015]

10

9

8

7

6

Andante

Novano

Achilles

Plasstärke

Festien

Aurora

Allure

Avarna

Kuba

Aventra

Plasuno

Karakter

Stefano

Annabelle

Belita

Panda

Averia

Robény

Actaro

Sofista

Aveo

Django

Seresta

Katinka

Signum

Altus

Valiant

Avito

Gunda

Ulme

Merano

Vebeca

Axion

 

Starga

Adam

Cekin

Plasent

Vebesta

Supporter

   

Ibis

Stefanie

Plasinka

 

Lindita

   

Transit

Dartiest

         

Plasettie

Sarion

         

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2015]

A. Als gebied als bedoeld in artikel 2, tweede lid onderdeel a wordt aangewezen:

[Vervallen per 01-01-2015]

De gehele provincie Drenthe en de volgende gemeenten of delen van gemeenten: In de provincie Groningen: Bellingwedde, Groningen voor zover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voor zover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voor zover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-West te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten.

In de provincie Friesland: Ooststellingwerf voor zover gelegen ten noorden van de Verwersweg (vanaf provinciegrens) tot de Zuid, ten oosten van de wegen Zuid en Hoofdweg tot Kloosterweg, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde (door Fochteloo), Noordeinde, de Knolle tot kruising met de Weper, en ten zuiden van de wegen Weper en Weperpolder (tot provinciegrens).

In de provincie Overijssel: Hardenberg, Twenterand, Hellendoorn, Om men en Steenwijkerland voor zover gelegen ten noorden en ten oosten van de Punterweg (vanaf Kuinderweg), Hammerdijk, Kerkbuurt, Blokzijlerdijk en Kuinderdijk, en ten zuiden en ten oosten van de Kanaalweg.

B. Als gebieden als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b worden aangewezen:

[Vervallen per 01-01-2015]

De gemeenten in de provincie Overijssel voorzover niet gelegen in gebied A.

De gemeenten in de provincie Gelderland tot de Nederrijn.

ln de provincie Friesland de gemeenten Ooststellingwerf voorzover niet gelegen in gebied A, Weststellingwerf en Opsterland.

C. Als rassen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, worden aangewezen:

[Vervallen per 01-01-2015]

C 1.

10

9

8

7

6

Amanda

Achilles

Allure

Albas

Agria

Andante

Altus

Aveka

Annabelle

Amora

Avano

Amorosa

 

Astarte

Amyla

Avaya

Ampera

Courage

Asterix

Bintje

Aventra

Aurora

Escort

Baraka

Cardinal

Averia

Avarna

Euronova

Benno Vrizo

Diamant

Axion

Aviala

Evita

Burren

Eba

Belita

Cecile

Fontane

Donald

Euroflora

Bonza

Certo

Kondor

Antina

Arizona

Delcora

Cleopatra

Leandra

Eurobona

Ostara

Django

Desiree

Dinky

Fresco

Raja

Dartiest

Eurotango

Mercury

Karnico

Realist

Eurobravo

Festien

Messina

 

Rumba

Gunda

Hansa

Nicola

Mercator

Lindita

Ikone

Irene

Rudolph

Mirakel

 

Fabiola

Kantara

Saturna

Nomade

 

Karakter

Kuroda

Savona

Origo

 

Novano

Marlen

Sophytra

Parel

 

Katinka

Merano

Timate

Plasuno

 

Kuba

Plasandes

Ukama

Shannon

 

Logo

Plasent

Stratos

Stefáno

Eigenheimer*

Transit

Plasstärke

Vebesta

Sylvana

Gloria*

Panda

Progress

Vectra

   

Plasinka

Robény

Dayana

   

Provento

Romano

     

Scarlet

Sassy

Royal

   

Seresta

Smaragd

Supporter

   

Signum

Sofista

Sarion

   

Stemster

Starga

     

Talent

Valiant

     

Ulme

Taurus

     

Vebeca

Aviron

     

Adam

Dirigent

     

Cekin

Aveo

     

Gandawa

Avito

     

Ibis

Energie

     

Plasettie

       

Stefanie

       

Actaro

       

Silla

       

Tivoli

       

Simphony

       

* Van deze rassen is bekend dat de veldresistentie minimaal 6 bedraagt. Een exact cijfer ontbreekt.

C 2.

5 Elkana

5 Ottena

5 Estima

5 Picasso

5 Kartel

5 Prior

5 Kuras

5 Regina

5 Markies

5 Sirco

5 Mustang

5 Sjamero

5 Nectar

5 Victoria

5 Aladin

5 Dolly

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2015]

A. Als gebieden als bedoeld in artikel 2, derde lid, worden aangewezen:

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Omschrijving gebied Venraij:

  Het gebied omsloten door de A67 in Venlo vanaf de grens met Duitsland in westelijke richting tot aan de Zuid Willemsvaart. De Zuid Willemsvaart in noordelijke richting tot de kruising met de N265 in Veghel. De N265 in noordelijke richting tot Uden. De N603 in noordelijke richting tot de A50 in Heesch (gemeente Bernheze). De A50 in noordelijke richting tot de kruising met de Maas. De Maas in oostelijke richting tot de kruising met de spoorbrug in Mook (gemeente Mook en Middelaar). Vanaf de spoorbrug de N271 in zuidelijke richting tot de Schildersweg in Plasmolen (gemeente Mook en Middelaar). De Schildersweg in noordelijke richting tot de Bosweg langs Sint Jansberg. De Bosweg langs Sint Jansberg tot aan de grens met Duitsland. De grens met Duitsland in zuidelijke richting tot aan de A67 in Venlo.

 • 2. Omschrijving gebied Bergeijk:

  Het gebied rondom Bergeijk, dat door België en de volgende straten is begrensd: Postelsedijk, Sleutelstraat, Weijereind, Kleine Hoeven, Ambachtsweg, De Hoeven/Rondweg (N284) bij Bladel, Lange Trekken, Molenweg/De Vloed, De Gagelvelden, Hemelrijken, Dorpsstraat in Casteren, Casterseweg, Hoofdstraat in Hoogeloon, Heuvelseweg, Heuvel, Broekenseind, Umenweg, D'ekkersrijte, Eerselseweg, Het Groen bij Knegsel, Steenselseweg, Knegselseweg, Riethovenseweg/Stevert, Nedermolen, fietspad/veldweg in zuidelijke richting en uitlopend op De Kuningen, Broekhovenseweg, Schoolstraat en Molenstraat bij Riethoven, Keersopperdreef, Dommelsedijk (N397), Monseigneur Smetstraat, Pastoor Bolsiusstraat, Venbergseweg, Luikerweg (N69), (Oude) Dorpsstraat bij Hoek, Borkel en Schaft, en De Schafterekker.

B. Als rassen, als bedoeld in artikel 2, derde lid, worden aangewezen:

[Vervallen per 01-01-2015]

ACAPELLA

ACCENT

ACRONET

ACTIVA

ADRETTA

AFRA

AGATA

AGNES

AGRIA

AGRINOVA

AIKO

AJAX

AJIBA

AKIRA

ALBAS

ALBATROS

ALBINO

ALCMARIA

ALEXIA

ALKON

ALLARD

ALLURE

ALPHA

ALTUS

ALWARA

AMALLA

AMANDA

AMATI

AMAZONE

AMBRA

AMIGO

AMINCA

AMORA

AMOROSA

AMPERA

AMYLA

ANDANTE

ANNABELLE

ANOSTA

ANTOINET

APART

APOLLONIA

APPASSIONATO

APRILIA

ARANKA

ARCADE

ARCONA

ARIELLE

ARISTO

ARKULA

ARNO

AROSA

ARRAN BANNER

ARROW

ARTEMIS

ASTARTE

ASTERIX

ATILLO

ATSONA

AUGUSTA

AULA

AURORA

AVANO

AVANTI

AVARNA

AVAYA

AVEKA

AVENANCE

AVERLA

AVIALA

Aviron

AXION*

Bafana

BALLADE

 

BARTINA

BEDALIN

BELITA

BELLAPRIMA

BELLAROSA

BELLINDA

BELLINI

BENNO VRIZO

BERBER

BERNADETTE

BETTINA

BEVELANDER

BIANKA

BILDTSTAR

BIMONDA

BINELLA

BINGO

BIOGOLD

BOLERO

BOLESTA

BONELL

BONITA

BONUS

BONZA

BRIGHT

BRILJANT

BRONKO

 

CALGARY

CALLA

CANBERRA

 

CARDINAL

CARLITA

 

CECILE (10)

CELINE

CERTO

CHALLENGER

Luciole

CHARISMA

CHARMANTE

CHRISTA

CITADEL

 
 

CLAUDIA

CLAUSTAR

CLEOPATRA

CLIMAX

CLIVIA

COLETTE

COLUMBUS

COMBI

CONCORDE

CORNADO

COSMOS

COSTELLA

COUNTESSA

COURAGE

CRISP4ALL

CYRANO

DAISY

DANVA

DARWINA

DEFENDER

DELCORA

DELIANNE

DELIKAT

DELISTA

DERBY

DESIREE

DIAMANT

DIANA

DIDO

DINAMO

DINKY

Dione

DISCO

DITTA

DJANGO

 

DONALD

DONNA

DORADO (10)

DORÉ

 

DRAGA

DROP

EBA

 

ELDENA

ELEMENT

ELKANA

ELLES

ELVIRA

EMPIRE

Energie

EOS

ERNTESTOLZ

ESCORT

ESTIMA

ESTRELLA

Eurobeta

EUROBRAVO

EUROFLORA

EURONOVA

EUROPRIMA

EUROSTARCH

EUROTANGO*

EVELIN

EVITA

Ewelina

EXCELLENT

 

EXQUISA

FABULA

FAMBO

FAMOSA

FARMER

FASAN

FAVORITA

FELSINA

FESKA

FESTIEN

Festival

FIANNA

Fioretta

FLAMENCO

FLOKY

FLORIDA

FONTANE

FORELLE

FRANCA

FRESCO

FRIESLANDER

 

GALA

GARANT

GIGANT

GLORIA

Golf

Grandeur

GRATA

GUNDA

HANSA

HATIVA

 

HERCULES

HEROS

HERTHA

HOLDE

HORIZON

IDOLE

IKONE

IMPALA

INDIRA

INGRID

INKA

INNOVATOR

INOVA

IRENE

IRIDA

ISABEL

ISNA

JADY

JAERLA

JANINE

JANKE

 

JELLY

JESSICA

 
 
 

JUNIOR

KANTARA

KARAKTER

KARATOP

KARDAL

KARLENA

KARNICO

KARTEL

KATINKA

KATJA

KONDOR

KOOPMANS BLAUWE

KORMORAN

KRISTALLA

KROMETA

KROSTAR

KUBA

KURAS

KURODA

KUROLA

LABADIA

LABELLA

LADY AMARILLA

LADY BIANCA

LADY CHRISTL

LADY CLAIRE

LADY JO

LADY OLYMPIA

LADY ROSETTA

LADY VALORA

Lambada

LAMIA

LANORMA

 

LATONA

LEKKERLANDER

Leonardo

LEYLA

 

LIDO

LIKARIA

LINDITA

 

LINZER DELIKATTESS

LINZER GELBE

 
 

LOGITA

LOGO

LOLA

LOUISE

Ludmilla

LUTETIA

LYDIA

LYRA

MADELEINE

 

MAJESTIC

Manitou

MANNA

MANSOUR

MARADONNA

MARANCA

MARCOPOLO

MARFONA

MARGARITA

Margit

Maria Sarah

MARLEN

MASCOTTE

MAXILLA

MELANIE

MELODY

MENTOR

MERCATOR

MERCURY

MERIDIAN

MINERVA

MIRAKEL

MIRANDA

MIRKA

MODENA

MOLLI

MONALISA

MONDIAL

MONITOR

MOZART

MURILLO

MUSICA

MUSTANG

Naturo

NELSON

NEW TARZAN

NICOLA

NIKA

NIKITA

NOMADE

NORA

NOVELLA

NOVITA

OLEVA

OMEGA

OPERA

ORCHESTRA

ORIGO

OSTARA

OTTENA

OVATIO

PALLAS

PALMA

PANDA

PANDORA

PAOLA

PAREL

PASHA

PENTA

PENTLAND DELL

Perline

PICASSO

PICCOLOSTAR

PIMPERNEL

PIROL

PLANTA

PLASINKA

PLASSTÄRKE

Plasuno

PLATINA

POMQUEEN

PONTO

PREFECT

PREMIERE

PREMIUM

PRESTIGE

Prima

PRIMADONNA

PRIMURA

PRIOR

PROBAAT

PROCURA

PRODUCENT

Profit

PROMESSE

PROMINENT

PROVENTO

PROVITA

PRUDENTA

QUARTA

QUINCY

 

RAISA

RAJA

RAMOS

RAMSES

RAPIDO

REALIST

REBECCA

RED FANTASY

RED LADY

RED ONE

RED SCARLET

REDSTAR

REMARKA

REMBRANDT

RESONANT

RESY

REVELINO

REX

RIKEA

ROBERTA

RODEO

RODEPIPO

RODRIGA

ROMANO

ROMINA

ROMULA

ROSANNA

ROSARA

ROSELLA

ROXANA

ROXY

RUDOLPH

Rumba

RUSSET BURBANK

RUSTICA

SAGITTA

SALINE

SALOME

Salsa

SANIRA

SANTANA

SANTE

SAPHIRE

 

SASKIA

SASSY

SATELLITE

SATINA

SATURNA

SAVA

SAVONA

SCARLET

SECURA

SELMA

SEMENA

SENARIA

SENATOR

SENSOR

SERENADE

SERESTA

SHELDA

SIEGLINDE

 

SIFRA

SIGNAL

SIGNUM

SILVERSTER

SIMONE

SIMPLYRED

SIRCO

SIRIUS

SIRTEMA

SISSI

SJAMERO

SMART

SOFIA

SOLANDA

SOLARA

SOLIST

SOLTANA

SOMMERGOLD

SONATE

SOPHYTRA

SOPRANO

SPARTAAN

SPIRIT

SPRINT

SPUNTA

STABILO

STARTER

STEFANO

STEMSTER

Stratos

SURPRISE

SYLVANA

TALENT

TELLA

TEMPORA

TEXLA

THOMANA

TIMATE

TRIPIO

TURBO

TURDUS

UKAMA

ULME

ULSTER SCEPTRE

VALETTA

VALISA

VANESSA

VANGOGH

VASKO

VEBEBE

VEBECA

VEBESTA

VECTRA

 

VELOX

VENOUSKA

VERDI

VERONICA

VICTORIA

VIENNA

VINETA

VIRGO

VISION

VITAL

VITARA

VITESSE

VIVAKS

VOLUMIA

VULKANO

WILJA

WISENT

Achilles (10)

Adam (10)

Alberta (10)

Almera (10)

Antina (10)

Arrabona (10)

Bionica (10)

Cascada (10)

Cekin (10)

Collina (7)

El Mundo (10)

Eurobona (10)

Eurogrande (10)

Exklusiv (10)

Finessa (10)

Gandawa (10)

Ibis (10)

Kiebitz (10)

Lacetta (10)

Lady Britta (10)

Leandra (10)

Michelle (10)

Miss Bianka (10)

Miss Blush (7)

Miss Mignonne (7)

Mungo (10)

Nafida (10)

Nandina (10)

Pentiand Crown (10)

Pentiand Ivory (10)

Primavera (10)

Regina (10)

Shakira (10)

Skawa (10)

Stayer (10)

Stefanie (10)

Target (10)

Transit (10)

Vallent (10)

Vr 808 (10)

Zuzanna (10)

Amarin

Arizona

Arsenal

Avenue

Bellona

Biologica

Compass

Crisper

Dartiest

Dolly

Euroluna

Eurostar

Ivory Russet

Laperia

Mariette

Mariska

Marosso

Marrakech

Messina

Monte Carolo

Novano

Okapi

Panther

Plasettie

Printaline

Red Sonia

Red Sun

Red Valentine

Romeo

Rosagold

Saviola

Silla

Toccata

Actaro

Ambassador

Barcelona

Colomba

Destiny

Evolution

Inara

Isabelia

Jazzy

Kenita

Kiwi

Lady Anna

Lady Lenora

Lucinda

Lusa

Marylou

Mondeo

Obama

Ribera

Royal

Senna

Captiva

Bernina

Coronada

Endeavour

Glorietta

Hermes

Kea

Madeira

Madison

Odin

Supporter

Tonia

Abbot

Abby

Actrice

Almonda

Aromata

Athlete

Aveo

Avito

Bellefleur

Blue Star

Bridget

Carolus

Catania

Connect

Constantina

Cronos

Donata

Esmee

Exellency

Folva

Fritelle

Gazelle

Gioconda

Grenadine

Hela

Lady Sara

Lucilla

Magenta Love

Meerlander

Melanto

Merlot

Messi

Navigator

Performer

Picobello

Simphony

Sophie

Talentine

Tamira

Violet Queen

Vitabella

Vitalia

Volare

Zelinda

Terug naar begin van de pagina