Verordening PA bestrijding wilde haver 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 08-06-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels over de bestrijding van wilde haver (Verordening PA bestrijding wilde haver 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Productschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het productschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het productschap;

f.

commissie

:

Commissie Teeltaangelegenheden;

g.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

h.

wilde haver

:

plant van de soort Avena fatua.

§ 2. Verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer, die grond in gebruik heeft, is verplicht de op die grond voorkomende wilde haverplanten, te verwijderen en te vernietigen, vóórdat het zaad begint uit te vallen, doch uiterlijk in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg vóór 1 juli en in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Noord-Holland vóór 15 juli van het lopende kalenderjaar.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

  • 2 De secretaris is bevoegd namens het bestuur op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2 en daarbij nadere voorschriften vast te stellen, welke onder meer de verplichting kunnen inhouden de op de grond voorkomende wilde haverplanten met een daartoe geschikt chemisch middel te bestrijden. Een dergelijk verzoek dient tijdig vóórdat het zaad begint uit te vallen, doch uiterlijk twee weken vóór de in artikel 2 bedoelde datum, te worden ingediend

  • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA bestrijding wilde haver 2008.

Den Haag, 27 maart 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina