Instellingsbesluit Werkgroep Wenkend Perspectief

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 10-04-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 juni 2008, nr. MC/U-2845422, houdende de instelling van de Werkgroep wenkend perspectief

De Minister en Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de Staatssecretaris: de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. de Werkgroep: de Werkgroep, genoemd in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2. Doel Werkgroep

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een Werkgroep Wenkend Perspectief

 • 2 Deze Werkgroep heeft tot taak het schetsen van de kenmerken van een sterke patiënten-, gehandicapten- of ouderenorganisatie in de toekomst.

Artikel 3. Samenstelling Werkgroep

[Vervallen per 01-01-2010]

De Werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • mevrouw drs. M.W. Knuttel, voorzitter;

 • de heer B.J. Boneschansker;

 • mevrouw dr.ir. P.P.C.W. Huijbregts;

 • de heer mr. O. Pol.

Artikel 4. Ondersteuning

[Vervallen per 01-01-2010]

Het secretariaat van de Werkgroep wordt gevoerd door medewerkers van het bureau van de Stichting Fonds PGO.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 3 De leden ontvangen een bedrag van € 200,00 (tweehonderd euro) per dag waarop zij één of meer vergaderingen van de Werkgroep hebben bijgewoond.

 • 4 De leden hebben daarnaast recht op een vergoeding wegens reiskosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 7. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2010]

Uiterlijk 1 juli 2009 zendt de Werkgroep zijn verslag aan de Minister en Staatssecretaris. In het verslag zijn de kenmerken waaraan een sterke pgo-organisatie in de toekomst moet voldoen uitgewerkt.

Artikel 8. Archivering

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het beheer van de archiefbestanden van de Werkgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als het beheer van de archiefbescheiden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 De archiefbescheiden van de Werkgroep worden na opheffing, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2008. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Werkgroep Wenkend Perspectief.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina