Besluit vaststelling toelagen voorzitter en leden College van Beroep voor het hoger onderwijs (2008)

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-05-2012.]
Geldend van 20-06-2008 t/m heden

Besluit van 5 juni 2008, nr. 08.001692, houdende de vaststelling van de toelagen voor de voorzitter en de leden van het College van Beroep voor het hoger onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 3 juni 2008, nr. HO&S/9141, van de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 7.65, vierde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De telkenjare, gerekend vanaf 1 januari tot en met 31 december, aan de voorzitter en de overige leden van het College van Beroep voor het hoger onderwijs toe te kennen toelage bedraagt onderscheidenlijk:

a. de voorzitter:

€ 4.000,–

b. de overige leden:

€ 2.500,–

Artikel 3

Indien aan de voorzitter of een der overige leden in de loop van enig jaar ontslag wordt verleend, dan wel indien de voorzitter of een der overige leden in de loop van enig jaar in functie treedt, wordt de in artikel 1 bedoelde toelage voor dat jaar bepaald naar evenredigheid van het aantal maanden waarin betrokkene zijn functie heeft vervuld.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschift zal worden gezonden aan Onze Minister van Financiën.

Den Haag, 5 juni 2008

Beatrix

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina