Tijdelijke vrijstellingsregeling nertsenziekten 2008

[Regeling vervallen per 16-09-2008.]
Geldend van 18-06-2008 t/m 15-09-2008

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 juni 2008, nr. TRCJZ/2008/1482, houdende vrijstelling van een diergeneesmiddel ter behandeling van besmettelijke ziekten bij nertsen (Tijdelijke vrijstellingsregeling nertsenziekten 2008)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 8 van richtlijn nr. 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEG L 311), alsmede gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit gebruik sera en entstoffen en de artikelen 29, eerste lid, 30, vierde lid, en 45, eerste en derde lid, van de Diergeneesmiddelenwet;

Besluit:

§ 1. Vrijstelling

[Vervallen per 16-09-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 16-09-2008]

Van het verbod, gesteld in artikel 2, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet wordt vrijstelling verleend voor het toepassen van het diergeneesmiddel ‘DISTOX-PLUS’ van Schering-Plough Animal Health bij nertsen ten behoeve van actieve immunisatie tegen botulisme, heamoragische pneumonie, distemper en virale enteritis, en met het oog daarop het voorhanden of in voorraad hebben en het afleveren van dit middel onder de voorwaarden, gesteld in de artikelen 2 tot en met 6.

Artikel 2

[Vervallen per 16-09-2008]

  • 1 De vermeldingen op de verpakking en het etiket zijn gesteld in de Nederlandse taal in goed leesbaar en onuitwisbaar schrift en in begrijpelijke bewoordingen.

  • 2 Toepassing van het diergeneesmiddel geschiedt in overeenstemming met de op het etiket en de verpakking vermelde voorwaarden.

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2008]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1, geldt tot en met 15 september 2008.

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 16-09-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 16-09-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 16 september 2008.

Artikel 7

[Vervallen per 16-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling nertsenziekten 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina