Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 20-09-2008 t/m 30-09-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 juni 2008, nr. DMO-2852678, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie in verband met het bevorderen van mobiliteit in de thuiszorgsector 2008 (Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. werkgeversorganisaties: Actiz en Branchebelang Thuiszorg Nederland;

 • c. werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, NU ’91, Federatie van beroepsorganisaties in de zorg en De Unie Zorg en Welzijn;

 • d. thuishulp A: persoon die HH1-werkzaamheden verricht bij ouderen, zieken, of gehandicapten, die thuis wonen;

 • e. verzorgingshulp B: persoon die het huishouden geheel of gedeeltelijk overneemt en tevens een beperkt aantal verzorgende taken verricht bij ouderen, zieken, of gehandicapten, die thuis wonen;

 • f. thuiszorginstelling: een instelling, zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die op basis van overeenkomsten of onderaannemingsovereenkomsten met gemeenten huishoudelijke hulp levert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, met inbegrip van alle ondernemingen waarin deze instelling 25% of meer van het kapitaal of het stemrecht heeft;

 • g. cwi: de Centrale organisatie werk en inkomen als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • h. mobiliteitsbevordering: activiteiten die zijn gericht op personen met de functie van thuishulp A of verzorgingshulp B om hen een kans op behoud van werkgelegenheid te bieden in

  • 1°. de thuiszorgsector, of

  • 2°. de zorgsector, of

  • 3°. iedere andere werkgelegenheidssector.

§ 2. Toepassingsbereik

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De Minister kan aan een thuiszorginstelling ten behoeve van mobiliteitsbevordering van bij die thuiszorginstelling in dienst zijnde thuishulpen A en verzorgingshulpen B eenmalig een projectsubsidie verstrekken voor kosten gemaakt of te maken in 2008 voor de volgende opleidingsactiviteiten:

  • a. omscholing, herscholing, en bijscholing;

  • b. outplacementactiviteiten die gericht zijn op het volgen van opleidingen of het ontwikkelen van vaardigheden buiten de thuiszorginstelling of de sector waarin deze thuishulpen A en verzorgingshulpen B werken; of

  • c. het faciliteren van de overstap van deze thuishulpen A en verzorgingshulpen B naar een andere werkgever.

 • 2 De Minister verstrekt uitsluitend subsidie ten behoeve van thuishulpen A en verzorgingshulpen B in dienst van de subsidieaanvrager.

§ 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling bedraagt in 2008 € 10.000.000.

 • 2 De Minister verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager, krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de eenmalig gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als de datum van ontvangst geldt.

§ 4. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De subsidieaanvrager dient de subsidieaanvraag in op uiterlijk 15 oktober 2008 bij aangetekende brief. De Minister neemt aanvragen die na deze datum zijn ingediend niet in behandeling.

 • 2 De subsidieaanvrager stuurt een afschrift van de subsidieaanvraag naar de lokale vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Een subsidieaanvraag geschiedt middels het aanvraagformulier dat in bijlage 1 is opgenomen en de daarbij behorende begroting, met gebruikmaking van het begrotingsformulier dat is opgenomen in bijlage 3.

 • 2 Het aanvraagformulier is ondertekend door degene die op grond van de statuten bevoegd is de thuiszorginstelling te vertegenwoordigen, of door een persoon die daartoe gevolmachtigd is.

 • 3 De subsidieaanvraag is onderbouwd met een projectplan, dat een beschrijving bevat van het probleem, de aard en de omvang van de activiteiten, de doelstelling die de subsidieaanvrager met de activiteiten nastreeft en van de wijze waarop de subsidieaanvrager de activiteiten wil uitvoeren.

 • 4 De begroting geeft inzicht in de kosten en baten per individuele werknemer en bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • a. een overzicht waarin per opleidingsactiviteit is aangegeven hoeveel werknemers ervan gebruik zullen maken en hoeveel van deze werknemers tevens van een andere opleidingsactiviteit gebruik zullen maken;

  • b. een specificatie van de totale kosten en baten van de activiteiten;

  • c. een specificatie van de kosten die inzicht geeft in het aantal opleidingsactiviteiten waarvan een individuele werknemer gebruik zal maken en van de totale kosten per individuele werknemer voor alle door hem te gebruiken opleidingsmaatregelen tezamen;

  • d. een postgewijze toelichting waarbij de kosten en baten die door middel van interne doorberekeningen zijn toegerekend, zijn bepaald op bedrijfseconomische en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen. Voor zover hier kosten zijn inbegrepen van materiële vaste activa, zijn deze kosten op basis van aanschaffingsprijzen van die activa berekend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Voor zover de subsidieaanvrager voor dezelfde begrote kosten tevens subsidie of een andere financiële bijdrage heeft aangevraagd bij de Minister of bij een of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan mededeling in de subsidieaanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 • 2 Voor zover de subsidieaanvrager nadat hij de subsidieaanvraag heeft ingediend voor dezelfde begrote kosten een subsidie of een andere financiële bijdrage bij een of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan terstond mededeling aan de Minister.

