Besluit Toezichthouders SVB

Geldend van 19-06-2008 t/m heden

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank van 7 mei 2008, nr. R&B/08/071, houdende de aanwijzing van toezichthouders

Artikel 1

Tot toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de in artikel 34, eerste lid, onderdelen a, d en e bedoelde wet- en regelgeving en de artikelen 54 en 55 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen worden benoemd de personen welke zijn aangesteld als:

  • a. controleur van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;

  • b. rechercheur van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;

  • c. staffunctionaris van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;

  • d. regiomanager van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;

  • e. beleidsmedewerker/analist van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing;

  • f. afdelingshoofd van de afdeling Fraudeonderzoek & Opsporing.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Amstelveen, 7 mei 2008

De

voorzitter Raad van bestuur SVB

,

E.F. Stoové

Terug naar begin van de pagina