Verordening PA aardappelteelt 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 15-11-2014 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels omtrent het gebruik van pootaardappelen (Verordening PA aardappelteelt 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

:

Productschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het productschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het productschap;

f.

commissie

:

Commissie Teeltaangelegenheden;

g.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het product schap is ingesteld;

h.

NAK

:

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, gevestigd te Emmeloord;

i.

keuringsdienst

:

NAK dan wel een tot het afgeven van certificaten of verklaringen van goedkeuring bevoegde dienst of instelling van een andere E.U.-lidstaat of van een derde land, waar het teeltmateriaal op grond van artikel 15 van Richtlijn nr. 66/403/EEG van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen (PbEG no. 125) is erkend of toegelaten;

j.

aardappelen

:

planten van de soort Solanum Tuberosum;

k.

pootaardappelen

:

aardappelen, kennelijk bestemd voor wederuitplant;

l.

keuringsdienst

:

pootaardappelen voor eigen gebruik: pootaardappelen, afkomstig van en bestemd voor de teelt binnen de eigen/dezelfde onderneming;

m.

perceel

:

een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één soort gewas geteeld wordt;

n.

eigen/dezelfde onderneming

:

1. het geheel van de percelen voor de zetmeelaardappelteelt dat de ondernemer in het in de bijlage onder B aangewezen gebied beheert en voor eigen rekening en risico exploiteert,

2. het geheel van de percelen voor de consumptieaardappelteelt dat de ondernemer op Nederlands grondgebied beheert en voor eigen rekening en risico exploiteert;

o.

zetmeelaardappelteelt

:

1. aardappelteelt waarvan de geoogste knollen bestemd zijn om te worden verwerkt tot aardappelzetmeel met GN-code 11081300,

2. aardappelteelt waarvan de geoogste knollen bestemd zijn om te worden gebruikt als uitgangsmateriaal voor de onder 1 bedoelde teelt, met uitzondering van aardappelen die door de ondernemer bij de NAK zijn aangegeven.

§ 2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is de ondernemer verboden aardappelen te telen met gebruikmaking van pootaardappelen, indien de ondernemer niet beschikt over één of meerdere certificaten dan wel een schriftelijke verklaring, afgegeven door een keuringsdienst, waaruit blijkt dat de desbetreffende voor de teelt gebruikte pootaardappelen door een keuringsdienst zijn goedgekeurd.

 • 2 De ondernemer bedoeld in het eerste lid is verplicht het certificaat dan wel certificaten of de schriftelijke verklaring op eerste vordering van de daartoe bevoegde toezichthouder aan deze te tonen.

 • 3 De ondernemer bedoeld in het eerste lid is verplicht het certificaat dan wel certificaten of de schriftelijke verklaring te bewaren tot de maand mei, welke volgt op het jaar waarin de pootaardappelen door hem voor de teelt van aardappelen zijn gebruikt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Van het bepaalde in artikel 2 mag worden afgeweken, indien het pootaardappelen voor eigen gebruik betreft ten behoeve van de zetmeelaardappelteelt behorende tot de in de bijlage onder A genoemde zetmeelrassen, en het perceel waarop deze aardappelen worden geteeld gelegen is in de daartoe in de bijlage onder B aangewezen gebieden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Van het bepaalde in artikel 2 mag worden afgeweken, indien het pootaardappelen voor eigen gebruik betreft ten behoeve van de consumptieaardappelteelt en deze pootaardappelen voor dat doel zijn geclassificeerd in de C-norm geldend voor gecertificeerd pootgoed op basis van een beoordeling te velde als bedoeld in het Keuringsreglement van de NAK.

 • 2 Bij de toepassing van de in het eerste lid bedoelde afwijking

  • -

   is geen bij het Keuringsreglement van de NAK voorgeschreven AM-vrijverklaring vereist,

  • -

   mogen ook pootaardappelen als uitgangsmateriaal worden gebruikt die gecertificeerd zijn als klasse C.

 • 3 De uitzondering bedoeld in het eerste lid is toegestaan op voorwaarde dat:

  • -

   het perceel waarvan de pootaardappelen afkomstig zijn, gelegen is binnen een straal van 25 kilometer vanaf het vestigingsadres van de onderneming;

  • -

   het perceel waarop de consumptieaardappelteelt plaatsvindt gelegen is binnen een straal van 50 kilometer vanaf het vestigingsadres van de onderneming;

  • -

   binnen de eigen/dezelfde onderneming in het voorgaande teelt jaar geen pootaardappelen zijn geteeld die door de NAK conform het keuringsreglement te velde zijn goedgekeurd.

 • 4 Wanneer niet aan de voorwaarden bedoeld in het derde lid is voldaan, dan is het verboden de teelt van de in het eerste lid bedoelde pootaardappelen bij de keuringsdienst ter keuring aan te bieden.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 2 De voorzitter is namens het bestuur bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, andere dan de in de bijlage genoemde zetmeelrassen onderscheidenlijk gebieden aan te wijzen, totdat bij verordening tot wijziging van de bijlage daarin is voorzien. Alsdan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 4 De secretaris is bevoegd namens het bestuur op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA aardappelteelt 2008.

Den Haag, 27 maart 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2015]

A. Als zetmeelrassen, bedoeld in artikel 3, worden aangewezen:

ACHILLES

ACTARO

ALBAS

ALLURE

ALTUS

AMYLA

ASTARTE

AURORA

AVANO

AVARNA

AVAYA

AVEKA

AVENTRA

AVERIA

AXION

BELITA

BENNO VRIZO

DARTIEST

DIRIGENT

ENERGIE

EUROTANGO

EURONOVA

EUROBONA

EUROFLORA

FESTIEN

KANTARA

KARAKTER

KARNICO

KATINKA

KUBA

MERANO

MESSINA

MERCATOR

MERCURY

NOMADE

NOVANO

PLASANDES

PLASENT

PLASETTIE

PLASINKA

PLASSTÄRKE

PLASUNO

REALIST

ROBENY

SARION

SASSY

SAVONA

SCARLET

SERESTA

SIGNUM

SIMPHONY

SMARAGD

SOFISTA

SOPHYTRA

STARGA

STEFANO

STRATOS

SUPPORTER

VALIANT

VEBECA

VEBESTA

VECTRA

B. Als gebied, bedoeld in artikel 3 wordt aangewezen het gebied, gelegen in de provincie Drenthe, de provincie Overijssel, de provincie Gelderland ten noorden van de Nederrijn en de volgende gemeenten of gedeelten daarvan: Bellingwedde, Groningen voor zover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voor zover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voor zover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdwegwest te Nieuwolda, ten zuiden van Hoofdweg ’t Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten, Ooststellingwerf voor zover gelegen ten noorden Verwersweg, Zorgvlied vanaf provinciegrens tot driegemeentepunt Diever-Weststellingwerf-Oosstellingwerf, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde Fochteloo, Noordeinde, de Knolle tot kruising met de weg Weper, en ten zuiden van de wegen Weper, Weperpolder tot provinciegrens.

Terug naar begin van de pagina