Verordening PA bestrijding knolcyperus 2008

[Regeling vervallen per 26-12-2010.]
Geldend van 08-06-2008 t/m 25-12-2010

Verordening van het Productschap Akkerbouw van 27 maart 2008 houdende regels over de bestrijding van knolcyperus (Verordening PA bestrijding knolcyperus 2008)

Het bestuur van het Productschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 8, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Teeltaangelegenheden;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 26-12-2010]

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

:

Productschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

dagelijks bestuur

:

dagelijks bestuur van het productschap;

d.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

e.

secretaris

:

secretaris van het productschap;

f.

commissie

:

Commissie Teeltaangelegenheden;

g.

onderneming

:

onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;

h.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

i.

perceel

:

een oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming;

j.

plant

:

levende planten en levende delen van planten, met in begrip van zaden;

k.

knolcyperus

:

voor planten schadelijk organisme behorende tot de soort Cyperus esculentus L;

l.

werktuigen

:

installaties, transportmiddelen, gereedschappen, materialen of apparatuur die met de grond in aanraking komt;

m

reinigen van werktuigen

:

het zodanig vrij maken van werktuigen van aanhangen de grond en van planten of delen van planten, dat geen verspreiding van knolcyperus kan plaatsvinden.

§ 2. Teeltverbod

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Het is de ondernemer verboden planten te telen op een perceel, waarop de aanwezigheid van knolcyperus is aangetoond vanaf de datum, genoemd in de bekendmaking tot de datum als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 Bekendmaking van het teeltverbod geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer. In dit schrijven wordt aangegeven op welke percelen het verbod betrekking heeft en vanaf welke datum het verbod van kracht wordt.

Artikel 3

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Het teeltverbod kan door de secretaris namens het bestuur bij aangetekend schrijven worden opgeheven na een periode van minimaal drie opeenvolgende jaren na bekendmaking van het teeltverbod, indien het perceel gedurende deze periode vrij is bevonden van knolcyperus. De ondernemer dient hiertoe een verklaring te overleggen, waaruit blijkt dat het perceel gedurende de hiervoor genoemde periode jaarlijks vrij is bevonden van knolcyperus.

 • 2 Een verklaring als bedoeld in het eerste lid kan worden aangevraagd en verkregen bij een door het productschap daartoe aangewezen organisatie.

 • 3 Het teeltverbod is niet van toepassing op de teelt van planten, die reeds is aangevangen ten tijde van het aantonen van de aanwezigheid van knolcyperus op het perceel.

§ 3. Maatregelen en verplichtingen

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Door de ondernemer, aan wie een teeltverbod is opgelegd dan wel de gebruiker van een met een teeltverbod belast perceel, dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming van de verspreiding van knolcyperus. Deze maatregelen betreffen:

  • a. de verplichting op de daarbij voorgeschreven wijze en binnen de daarbij gestelde termijn ten aanzien van aangewezen planten maatregelen te treffen terzake van het behandelen, het verwijderen, opslaan, het vernietigen of het voor gebruik als voortkwekingsmateriaal ongeschikt maken;

  • b. de verplichting dat de teelt van aangewezen planten slechts is toegestaan onder de voorwaarde dat het rooien van die planten of een deel daarvan dan wel het voor voortkwekingsdoeleinden verwijderen van bovengrondse delen van die planten uitsluitend plaatsvindt nadat daartoe door de secretaris namens het bestuur toestemming is verleend;

  • c. de verplichting dat het vervoeren van aangewezen planten slechts is toegestaan onder de voorwaarde, dat daartoe door de secretaris namens het bestuur toestemming is verleend en de daarbij gegeven aanwijzingen worden opgevolgd;

  • d. de verplichting de op de in gebruik zijnde grond voorkomende knolcyperus te verwijderen en te vernietigen.

 • 2 Bekendmaking van de in het eerste lid bedoelde maatregelen geschiedt door de secretaris, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer.

Artikel 5

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 De ondernemer is verplicht terzake van een perceel, waarop de aanwezigheid van knolcyperus is aangetoond

  • a. de werktuigen, welke op dit perceel zijn gebruikt, direct aansluitend op dit gebruik te reinigen of te doen reinigen alvorens zij de onderneming verlaten, en

  • b. degene, die voornemens is werktuigen te gebruiken op dit perceel, in te lichten omtrent de aanwezigheid van knolcyperus, vóórdat deze werktuigen op het perceel komen.

 • 2 Degene die door een ondernemer ingevolge het in het eerste lid onderdeel a of b bepaalde is ingelicht dan wel anderszins weet of redelijkerwijze moet of kan weten dat de aanwezigheid van knolcyperus op een perceel is aangetoond, en die werktuigen op een dergelijk perceel heeft gebruikt, is verplicht deze werktuigen direct aansluitend op dit gebruik te reinigen, alvorens de werktuigen de onderneming verlaten

Artikel 6

[Vervallen per 26-12-2010]

De ondernemer aan wie een teeltverbod is opgelegd, is verplicht de maatregelen als bedoeld in de artikelen 4 en 5 uit te voeren en toe te passen, zodanig dat de knolcyperus zich niet verder op het perceel verspreid, dan wel dat omringende percelen besmet worden.

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 7

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 3 De secretaris is, namens het bestuur, bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2, eerste lid, en 5, eerste lid, en daarbij nadere voorschriften vast te stellen. Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer als retributie een bedrag van € 95,– is voldaan.

 • 4 Bij het opleggen van het teeltverbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is de ondernemer ten behoeve van de controle op het vrij zijn van knolcyperus een retributie van € 250,– verschuldigd.

Artikel 8

[Vervallen per 26-12-2010]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 9

[Vervallen per 26-12-2010]

Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 10

[Vervallen per 26-12-2010]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 11

[Vervallen per 26-12-2010]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PA bestrijding knolcyperus 2008.

Den Haag, 27 maart 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina