Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954 (belang Staat)

Geldend van 19-06-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 juni 2008, nr. DDI/ST/reg. 034/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder b van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954, pas openbaar met ingang van 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers niet openbaar en zijn, op grond van artikel 15, zevende lid, van de Archiefwet 1995, de regelingen van toepassing inzake het recht op informatie die zouden gelden indien de archiefbescheiden onder vorenbedoelde archiefnummers niet naar het Nationaal Archief waren overgebracht.

Inventaris-

nummer

Openbaar met ingang

van 1 januari:

15077

2023

15078

2028

15079

2030

15080

2030

15088

2029

17160

2030

20956

2018

21793

2025

22101

2029

22102

2030

22103

2030

22317

2030

22334

2028

22335

2027

22336

2028

22337

2030

22338

2030

22340

2030

22341

2024

22342

2025

22343

2030

22528

2026

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1945–1954’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina