Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming

Geldend van 13-06-2008 t/m heden

Besluit van 20 mei 2008, houdende vaststelling van de vergoeding van de leden van de Technische commissie bodembescherming (Vergoedingenbesluit Technische commissie bodembescherming)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 april 2008, nr. BWL 2008037932, Directie Bodem, Water en Landelijk Gebied, afdeling Landbouw;

Gelet op artikel 3, eerste lid van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De voorzitter van de Technische commissie bodembescherming ontvangt een maandelijkse vergoeding die gelijk is aan een bezoldiging van 4/36 aanstelling in de hoogste trede van schaal 18 BBRA.

Artikel 2

De andere leden van de Technische commissie bodembescherming ontvangen een maandelijkse vergoeding die gelijk is aan een bezoldiging van 4/36 aanstelling in de hoogste trede van schaal 16 BBRA.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina