Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs)

Geldend van 01-08-2009 t/m heden

Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat lesmateriaal dat is voorgeschreven voor het volgen van voortgezet onderwijs in een specifiek leerjaar, elk jaar door de scholen in het voortgezet onderwijs om niet aan de leerlingen ter beschikking wordt gesteld;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VI. Invoeringsbepaling schooljaar 2008–2009

 • 2 De leerling op wie de tegemoetkoming betrekking heeft, dient op de teldatum 1 oktober 2008 als werkelijk schoolgaand te zijn ingeschreven aan een school voor voortgezet onderwijs die wordt bekostigd op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs of aan een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs voor zover het het daarin verzorgde voorbereidend beroepsonderwijs betreft.

 • 3 Indien twee natuurlijke personen voldoen aan het begrip wettelijk vertegenwoordiger, wordt daaronder verstaan:

  • a. wettelijk vertegenwoordiger die over het derde kwartaal van 2008 ten behoeve van de leerling kinderbijslag als bedoeld in de Algemene Kinderbijslagwet heeft ontvangen,

  • b. indien onderdeel a niet van toepassing is: wettelijk vertegenwoordiger bij wie de leerling op 1 augustus blijkens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens woont, of

  • c. indien de onderdelen a en b niet van toepassing zijn: wettelijk vertegenwoordiger die de wettelijke vertegenwoordigers gezamenlijk daartoe hebben aangewezen.

 • 4 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, blijft buiten beschouwing bij de verlening van andere op het inkomen of vermogen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen.

 • 5 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

 • 6 De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, is niet vatbaar voor vervreemding, verpanding, belening en beslag, waaronder begrepen beslag ingevolge faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

 • 7 Elk beding, strijdig met het voorgaande lid, is nietig.

Artikel VIa. Evaluatiebepaling

 • 1 Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2011, en vervolgens telkens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Hierin wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

  • a. de ontwikkeling van de kosten van het lesmateriaal in relatie tot de hoogte van het bedrag per leerling;

  • b. de ontwikkeling van de bijkomende schoolkosten voor de ouders;

  • c. de beoogde verbetering van de marktwerking op de educatieve boekenmarkt;

  • d. de keuzevrijheid op scholen tot het voorschrijven van lesmateriaal; en

  • e. de gevolgen van Europese aanbestedingen in het kader van deze wet.

Artikel VII. Inwerkingtreding

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

's-Gravenhage, 29 mei 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

Uitgegeven de zeventiende juni 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina