Regeling voorbehouden auteursrecht beeldmerk en huisstijl herkenbare Rijksoverheid

Geraadpleegd op 30-05-2023.
Geldend van 07-08-2008 t/m heden

Regeling van 16 juni 2008, houdende het voorbehouden door de Staat der Nederlanden (Ministerie van Algemene Zaken) van het auteursrecht op het beeldmerk en de huisstijl voor het gebruik van het beeldmerk die zullen worden gebruikt ten behoeve van het ontwikkelen van een herkenbare Rijksoverheid

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 15b van de Auteurswet 1912;

Besluit:

Artikel 1

De Staat der Nederlanden (Ministerie van Algemene Zaken) maakt een voorbehoud als bedoeld in artikel 15b van de Auteurswet met betrekking tot het ontwerp van het van nu af aan algemeen geldend Rijkslogo en huisstijl, als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Bijlage

Eén logo

Bijlage 243219.png

Het rijkslogo is een samenstelling van beeld- en woordmerk.

1. Het beeldmerk

Het beeldmerk bevat een lint met een uitgespaarde illustratie geïnspireerd op het Rijkswapen. Het lint staat voor het algemeen belang, de maatschappij. Het lint wordt altijd bovenin in het midden van het communicatiemiddel geplaatst. Blauw is in de corporate uitingen de prioriteitskleur. De illustratie binnen het lint is niet een op zichzelf zichtbare vorm; dankzij het lint wordt de illustratie zichtbaar. De illustratie is geïnspireerd op het Rijkswapen. Het Rijkswapen is hier een keurmerk, een icoon. Het beeldmerk is relatief ‘klein’ om zo een overheid weer te geven die niet overheerst, maar de balans verstaat tussen ordenen, richting geven en ruimte geven.

Belangrijk om te melden is dat in samenspraak met de Hoge Raad van Adel het beeldmerk voldoet aan de heraldische wetten.

2. Het woordmerk

Naast het lint staat de naam van de organisatie vanuit wie gesproken wordt zodat duidelijk is wie de afzender is. Dat past bij een herkenbare en toegankelijke overheid. De naam van de organisatie wordt geschreven met een speciaal voor de Rijksoverheid ontworpen lettertype.

Afzenderstructuur

Bijlage 243220.png

Laag 1 – Moeder

Op basis van de besluitvorming in de ministerraad is de eerste laag van de merkarchitectuur de ‘Rijksoverheid’.

Waar het vanuit de ontvanger logisch is om als één afzender op te treden, treedt de Rijksoverheid op als afzender. Hierbij gaat het in beginsel om voorlichting aan het grote publiek.

Bijlage 243221.png

Laag 2 – Dochter

In relatie tot de Rijksoverheid zijn de departementen de dochters. Ook de organisaties die een relatieve onafhankelijke positie hebben ten op zicht van het moederdepartement krijgen de status van dochter (zoals het Openbaar Ministerie en de planbureaus). Daarnaast zijn (tijdelijke) interdepartementale samenwerkingsverbanden waarvoor meerdere ministers verantwoordelijk zijn ook een dochter.

Bijlage 243222.png

Laag 3 – Kleindochter

De diensten en agentschappen worden als een kleindochter aan het logo toegevoegd.

De naam van de kleindochter komt boven en de naam van het departement italic eronder.

Logo toepassing

Bijlage 243223.png

De overheid neemt een centrale plaats in de samenleving in en staat boven alle partijen, maar stelt zich bescheiden op in haar communicatie. Het logo wordt consistent op het exacte midden van een vlak, bovenaan, geplaatst. Dit is een zeer herkenbare plaatsing, wat bij consistent gebruik een grote herkenbaarheid zal krijgen. Daarentegen is de maatvoering weer bescheiden, wat het geheel relativeert. Hierdoor ontstaat de juiste balans tussen autoriteit en vriendelijkheid.

Kleur

Bijlage 243224.png

Logoniveau

Voor het lint zijn vijf tinten blauw geselecteerd.

Bijlage 243231.png

Steunkleuren

Naast de blauwtinten die we gebruiken in het logo, wordt er gewerkt aan een pallet van steunkleuren.

Typografie

Bijlage 243226.png

Tekstletter

Als tekstletter is gekozen voor de OverheidSerif.

De OverheidSerif wordt toegepast in alle uitingen, op alle middelen, voor alle afzenders, in alle campagnes.

De OverheidSerif wordt toegepast op:

  • Logoniveau

  • Alle reguliere tekst zoals broodtekst

De OverheidSerif wordt niet toegepast in:

  • Koppen groter dan 18 punten

  • Kantoorautomatisering

Bijlage 243227.png

Kopletter

Er is gekozen voor een schreefloze kopletter als contrast met het traditionele karakter van logo en tekstletter.

De OverheidSans wordt toegepast op:

  • Communicatieniveau

  • Kopteksten vanaf 18pt.

Naar boven