§ 5. Subsidieverlening en bevoorschotting

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De Minister neemt binnen dertien weken na datum van ontvangst van de subsidieaanvraag een beschikking op de aanvraag.

 • 2 De Minister laat zich bij het geven van de beschikking ten aanzien van de nadelige sociale gevolgen bij de thuiszorginstelling door het cwi adviseren over:

  • a. de ontwikkelingen en verwachte ontwikkelingen in de werkgelegenheid bij de thuiszorginstelling;

  • b. de ontwikkelingen en verwachte ontwikkelingen in de lokale en regionale thuiszorgsector;

  • c. de ontwikkelingen en verwachte ontwikkelingen van de rechtspositie van de betrokken werknemers van de thuiszorginstelling.

 • 3 De Minister laat zich bij het geven van het besluit adviseren door een door hem in te stellen beheerscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De Minister verstrekt voorschotten op basis van de verleende subsidie.

 • 2 Voorschotten worden gelijkmatig over het aantal maanden verstrekt waarvoor subsidie is verleend.

 • 3 De Minister kan indien hierom in de aanvraag wordt verzocht afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

§ 6. Berekeningswijze

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Een subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten voor de activiteiten zoals deze zijn opgenomen in de begroting als bedoeld in artikel 5, vierde lid.

 • 2 Behoudens het bepaalde in het vorige lid bedraagt de subsidie niet meer dan € 3.500 gemiddeld per werknemer waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3 Behoudens het bepaalde in de vorige leden bedraagt een subsidie aan een thuiszorginstelling niet meer dan € 1.000.000.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2012]

De Minister brengt subsidies of andere financiële bijdragen verstrekt door een of meer andere bestuursorganen voor dezelfde activiteiten in mindering bij verstrekking van de subsidie bedoeld in artikel 2.

§ 7. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2012]

De subsidieontvanger zorgt er voor dat:

 • a. de administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd;

 • b. te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde kosten en baten kunnen worden nagegaan;

 • c. de doeleinden, gesteld in het projectplan op een doelmatige wijze worden nagestreefd; en

 • d. de werkzaamheden op een zodanige manier worden geregeld dat een goed beleid en beheer worden gevoerd.

Artikel 12

[Vervallen per 01-10-2012]

De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een besluit tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie en overlegt hierbij de relevante stukken.

Artikel 13

[Vervallen per 01-10-2012]

De subsidieontvanger stelt na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend een verslag vast dat inzicht geeft in de aard, duur en omvang van de in het kader van de subsidiëring verrichte activiteiten en dat een vergelijking bevat van de verrichte activiteiten met de in de subsidieaanvraag voorgenomen activiteiten.

Artikel 14

[Vervallen per 01-10-2012]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoeken die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 15

[Vervallen per 01-10-2012]

De Minister kan bij de verlening van een subsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

§ 8. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 16

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Voor 1 mei 2009 dient de subsidieontvanger een aanvraag in voor de subsidievaststelling.

 • 2 Voor de aanvraag tot subsidievaststelling wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

 • 3 De aanvraag voor de subsidievaststelling gaat vergezeld van het verslag bedoeld in artikel 13 en een declaratie waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en baten voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

Artikel 17

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De declaratie bedoeld in artikel 16, derde lid, geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel omtrent de aanwending en de besteding van de subsidie door de subsidieontvanger mogelijk is en geeft de nodige informatie om de subsidie vast te stellen. De declaratie sluit aan op de indeling van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting. Verschillen tussen declaratie en begroting zijn voorzien van een toelichting.

 • 2 De voor subsidievaststelling in aanmerking komende kosten worden met bewijsstukken gestaafd en zijn overzichtelijk en gespecificeerd gepresenteerd.

Artikel 18

[Vervallen per 01-10-2012]

 • 2 De declaratie bedoeld in artikel 16 gaat vergezeld van een rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger, opgesteld door de accountant overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze regeling opgenomen controleprotocol.

 • 3 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de departementale auditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte controlewerkzaamheden.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien de verleende projectsubsidie minder dan € 125.000 bedraagt.

Artikel 19

[Vervallen per 01-10-2012]

Binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag bedoeld in artikel 16, eerste lid, geeft de Minister een beschikking tot vaststelling.

§ 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 20

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 21

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina